Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku (1900-1989)

Academic Electronic Press

 

mannovaS_300
 

Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku (1900-1989).

Elena Mannová (zost.) (slovenská verzia)

Devätnásť štúdií o meštianskosti a občianskosti na Slovensku z pohľadu historiografie, právnej vedy, filozofie, sociológie, etnografie a literárnej vedy. Jednotlivé príspevky analyzujú rolu meštianskych vrstiev v agrárnej spoločnosti, kontext sídelného vývoja, zmeny elít, politické myslenie, ponímanie právneho štátu a volebné správanie sa obyvateľov.
Literárnovedecké štúdie sa venujú toposu mesta a spoločenskému životu mešťanov s koncentráciou na niektoré znakové systémy doby.
Kultúrno-antropologická časť knihy (o Židoch, ženách, o obraze vyšších vrstiev vo folklóre, o ústnej tradícii v rodinách inteligencie) poukazuje na pluralitu rovín, elementov a kódov materiálnej a duchovnej kultúry meštianskych zoskupení. Príspevky o bývaní a kultúre odievania zdôrazňujú, že Slovensko sa nevyčleňovalo zo strednoeurópskeho kontextu. Spolky ako dôležité inštitúcie meštianskeho a občianskeho života sú predmetom záujmu článkov o ženských, branných, telocvičných a športových dobrovoľných združeniach.

ISBN 80-88880-20-3. Cena: 275,– Sk