Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 7 / No. 1 / 2000

 

 


Tumour marker CA 125 in patients with endometriosis

Nádorový marker CA 125 u pacientok s endometriózou

Martin Redecha, Miroslav Korbeľ, Miroslav Borovský, Jana Chabadová

Authors in the work present results of tumour marker CA 125 examinations in patients with endometriosis.
They examinated levels of CA 125 in the serum and in peritoneal fluid by IRMA method in 47 patients in which endometriosis was diagnosed by lyparoscopy or by laparotomy.
According to The American Fertility Society criterias was disease in the I. or II. stage in 33 cases (70,2 %), 14 patients (29,79 %) had the III. or IV. stage of disease. They detected positivity of CA 125 in serum in 27 patients (57,45 %). In the I. and II. stage of disease the positivity was proved in 16 cases out of 33 (48,48 %). In the III. or IV. stage were 11 patients positive out of 14 (78,57 %). Average level CA 125 in the serum in lighter forms of diseases was 40,87 (4-109) U/ml, in more difficult forms 83,21 (17-149) U/ml and that is the difference statistically unsignificant. In the peritoneal fluid positivity was detected in 37 cases (78,72 %). In the I. or II. stage had positive CA 125 25 cases out of 33 (75,76 %), with the average value of 121,14 (26-212) U/ml. The difference of levels of CA 125 between serum and peritoneal fluid in easier levels of diseases showed out to be statistically significant.
Based on their gained results, in order with other works, authors valuate finding of CA 125 in serum for diagnosis of endometriosis as uncertain examination. Diagnostic acquisistion can by the positivity of CA 125 in the peritoneal fluid as well as with other examination of controversial cases of endometriosis. In the case of positivity of CA 125 as always needed, also in the findings of endometriosis, expel the presence of tumour disease (Fig. 2, Tab. 4, Ref. 36).
Keywords: endometriosis, CA 125.

Autori v práci uvádzajú výsledky vyšetrení nádorového markera CA 125 u pacientok s endometriózou.
Hladiny CA 125 vyšetrovali v sére a v ascitickej tekutine IRMA metódou u 47 pacientok, ktorým laparoskopicky alebo laparotomicky diagnostikovali endometriózu.
Podľa kritérií American Fertility Society bolo ochorenie v I. alebo II. štádiu v 33 prípadoch (70,21 %). 14 pacientok (29,79 %) malo III. alebo IV. štádium ochorenia. Pozitivitu CA 125 v sére zistili u 27 pacientok (57,45 %). V I. a II. stupni ochorenia sa potvrdila pozitivita v 16 z 33 prípadov (48,48 %). V III. až IV. stupni bolo pozitívnych 11 zo 14 pacientok (78,57 %). Priemerná hladina CA 125 v sére pri ľahších formách ochorenia bola 40,87 (4-109) U/ml, pri ťažších formách 83,21 (17-146) U/ml, čo je rozdiel štatisticky nevýznamný. V ascitickej tekutine zistili pozitivitu v 37 prípadoch (78,72 %). V I. alebo v II. štádiu malo pozitívne CA 125 z 33 prípadov 25 (75,76 %), s priemernou hodnotou 74,42 (9-212) U/ml. V III. a IV. štádiu bolo zo 14 prípadov pozitívnych 12 (85,71 %) s priemernou hodnotou 121,14 (26-202) U/ml. Ako štatisticky významný sa ukázal rozdiel hladín CA 125 medzi sérom a ascitom pri ľahších stupňoch ochorenia.
Na základe získaných výsledkov, v súlade s inými prácami autori hodnotia nález CA 125 v sére pre diagnostiku endometriózy za vyšetrenie nespoľahlivé. Diagnostickým prínosom môže byť pozitivita CA 125 v ascitickej tekutine, spolu s inými vyšetreniami v sporných prípadoch endometriózy. Pri pozitivite CA 125 je však vždy potrebné aj pri náleze endometriózy vylúčiť prítomnosť nádorového ochorenia (obr. 2, tab. 4, lit. 36).
Kľúčové slová: endometrióza, CA 125.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 1, s. 1-6

 


The assessment of urethral movement by introital sonography in women with stress urinary incontinence

Hodnotenie motility uretry u žien so stresovou inkontinenciou moču pomocou introitálnej sonografie

Oliver Sadovský, Peter Kleskeň

Authors assessed drop of the urethrovesical junction by introital sonography druing Valsalva straining in three groups of female patients. Group I - continent women without marked pelvic relaxation. Group II - women with stress urinary incontinence. Group III- women with marked pelvic relaxation without stress urinary incontinence. Authors concluded, that women with stress urinary incontinence have marked drop of the urethrovesical junction in comparison with continent women without pelvic relaxation. These results seem to confirm the theory that hypermobility of the urethra is one of the factors responsible for stress urinary incontinence. Paradoxically continent women with marked pelvic relaxation have more mobile urethra than incontinent women. This finding demonstrates that hypermobility of the urethrovesical junction is not dominant factor of stress urinary incontinence (Tab. 1, Fig. 3, Ref. 15).
Key words: stress urinary incontinence, introital sonography, urethral hypermobility, Valsalva straining, pelvic relaxation.

Autori pomocou introitálnej sonografie sledovali posun uretrovezikálnej junkcie počas Valsalvovho manévra v troch vyšetrovaných skupinách žien. I. skupina - ženy kontinentné bez výraznejšieho poklesu urogenitálneho traktu, II. skupina - ženy inkontinentné, III. skupina - kontinentné ženy s výrazným poklesom urogenitálneho traktu. Autori zistili, že ženy inkontinentné majú signifikantne mobilnejšiu uretru ako ženy kontinentné bez výraznejšieho poklesu urogenitálneho traktu. Táto skutočnosť by mohla podporovať tvrdenia, že hypermotilita uretry sa zúčastňuje na etiológii stresovej inkontinencie moču. Zistenie, že kontinentné ženy s výraznejším poklesom urogenitálneho traktu majú signifikantne pohyblivejšiu uretru ako inkontinentné, však obmedzuje platnosť tohto tvrdenia (tab. 1, obr. 3, lit. 15).
Kľúčové slová: stresová inkontinencia moču, introitálna sonografia, hypermotilita uretry, Valsalvov manéver, pokles urogenitálneho traktu.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 1, s. 7-11

 


Chlamydia infection and its relation to preterm delivery and imminent abortion

Chlamýdiová infekcia a jej vzťah k predčasnému pôrodu a hroziacemu potratu

Jozef Walla, Milan Trizma

The aim of this work is to call attention towards possible occurance of Chlamydia infection as a potential ethiological aspect related to imminent abortion but particularly to preterm delivery and from this fact followed inevitability to explore this infection actively. Results acquired in this work correspond with the facts mentioned in literary resources and support a high positiveness percentage in the investigated group (Fig. 1, Tab. 2, Ref. 5).
Key words: Chlamydia infection, preterm delivery, imminent abortion.

Cieľom práce je upozorniť na možnosť výskytu chlamýdiovej infekcie ako možného etiologického faktora v súvislosti s hroziacim potratom, ale najmä s predčasným pôrodom, a z toho vyplývajúcou nevyhnutnosťou po tejto infekcii aj aktívne pátrať. Výsledky získané v práci súhlasia s údajmi v literárnych prameňoch a potvrdzujú vysoké percento pozitivity v sledovanom súbore (obr. 1, tab. 2, lit. 5).
Kľúčové slová: chlamýdiová infekcia, predčasný pôrod, hroziaci potrat.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 1, s. 12-13

 


The successful treatment of 40 yrs old women with fibromyoma uteri and sterility by Decapeptyl

Úspešná liečba myomatózy uteru a sterility decapeptylom u 40-ročnej pacientky

Róbert Adam, Elena Kováčová, Jozef Kovalčík

In the article authors describe the succesful treatment by DecapeptylR in case of 40 yrs old women who suffered from fibromyoma uteri and sterility. The treatment consisted of hysteroscopic ablation of significant submucose fibromyoma uteri. As the reason of the treatment the woman got pregnant and the pregnancy had been completed succesfuly. The point result of the article is following, that conservative therapy of fibromyomatosis uteri with GnRH analogs provided the correct indication can be successful solution in case of woman-patients, where for the fertility is desirable conservation of uterus (Ref. 14).
Key words: GnRH analogs, DecapeptylR, fibromyoma uteri, hysteroscopy, sterility.

V kazuistickej práci autori referujú o úspešnej liečbe 40-ročnej pacientky s myomatózou uteru a sterilitou DecapeptylomR. Liečba bola kombinovaná s hysteroskopickou abláciou významného submukózneho myómu dutiny uteru. Následne pacientka otehotnela a gravidita bola úspešne dovŕšená. Z práce vyplýva, že konzervatívna liečba myomatózy uteru GnRH-analógmi pri správnej indikácii môže byť úspešným riešením u pacientok, kde je pre fertilitu žiaduce zachovanie uteru (lit. 14).
Kľúčové slová: GnRH-analógy, DecapeptylR, myomatóza uteru, hysteroskopia, sterilita.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 1, s. 14-16

 


Mycotic choramnionitis, like a possible cause of spontaneous miscariage in 16. week of pregnancy

Mykotická choramnionitída - neobvyklá príčina spontánneho potratu v 16. týždni tehotnosti

Jozef Záhumenský, Eva Brabencová, Peter Slezák

Authors describes the case of mycotic choramnionitis, like a possible cause of spontaneous miscariage in 16. week of pregnancy (Tab. 1, Ref. 5).
Key words: mycotis choramnionitis, spontaneous miscariage, candidosis.

Autori v kazuistike opisujú prípad mykotickej choramnionitídy ako možnej príčiny spontánneho potratu v 16. týždni tehotnosti (tab. 1, lit. 5).
Kľúčové slová: mykotická choramnionitída, spontánny potrat, kandidóza.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 1, s. 17-19

 


Kronika a odborné informácie