Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre

Academic Electronic Press

 

tolerancia
 

Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre.

Eva Krekovičová

Reflexia „iných“, najmä iných etník vo folklóre tvorí organickú súčasť sociálnej pamäti. Foklór tu predstavuje cenný informatívny prameň. Je v prvom rade výrazom postojov, hodnôt, emócií a záujmov konkrétnych (na Slovensku prevažne roľníckych) sociálnych vrstiev daného etnického spoločenstva. Prostredníctvom optiky jeho nositeľov, istého „pohľadu zvnútra“, folklór umožňuje dešifrovať rôznorodý charakter, a najmä hierarchizáciu vzájomných vzťahov rôznych etník či sociálnych skupín, osobitne zaujímavých najmä v etnicky zmiešanom prostredí a u etník/národov žijúcich dlhé obdobie vo viacnárodných štátnych útvaroch.
Autorka sa pokúsila o sondu do mentálnych obrazov vybraných etník a o ich vzájomné porovnanie na základe konkrétneho materiálu. Vzhľadom na špecifický spôsob reflexie sledovaných obrazov v jednotlivých folklórnych žánroch vychádzala z ľudovej piesne. Bázu spracovania tvorilo viac ako 85 000 zápisov piesní z celého územia Slovenska, od Slovákov v Maďarsku i v Juhoslávii, s časovým záberom prevažne od prvej polovice 19. stor. až do súčasnosti.
Vyše 150 piesní aj s notovým zápisom!

Formát B5, 228 strán, ISBN 80-88880-31-9.