Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 4 / No. 1 / 1997Antifosfolipidový syndróm v gynekológii a pôrodníctve

Antiphospholipid syndrome in gynaecology and obstetrics

Ján Štefanovič, Ivan Štefanovič

V prehľadovom článku sa diskutuje o patogenetickej úlohe antifosfolipidového syndrómu pri poruchách humánnej reprodukcie. Široké spektrum antifosfolipidových protilátok sa spája s rôznymi klinickými prejavmi zapríčinenými arteriálnymi alebo venóznymi tromboembolickými situáciami. Antifosfolipidové protilátky môžu v gynekológii a pôrodníctve zodpovedať za rekurentné potraty, retardáciu vývinu plodu, popôrodné pľúcne, kardiálne a renálne poruchy, včasný nástup ťažkej preeklampsie, predčasnú menopauzu a za tromboembolické komplikácie pri používaní hormonálnej antikoncepcie. Autori načrtávajú aj všeobecne akceptované terapeutické prístupy k antifosfolipidovému syndrómu (tab. 2, lit. 19).

Kľúčové slová: antifosfolipidové protilátky, antifosfolipidový syndróm, humánna reprodukcia, riziková tehotnosť, terapeutické prístupy.

In review article is discussed the pathogenetic role of antiphospholipid syndrome in human reproduction disorders. A wide spectrum of antiphospholipid antibodies is associated with miscellaneous clinical manifestation conditioned by arterial or venous tromboembolic events. Antiphospholipid antibodies could be responsible in gynaecology and obstetrics for recurrent fetal losses, fetal growth retardation, postpartum pulmonary, cardiag and renal disorders, early-onset severe preeclampsia, premature menopause and for tromboembolic complications due to using hormonal anticonceptive drugs. There is outlined the most widely accepted therapeutical approach of antiphospholipid syndrome (Tab. 2, Ref. 19).

Key words: antiphospholipid antibodies, antiphospholipid syndrome, human reproduction, pregnancy at risk, therapeutical options.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 1, s. 1-4

Download full text in PDF format (126 kB)


Vývoj boja proti tuberkulóze
Minulosť - súčasnosť a výhľady do budúcnosti

Karol Virsík

Tuberkulóza je choroba známa už od praveku. V súčasnosti je rozšírená na všetkých kontinentoch sveta. Počet obetí tuberkulózy stále narastá napriek veľkým pokrokom v boji proti nej. Významným novým faktorom je rýchle šírenie HIV-infekcie. Prehľadový článok uvádza údaje z histórie až po súčasný stav z hľadiska vývoja a pokrokov v epidemiológií, diagnostike, liečbe a prevencii tuberkulózy, ako aj výhľadov do budúcnosti.

Kľúčové slová: tuberkulóza, epidemiológia, diagnostika, liečba, prognostika.

Tuberculosis is the illness, which is well-known nearly from the ancient times. Nowadays, this illness is spread all over the world and the number of victims of this illness is still growing in spite of enormous progress implemented in the fight against tuberculosis, namely by quickly growing number of HIV-infections. The mentioned article is providing the data starting from the history of tuberculosis till present situation from the standpoints of development and progress in epidemiology, diagnostics, treatment and prevention and the future tendencies as well.

Keywords: tuberculosis, epidemiology, diagnostics, therapy, future tendencies.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 1, s. 5-7

Download full text in PDF format (118 kB)


Tuberkulóza v Slovenskej republike

Tuberculosis in Slovak Republic

Anton Bajan, Juraj Trenkler

V roku 1994 sa trend vzostupu tuberkulózy v SR zastavil a v roku 1995 došlo prvýkrát k poklesu ochorení na tuberkulózu od roku 1990. Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že počet novozistených ochorení na tuberkulózu je v SR v porovnaní s vyspelými európskymi štátmi stále vysoký. Ako ukazujú výsledky tejto analýzy, problematike tuberkulózy je potrebné u nás naďalej venovať primeranú pozornosť a starostlivosť (tab. 7).

Kľúčové slová: tuberkulóza, prevalencia, incidencia, Slovenská republika.

The tuberculosis uprising tendencies had stopped in Slovak republic in the year 1994, and in the year 1995 for the first time we can find out the lower level of this illness from the year 1990. In spite of that, we would you like to mention, that the number of newly developed tuberculosis illness in Slovak republic - being compared to the data of highly developed european countries - is still very high one. According to the result of our analysis, the question of tuberculosis is still requiring our attention and care (Tab. 7).

Key words: tuberculosis, prevalency, incidency, Slovak republic.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 1, s. 8-11

Download full text in PDF format (120 kB)


Bude mimopľúcna tuberkulóza aj v XXI. storočí?

Will extrapulmonary tuberculosis occur in the XXIst century?

Katarína Poláková, Eva Škutilová

Autorky v práci opisujú vývojové trendy mimopľúcnej tuberkulózy v Slovenskej republike na základe analýzy niektorých štatistických údajov za roky 1986-1995. Incidencia tuberkulózy mala v našej republike od roku 1986 až do roku 1989 naznačený trend poklesu, po roku 1990 sa incidencia ochorenia začala zvyšovať až do roku 1993. Mierny pokles incidencie sa objavil v rokoch 1994 a 1995. Autorky sa snažia odhadnúť, aký bude vývoj mimopľúcnej tuberkulózy na našom území začiatkom XXI. storočia (lit. 5, tab. 2).

Kľúčové slová: mimopľúcna tuberkulóza, incidencia, vývojové trendy.

Development trends of the occurrence of extrapulmonary tuberculosis in the Slovak republic are described, on the basis of an analysis of several statistical data on this group of diseses during 1986-1995. A declining trend of incidence of tuberculosis in Slovak republic has been reported since 1986 till 1989, and after 1990, an increase of incidence was observed which was maintained until 1993. A slight decrease of incidence has been observed in 1994 and 1995. Authors try to estimate the further of development of extrapulmonary tuberculosis by the beginning of the XXIst century (Ref. 5, Tab. 2).

Keywords: extrapulmonary tuberculosis, incidence, trends of development.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 1, s. 12-14

Download full text in PDF format (121 kB)


Prínos molekulárnej genetiky pre rýchlu diagnostiku tuberkulózy

Contribution of molecular genetic to rapid diagnosis of tuberculosis

Mária Švejnochová, Beáta Gottwaldová, Peter Slezák

Na Oddelení diagnostiky a typizácie mykobaktérií v NÚTaRCH, bolo v rokoch 1994-1996 vyšetrených 287 mimopľúcnych vzoriek od 261 pacientov s podozrením na tbc infekciu paralelne s Gene Probe MTD-testom a konvenčnou kultiváciou. Získané výsledky zabezpečujú vysokú senzitivitu a špecificitu vyšetrení. Šesť pozitívnych výsledkov z MTD-testu z gynekologických vzoriek bolo hodnotených vo vzťahu ku klinickým záverom. Autori konštatujú spoľahlivosť a rýchlosť diagnostiky tbc pomocou MTD-testu (tab. 2).

Kľúčové slová: Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD) test, laboratórne skúsenosti, klinické závery.

In 1994-1996 years in the department for diagnosis of mycobacteria in National Institute of TBC and Respiratory Diseases, 287 nonrespiratory specimens obtained from 261 patients at the risk of TBC infection were examinated in parallel by the Gene Probe MTD test and by conventional culture. The dates obtained ensure high sensitivity and specificity of examination. Six positive results from gynaecological specimens of this test were evaluated in relation to clinical conclusions. The present results warrent the authors statement, that Gene Probe MTD test is very reliable and rapid means of examination (Tab. 2).

Key words: Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD) Test, laboratory experiences, clinical conclusions

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 1, s. 15-17

Download full text in PDF format (120 kB)


Gynekologická tuberkulóza z pohľadu patológa

Gynaecologic tuberculosis from the view of pathologist

Peter Janík

Tuberkulóza ženských pohlavných orgánov je pomerne zriedkavá. V našom bioptickom materiáli tvorí približne 10 % mimopľúcnej tuberkulózy. Autor upozorňuje na potrebu myslieť v rámci diferenciálnej diagnosviky aj na možnosť tuberkulózy.

Kľúčové slová: tuberkulóza, mimopľúcna tuberkulóza, tbc ženských pohlavných orgánov.

Tuberculosis of the female reproductive system is quite rare. In our bioptic material it has been presented just in 10 % of extrapulmonal tuberculosis. In differential diagnosis is use to give an attention on neccesity of thinking on the possibility of tuberculosis.

Key words: tuberculosis, extrapulmonal tuberculosis, tuberculosis of the female reproductive system.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 1, s. 18-19

Download full text in PDF format (114 kB)


Zkušenosti s modifikovanou laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomií

Experience with modified laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy

Zdeněk Holub, Mats Hammar

Background: Laparoskopická hysterektomie je nedávno objevenou operační technikou, považovanou za alternativní metodu k abdominální hysterektomii v léčbě benigních a maligních gynekologických onemocnění. Ve své studii jsme hodnotili zkušenosti s modifikovanou laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomii z pohledu bezpečnosti, dostupnosti a účinnosti tohoto přístupu.
Metody: Studie zahrnuje 23 konsekutivně vybraných žen s indikací k hysterektomii pro gynekologické onemocnění. Retrospektivní studie byla provedena v Nemocnici v Kladně. U všech léčených pacientek byla provedena laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie jednoduchou modifikovanou metodou pouze s použitím bipolární koagulace a standardní vaginální operační techniky. Hodnotili jsme výsledky v perioperačním a postoperačním období.
Výsledky: Všech 23 operací bylo úspěšně dokončeno. Průměrná délka operačního výkonu byla 91 minut, průměrná hodnota krevní ztráty 200 ml. Hospitalizace trvala v průměru 6 dní. Neměli jsme žádnou závažnější komplikaci.
Závěr: Modifikovaná laparoskopická hysterektomie se zdá být úspěšnou procedurou, která přináší zkrácený nemocniční pobyt při všech výhodách endoskopické chirurgie a při provedení jednoduchou a nenákladnou operační technikou (lit. 12, tab. 3).

Klíčová slova: laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie, modifikovaná operace, doba hospitalizace, perioperačné komplikace.

Background: Laparoscopy hysterectomy has lately been reported as an alternative to abdominal hysterectomy for the treatment of benign and malignant gynaecological conditions. It was evaluated whether modified laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy is a safe, feasible and effective procedure.
Methods: The study includes twenty three consecutive women with indications for hysterectomy for a variety of gynaecological conditions. A retrospective study was undertaken at Hospital Kladno, which included all patients treated with laparoscopically-assisted vaginal hysterectomy using only diathermy and standard vaginal procedure. We evaluated differences in the peri- and postoperative outcomes.
Results: All 23 procedures were successfully completed. The mean operating time was 91 min, and mean blood loss was 200 ml. The median hospital stay was 6 days. There were no major complications.
Conclusions: The modified laparoscopic hysterectomy seems to be procedure which appears to result in a shorter hospital stay and rapid recovery. The modified operation gives the woman all benefits of endoscopic surgery which a simple and inexpansive surgical technique (Ref. 12, Tab. 3).

Key words: laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy, modified operation, hospital stay, recovery time, perioperative complications.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 1, s. 20-24

Download full text in PDF format (128 kB)


Novšie poznatky o hormonálnej substitučnej liečbe v postmenopauze

The recent news on hormone replacement therapy in postmenopause

Miroslav Borovský, Juraj Payer, Jr.

V prehľadovej práci autori hodnotia vplyv hormonálnej substitučnej liečby (HRT) na kvalitu života žien. Klimakterické prejavy sú v úzkom vzťahu k hladine estrogénu a preto ich možno ovplyvniť HRT. Dlhodobé sledovania poukazujú na skutočnosť, že podávanie estrogénu postmenopauzálnym ženám spomaľuje vývoj kardiovaskulárnych chorôb, osteoporózy a Alzheimerovej choroby. Autori opisujú aj iné pozitívne účinky HRT na iné - extragenitálne orgány. Pri prevencii endometriálnej hyperplázie odporúčajú kombináciu estrogén-progestin (lit. 6).

Kľúčové slová: hormonálna substitučná liečba, postmenopauza, estrogén, kombinácia estrogén-progestin.

Short-term benefits of hormone replacement therapy (HRT) are related esentially to quality of life. Climacteric and physical symptoms are oestrogen-dependent and respond reliably to HRT. Furthermore, the long-term effects of HRT suggest that administration of oestrogen to postmenopausal women may retard the development of cardiovascular disease, osteoporosis and Alzheimer disease. A positive influence of HRT on other extragenital organs and diseases was observed too. In prevention of endometrial hyperplasia an oestrogen-progestin combination is recommended (Ref. 6).

Key words: hormone replacement therapy, postmenopause, oestrogen, oestrogen-progestin combination.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 1, s. 25-28

Download full text in PDF format (127 kB)


Koncept trojfázového ultrazvukového screeningu v tehotnosti

Peter Kleskeň, Ján Štencl, Igor Rusňák

Autori publikujú v praxi už realizovaný koncept ultrazvukového screeningu tehotných. V extrahovanej podobe formulujú výsledky a odporúčania vedeckých výskumov domácich i zahraničných odborníkov. Predkladajú praktický návod na teoretickú prípravu lekárov, podklady pre rokovania so zdravotnými poisťovňami, pre zdôvodňovanie potreby vyšetrení a ich primeraných úhrad. Publikácia je podkladom pre činnosť revízneho lekárstva.

Kľúčové slová: ultrazvukový prenatálny screening, koncept, ciele, organizácia práce, morfologické, biometrické a funkčné vyšetrenia, revízne lekárstvo.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 1, s. 29-31

Download full text in PDF format (122 kB)


Ukazovatele mužskej plodnosti vo vzorke slovenských vysokoškolákov

Marcel Brenner

V súčasnosti sa pozoruje pokles parametrov mužskej plodnosti prakticky na celom svete. Za posledných niekoľko rokov sa tento parameter znížil na 50 %. Komplexné spermiologicko-andrologické vyšetrenie takmer 100 mladých mužov nepreukázalo napriek zhoršujúcim sa exogénnym vplyvom negatívne tendencie. Vyšetrenie probandov v predkladanej štúdii prebiehalo v čase od septembra 1994 do augusta 1995 (lit. 5).

Kľúčové slová: plodnosť, spermiologicko-andrologické vyšetrenie.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 1, s. 32-33

Download full text in PDF format (111 kB)


Gravidita s pridruženým kardiovaskulárnym ochorením z aspektu ošetrovateľskej starostlivosti

Martina Ballová, Martina Stromková, Tibor Baška

Každá tehotnosť pôsobí na kardiovaskulárny systém, zvyšuje sa objem krvi, zvlášť v priebehu 28. až 30. týždňa gestácie. Žena so zdravým srdcom túto záťaž v tehotnosti toleruje, ale pri ochorení srdca môžu vzniknúť komplikácie. Autori informujú o kardiovaskulárnych ochoreniach v gravidite a o potrebe odbornej ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane techník odhadu a intervencií. Na podklade odhadu je poskytovaná efektívna ošetrovateľská starostlivosť pre ženu a plod. Intervencie sú zamerané na pomoc minimalizovať záťaž v tehotnosti, počas pôrodu a šestonedelia (obr. 1, lit. 9).

Kľúčové slová: tehotnosť, pôrod, šestonedelie, kardiovaskulárne ochorenie, ošetrovateľská starostlivosť.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 1, s. 34-36

Download full text in PDF format (271 kB)


SPRÁVY

4. kongres Európskej spoločnosti pre antikoncepciu
Aktuálne závery pre gynekologickú prax - hormonálna antikoncepcia

I. bienále profesora MUDr. Michala Šeligu (Poprad, 25. 10. 1996)

Skúsenosti zo študijného pobytu v Nemecku

II. sympózium privátnych gynekológov v Považskej Bystrici

ZO SPOLKU SLOVENSKÝCH LEKÁROV SLS V BRATISLAVE

Diagnostika ováriového karcinómu

Zvláštnosti prístupu k prevencii STD - v závislosti od stavu infekcie HIV/AIDS medzi prostitútkami v Holandsku

KRONIKA PRAKTICKEJ GYNEKOLÓGIE

Primár MUDr. Ladislav Hraško osemdesiatročný

Primár MUDr. Robert Paldia, CSc., - päťdesiatročný

K päťdesiatinám doc. MUDr. Jaroslava Hinšta, CSc.

Za docentom MUDr. Mikulášom Toldym, CSc.

K nedožitým sedemdesiatinám primára MUDr. Františka Neumanna

Profesor MUDr. Michal Šeliga - 115. výročie narodenia

Download full text in PDF format (367 kB)