Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic PressPRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 8 / No. 1 / 2001

 


Aging as the developmental stage of life

Staroba ako vývojová fáza človeka

Ladislav Borecký

Starnutie nie je choroba. Je to vývojové štádium, ktoré končí smrťou. Treba si uvedomiť, že v mladšom veku funguje niekoľko regulačných kontrolných mechanizmov, ktorých funkcia sa u starších osôb znižuje, čo spôsobuje vznik viacerých ochorení narúšajúcich integritu organizmu. Také sú neurodegeneratívne ochorenia ako Huntingtonova choroba, Parkinsonova choroba alebo najčastejšie sa vyskytujúca Alzheimerova choroba. Neurodegeneratívne ochorenia sú spojené s kolapsom viacerých regulačných systémov (polypeptidová reparácia, apoptóza, antioxidanty atď.). Počas starnutia sa zvyšuje potreba substitúcie funkcie niektorých orgánov alebo systémov (tab. 1, lit. 25).
Kľúčové slová: starnutie, vývojové štádiá, smrť, neurodegeneratívne choroby, Huntingtonova choroba, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, polypeptidová reparácia, apoptóza, antioxidanty.

Aging itself is not a disease. It is a developmental stage which ends with death. However, in youth its functioning is controlled by several guarding mechanisms, while in elderly persons its functioning decreases and various intercurrent diseases treaten the integrity of the organism. Such are the neurodegenerative diseases as Huntington’s disease, Parkinson’s disease and the most deteriorating is the Alzheimer’s disease. They are accompanied by the collaps of mentioned guarding mechanisms (polypeptide repair, apoptosis, antioxidants etc.). During aging increases the needs for substitution of functioning of organs (Tab. 1, Ref. 25).
Key words: aging, developmental stage, death, neurodegenerative disease, Huntington’s disease, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, polypeptide repair, apoptosis, antioxidants.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 8, 2001, č. 1, s. 1–6


Cytology of the endometrium, the changes in the pelvic area after curettage and hysteroscopy

Cytologie endometria a změny v malé pánvi po kyretáži a hysteroskopii

Jitka Kobilková, David Kužel, Dušan Tóth, Alena Dohnalová

Autoři sledovali buněčné změny v Douglasově prostoru při ambulantně provedené hysteroskopii s připojenou kyretáží endometria. Zhodnotili rozdíly jak při benigních, tak při maligních procesech v děložní dutině (potvrzených histologii) v cytologických obrazech Douglasu.
U žen v klimakteriu a postmenopauze nepravidelně krvácejících a u těch, kde ultrazvukové vyšetření zjistilo morfologické změny na endometriu, byla indikována hysteroskopie. U skupiny 42 žen jsme cytologický obraz z malé pánve získali laváží a aspirací buněk z Douglasovho prostoru jehlou zavedenou zadní poševní klenbou po celou dobu výkonu. Ze 42 žen mělo karcinom endometria 11 žen a u 31 nemocných byla histologie benigní (hyperplazie, korporální polyp atd.). V 61,3 % se objevily buňky karcinomu endometria po kyretáži, která byla k hysteroskopii připojena. Po náplni děložní dutiny u karcinomu se objevila bakteriální flora v Douglasově prostoru (tab. 21, obr. 2, lit. 17).
Klíčová slova: cytologie Douglasova prostoru, kyretáž endometria, hysteroskopie.

The authors have followed the changes in the pelvic area during the office hysteroscopy and after the curettage was added. The paper describes the differencies in pelvic cytology in women with benign and malignant findings in the endometrium.
In postmenopausal and climacteric women with irregular bleeding of the uterus and also in women with endometrium pathology revealed by ultrasound, the hysteroscopy was performed.
The cytology of the pelvic area was obtained by the lavage and aspiration by Veres needle, which was introduced through the vagina vault and retained there during the whole process of the examination.
Of the group of 42 women patients examined, 11 had carcinoma of the endometrium pathologically confirmed and in 31 the histology was benign (i.e. hyperplasia, polyposis). In 61.3 % we found cancer cells in the Pouch of Douglas after curettage only, which was added to the hysteroscopy. The bacterial rods were discovered in cytological pictures after filling of the uterus during the hysteroscopy.
Direct smear taking from the endometrium for cytology purposes seems to be the best procedure for endometrium tissue evaluation (Tab. 21, Fig. 2, Ref. 17).
Key words: cytology of the endometrium, of the pelvic area, curettage, hysteroscopy.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 8, 2001, č. 1, s. 7–11


Thanatophoric dysplasia – straight femur/cloverleaf skull

Tanatoforická dysplázia – rovný femur/trojlístková lebka

Anton Čunderlík, Igor Rusňák, Pavol Feitscher, Viera Kováčová, Peter Janík, Katarína Beráková

Autori prezentujú letálnu skeletálnu dyspláziu – tanatoforickú dyspláziu – ktorej ultrazvuková diagnostika sa opiera o niekoľko charakteristických znakov. Diagnostika skeletálnych dysplázií, ktoré sú často súčasťou genetických syndrómov, predstavuje diferenciálno-diagnostický problém, pri riešení ktorého je nevyhnutná interdisciplinárna spolupráca sonologistu, pôrodníka, genetika, neonatológa a niekedy aj patológa (obr. 10, lit. 18).
Kľúčové slová: tanatoforická dysplázia, trojlístková lebka, rovný femur, druhá polovica gravidity, ultrasonografia.

The authors present one form of lethal skeletal dysplasias – thanatophoric dysplasia – which ultrasound diagnosis is based on the several characteristic signs. Some of them are introduced on the figures. Skeletal dysplasias diagnosis, which are often the part of the genetic syndromes, is a differential-diagnostic problem analyzed by multidisciplinary team approach, involving the sonologist, obstetrician, geneticist, neonatologist and pathologist, as well (Fig. 10, Ref. 18).
Key words: thanatophoric dysplasia, cloverleaf skull, straight femur, second half of the pregnancy, ultrasonography.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 8, 2001, č. 1, s. 12–17


The diagnosis of polycystic ovaries by ultrasound and its relation to the polycystic ovary syndrome

Problematika ultrazvukovej diagnostiky polycystických ovárií vo vzťahu k syndrómu polycystických ovárií

Silvester Galo, Ján Danko, Boris Skulina, Martin Kaliský, Karol Dókuš, Stanislav Tomáš

Syndróm polycystických ovárií (PCOs) je veľmi častou endokrinnou poruchou, ktorá postihuje 4 až 7 % ženskej populácie reproduktívného veku. Prvýkrát opísali PCOs Stein a Leventhal v roku 1935 ako syndróm prejavujúci sa bilaterálnymi polycystickými ováriami, poruchami menštruácie, hirzutizmom a obezitou. Od tej doby bola diagnóza PCOs často „zneužitá“ u pacientok s nálezom polycysticky zmenených ovárií. Cieľom tejto práce bolo poukázať na úskalia ultrazvukovej diagnostiky polycystických ovárií a PCOs vôbec. Autori opisujú význam použitia ultrazvukových metód, ale zároveň poukazujú na opatrnosť pri interpretácii morfologických nálezov (ref. 25).
Kľúčové slová: syndróm polycystických ovarií, ultrazvuková diagnostika, dopplersonografia, resistant index, pulsatility index

Polycystic ovary syndrome (PCOs) is a very common endocrine disease. Its prevalence is about 4 to 7% in women of reproductiv age. At first was PCOs described by Stein and Leventhal in 1935 as a syndrome presenting by bilateral polycystic ovarial masses, menstrual disturbance, hirsutism and obesity. From that time the diagnosis of PCOs was abused at women with only polycystic changed ovaries. The aim of this paper is to show the problem of ultrasound diagnosis of polycystic ovaries and PCOs. Authors describe the importance of ultrasound methodes as a diagnostic tool and call attention to interpretation of morphological findigs (Ref. 25).
Key words: polycystic ovary syndrome, ultrasonography, dopplersonography, resistant index, pulsatility index

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 8, 2001, č. 1, s. 18–21


Mechanism of anovulation in women with polycystic ovary syndrome

Patomechanizmus anovulácie u žien so syndrómom polycystických ovárií

Karol Dókuš, Ján Danko, Silvester Galo, Martin Kaliský, Boris Skulina

Syndróm polycystických ovárií (PCOs) je najčastejšou endokrinopatiou, s ktorou sa stretávame u žien vo fertilnom veku. Zároveň ide aj o najčastejšiu príčinu anovulácie a následne sterility. Napriek skutočnosti, že syndróm bol opísaný už v roku 1935, príčiny tejto poruchy neboli dosiaľ poznané. V konečnom dôsledku to nachádza odraz aj v ťažkostiach klasifikácie, nestálosti diagnostických kritérií a v neposlednom rade mnohokrát problematickej liečbe.
Autori predkladanej práce sa bližšie zamerali na objasnenie patomechanizmu porušeného vývoja folikulov pri PCOs, na ktorého konci je anovulácia ako príčina neplodnosti ženy. Práca sprehľadňuje dosiaľ publikovnané literárne údaje (lit. 16).
Kľúčové slová: syndróm polycystických ovarií, polycystické ováriá, mechanizmus anovulácie, folikulogenéza

Polycystic ovary syndrome (PCOs) is the most common endocrinopathy incountered in women of reproductive age. At the same time it’s also the most frequent cause of anovulatory sterility. Despite the description of a syndrome goes back to 1935, its causes haven’t been disclosed yet. Finally, this has its reflection in classification problems, varying diagnostic criteria and at last but not least therapy difficulties.
Authors of the paper have focused their attention to a mechanism of spoiled follicular growth and development with a resultant anovulation as a cause of sterility of women. This paper gives a review of the published literature (Ref. 16).
Key words: polycystic ovary syndrome, polycystic ovaries, mechanism of anovulation, folliculogenesis.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 8, 2001, č. 1, s. 22–24


Thyroid dysfunction in pregnancy

Poruchy funkcie štítnej žľazy a gravidita

Boris Skulina, Eva Bukovská, Ján Danko, Silvester Galo, Martin Kaliský, Karol Dókuš

Dysfunkcia štítnej žľazy je druhá najčastejšia endokrinná porucha u žien v reprodukčnom veku. Ak je ochorenie kontrolované a liečené, priebeh tehotnosti, pôrod a šestonedelie je podobné ako u zdravých pacientok. Autori v retrospektívnej štúdii sledovali 30 tehotných pacientok s poruchou štítnej žľazy. 23 pacientok malo diagnostikovanú hypotyreózu, z toho 11 malo laboratórne výsledky počas gravidity v norme bez liečby, 12 na substitúcii tyroxínom. Sedem pacientok malo hypertyreózu, tri bez potreby liečby v tehotnosti, štyri liečené tyreostatikami Karbimazolom. Cieľom tejto štúdie bolo sledovanie efektu liečby na priebeh tehotnosti a stav plodu a novorodenca. Výsledky štúdie potvrdili potrebu dôslednej kontroly funkčného stavu štítnej žľazy a liečby jej dysfunkcie, či už hypertyreózy alebo hypotyreózy počas gravidity (lit. 19).
Kľúčové slová: hypertyreóza, hypotyreóza, gravidita

Thyroid dysfunction is the second most common endocrine disorder in women of reproductive age. Provided that it is well controlled and treated pregnancy outcomes are similar to those of women without thyroid disease. Authors in this study retrospectively analysed 30 pregnant women with thyroid dysfunction. The hypothyreosis was found in 23 examined women, in this group was 11 pregnant women with physiologic laboratory results without endocrinologic therapy during pregnancy and 12 pregnant women with substitution therapy by Thyroxine. The hyperthyreosis was found in 7 patients, in this group was 3 women without therapy during pregnancy and 4 women was treated by thyreostatic drugs (3 of them was treated by Carbimasol and one woman by Propylthiouracil). The aim of this study was to investigate the effects of therapy on the course of pregnancy and the condition of the fetus and the newborn infant. The results of study confirmed the need of solid control of thyroid function and the treatment of all dysfunctions, hyperthyreosis and hypothyreosis, during pregnancy (Ref. 19).
Key words: hyperthyreosis, hypothyreosis, pregnancy

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 8, 2001, č. 1, s. 25–27


Role of obesity in polycystic ovary syndrome

Úloha obezity pri polycystickom ovariálnom syndróme

Martin Kaliský, Ján Danko, Boris Skulina, Silvester Galo, Karol Dókuš, Eva Bukovská

Autori referujú o úlohe obezity v patogenéze syndrómu polycystických ovárií (PCOs). Obezita je jedným z hlavných klinických príznakov PCOs. Úzko súvisí s hyperinzulinizmom a inzulínovou rezistenciou. Tieto charakteristické znaky PCOs spolu zvyšujú riziko glukózových a lipidových abnormalít v časti PCOs populácie. Obezita, hyperinzulinizmus a inzulínová rezistencia vytvárajú komplex vzájomných vzťahov, ktoré vyvolávajú, udržiavajú a amplifikujú klinické a metabolické zmeny pri PCOs (lit. 18).
Kľúčové slová: hyperinzulinizmus, inzulínová rezistencia, obezita, polycystický ovariálny syndróm.

Authors refer about the role of obesity in polycystic ovary syndrome (PCOs) in this paper. Obesity is one of the principal clinical phenomenon of PCOs. Close relationship between obesity, hyperinsulinism and insulin resistance is evident. These features of PCOs increase the risk of glucose and lipid abnormalities in the part of the PCOs population. Obesity, hyperinsulinism and insulin resistance constitute the complex of interrelationships, which form, maintain and amplify clinical and metabolic changes of PCOs (Ref. 18).
Key words: hyperinsulinism, insulin resistance, obesity, polycystic ovary syndrome.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 8, 2001, č. 1, s. 28–30


Importance of laparoscopy in diagnostics of endometriosis

Význam laparoskopie v diagnostike endometriózy

Zuzana Refková, Róbert Adam, Elena Kováčová, Rastislav Lazor

Autori v retrospektívnej štúdii sledovali výskyt endometriózy v súbore 431 žien fertilného veku, ktoré sa podrobili videolaparoskopii v období od roku 1994 do roku 1998. Autori konštatujú, že laparoskopia je nielen významným diagnostickým prínosom, ale aj terapeutickou metódou, vzhľadom na možnosť okamžitého terapeutického zásahu. V kombinácii s medikamentóznou liečbou dáva predpoklad úspešnej liečby tohto ochorenia (tab. 3, obr. 1, lit. 5).
Kľúčové slová: endometrióza, videolaparoskopia, analógy GnRH.

Retrospective study monitors an occurance of endometriosis among 431 women of fertile age, who had underwent videolaparoscopy between 1994-1998. Authors came to the same opinion, that laparoscopy besides being an important asset in diagnostics, mainly treatment it valve since it allows immediate therapeutic intervention. In combination with medicamentous cure means a promise of successful care of this disease (Tab. 3, Fig. 1, Ref. 5).
Key words: endometriosis, videolaparoscopy, analogs GnRH.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 8, 2001, č. 1, s. 31–34


Kronika a odborné informácie


Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press