ACADEMIC
ELECTRONIC 
PRESS

AEP is a publisher concentrating mostly in the area of scientific/scholar publishing (journals, books) predominantly connected with the production of Slovak Academy of Sciences

AEP je vydavateľstvo zamerané najmä na oblasť vedeckého/odborného publikovania (odborné časopisy, monografie), predovšetkým na produkciu Slovenskej akadémie vied

If you have any questions, comments or requests you can contact us at koresp@aepress.sk

Vaše otázky, pripomienky alebo požiadavky môžete poslať na našu adresu koresp@aepress.sk, alternativne na aepress@gmail.com

phone: -421-2-43 63 79 84 [85]
fax: -421-2-43 63 79 86