Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 5 / No. 1 / 1998Etiológia, patogenéza a diagnostika akútnej a recidivujúcej vulvovaginálnej kandidózy

Aetiology, pathogenesis and diagnosis of acute and recurrent vulvovaginal candidosis

Michal Kliment, Miroslav Korbeľ, Peter Hrúzik, Martin Redecha

Autori sa v literárnom prehľade zaoberajú definíciou, etiológiou a epidemiológiou vulvovaginálnej kandidózy. Poukazujú na nárast počtu prípadov chronicky prebiehajúcej, recidivujúcej formy tohto ochorenia. Analyzujú rozdiely v patogenéze akútneho, obvykle sporadicky prebiehajúceho ochorenia a chronicky prebiehajúcej recidivujúcej formy ochorenia. Vzhľadom na význam porúch imunity pri chronickej recidivujúcej forme kandidózy analyzujú neimunologické a imunologické rizikové faktory, ktorých poznanie považujú za podmienku pre správnu diagnózu a východisko pre terapeutickú stratégiu. Upozorňujú na potrebu zmeniť doposiaľ zaužívané diagnosticko-terapeutické postupy, hlavne pri recidivujúcich formách ochorenia. Za jednu z podmienok zvýšenia úspešnosti liečby a predĺženia obdobia remisie recidivujúcich vulvovaginálnych kandidóz považujú interdisciplinárnu spoluprácu (tab. 4, lit. 15).
Kľúčové slová: vulvovaginálna kandidóza, etiológia, patogenéza, neimunologické a imunologické rizikové faktory, diagnostický algoritmus.

Authors, in their literature overview, are presenting definition, aetiology, pathogenesis and epidemiology of vulvovaginal candidosis. They stress on increased incidence of chronic and recurrent forms of this disease. Authors analyse the differences between acute episode - usually sporadic - and chronic, recurrent forms. Immunological aspects seems to play an important role and therefore immunological and non-immunological factors are analysed. Condition for better therapeutic results is to change existing diagnostico-therapeutical algorithms. Up to-day flow-chart for work up of chronic recurrent vulvovaginal candidosis is presented. The real must be interdisciplinary cooperation among medical specialist in order to increase treatment success and prolongation of remission period (Tab. 4, Ref. 15).
Key words: vulvovaginal candidosis, aetiology, pathogenesis, non-immunological and immunological risk factors, diagnostic algorithms.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 1, s. 1-7.

Download full text in PDF format (140 kB)


Súčasné možnosti liečby vulvovaginálnej kandidózy

Actual choices of treatment of vulvovaginal candidosis

Martin Redecha, Miroslav Korbeľ, Michal Kliment, Peter Hrúzik

V práci je uvedený literárny prehľad a súčasné možnosti využitia antimykotickej terapie v gynekológii pri liečbe vulvovaginálnych kandidóz. Uvedené je spektrum najčastejšie používaných lokálnych a celkových antimykotík, ich mechanizmus a spektrum účinku so zameraním na ich možnosti použitia pri liečbe jednotlivých foriem vulvovaginálnej kandidózy, vrátane možnosti aplikácie antimykotickej liečby v gravidite (tab. 4, lit. 25).
Kľúčové slová: mykózy, vulvovaginálna kandidóza, antimykotiká.

In this work is noticed menu and actual choices of using of antifungal therapy in gynecology during treatment of vulvovaginal candidosis. There is noticed the spectrum of most used local and peroral antifugal agents, their mechanism and spectrum of effect with turn on their choices of using during treatment of individual forms of vulvovaginal candidosis, including choices of application of antifugal agents treatment in pregnancy (Tab. 4, Ref. 25).
Key words: mycosis, vulvovaginal candidosis, antifugal agents.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 1, s. 8-13.

Download full text in PDF format (140 kB)


Prenatálna diagnostika a prevalencia rázštepových chýb nervovej trubice a chromozómových aberácií u živonarodených detí v 5 okresoch Banskobystrického kraja v rokoch 1991-1996

Prenatal diagnostics and prevalence of neural tube defects and chromosomal anomalies at live born children in 5 districts of the middle Slovakia region in the years 1991-1996

Marta Kvasnicová, Tibor Bielik, Katarína Kočajdová, Eva Csomoová

Medzi najčastejšie a najzávažnejšie vrodené vývojové chyby (VVCH) v našej populácii patria rázštepové chyby nervovej trubice (neural tube defects, NTD) a chromozómové aberácie (CHA). Autori sledovali vplyv prenatálnej diagnostiky na ich prevalenciu v 5 okresoch stredoslovenského regiónu v rokoch 1991-1996. prenatálna diagnostika pozitívne ovplyvnila prevalenciu NTD, ktorá poklesla zo 17,3/10000 na 5,8/10000 živonarodených detí. UZV skríning a MS AFP sa ukázali ako dostatočne citlivé markery pre včasnú diagnostiku NTD. Naproti tomu prenatálna diagnostika nemala taký výrazný efekt na zníženie prevalencie CHA - táto poklesla zo 16,6/10000 na 13,2/10000 živonarodených detí. Lepšie výsledky vo včasnej diagnostike VVCH v tejto skupine možno očakávať po zavedení triple testu a lepšieho využívania UZV markerov (tab. 6, obr. 1, lit. 8).
Kľúčové slová: vrodené vývinové chyby, prenatálna diagnostika, prevalencia.

The most frequent and the most serious birth defects of our population are neural tube defects (NTD) and chromosomal anomalies (CHA). The authors have investigated the effect of prenatal diagnosis on their prevalence in 5 districts of the middle Slovakia region in the years 1991-1996. Prenatal diagnosis had positive effect on the prevalence of NTD that has fallen from 17,3/10000 to 5,8/10000 live born children. USG and MS AFP screening have shown to be sensitive markers enough for early diagnosis of NTD. On the other hand prenatal diagnosis has not sufficient effect on the prevalence of CHA. This has fallen from 16,6/10000 to 13,2/10000 live born children. Better results in early diagnosis of this group of birth defects can be expected by introducing of triple test and by better use of USG markers (Tab. 6, Fig. 1, ref. 8).
Key words: birth defects, prenatal diagnosis, prevalence.

Prakt. gynek., 5, 1998, č. 1, s. 14-17.

Download full text in PDF format (140 kB)


Využití transvaginální sonografie při objektivizaci funkčnosti děložního hrdla u gravidních žen - zejména po konizaci čípku děložního

Utilization of transvaginal sonography on objectivity of pregnant women cervix function, espetially after conization of portio uteri

Petr Puchmeltr, Vladimír Puchmeltr, Jr., Vladimír Puchmeltr

I přes námi presentovaný malý soubor, má t.č. UZ zobrazení v diagnostice IDH prioritní postavení. Rovněž z malé skupiny žen po konisaci čípku děložního můžeme potvrdit názor, že konisace čípku děložního (Puchmeltr a spol., 1989) nezasahuje do funkčnosti hrdla u těhotných žen. Malý soubor (kde nelze vyloučit chybu malých čísel) v našem případě přesto ukazuje, že při širším využití adekvátní UZ techniky k vizualizaci funkčnosti děložního hrdla v ambulantních zařízeních se výrazně sníží počet žen odesílaných k serkláži. Současně poukazujeme, že i gynekologicko-porodnické ambulantní centra, vybaveny nadprůměrnou zobrazovací UZ technikou a zkušenostmi v UZ oboru, mohou poskytovat adekvátní zajištění, v tomto případě adekvátní indikaci k provedení serkláže.
Domníváme se, že další rozvoj UZ techniky nejen udrží prioritu v diagnostice (objektivizaci) funkčnosti hrdla děložního u gravidních žen, ale odkryje další možnosti v této diagnostice s následujícím therapeutickým zajištěním (tab. 2, obr. 7, lit. 10).
Klíčova slova: inkompetence hrdla děložního, transvaginální sonografie, konisace.

Ultrasonic screenings has the primary position in the diagnosis of incompetention of cervix in spite of our presented set. After testing the small group of women after the conization of uvula we can confirm the opinion, that the conization of uvula doesnt interfere with the function of cervix of pregnant women. In our small set (its impossible to eliminate mistake of low numbers) displays expressive reducing of the quantity of women recommneding to cerclage by general employing of comformably ultrasonic technology to visuality of function of cervix in outdoor departments. At the same time we refer to gynecology-obstetrical outdoor departments equipped by above-average screening ultrasonic technology and experiences on the ultrasonic field. These outdoor departments can give afford comformably asserting, in this case comformably indication to executing of cerclage.
We suppose, that the further development of ultrasonic technology will keep the priority at the diagnosis (objectivity) of function of cervix by pregnant women and it will disclose the further possibilities at the diagnosis with the next therapeutical asserting (Tab. 2, Fig. 7, Ref. 10).
Key words: incompetention of cervix, transvaginal sonography, conisation.

Prakt. gynek., 5, 1998, č. 1, s. 18-22.

Download full text in PDF format (140 kB)


Aktivní ovlivňování výskytu kongenitální toxoplasmózy v populaci

Active control of the occurance of congenital toxoplasmosis in the population

Pavel Palička, Hedviga Slabá, Kamil Zitek

Opakované sérologické vyšetrenia (CFT, IFT, ELISA) skupiny 50 tisíc tehotných žien ukázali, že v sledovanej populácii okresu Karviná (Sliezko, Česká republika) je 5,1 promile tehotností ohrozených toxoplazmózou. U 2,8 promile gravidných žien sa infekcia objavila už krátko pred graviditou a tretina z nich končí spontánnym potratom. V tejto skupine žien je pôrod kongenitálne infikovaného dieťaťa len zriedkavý.
Oveľa vážnejšie sú primárne infekcie žien už tehotných, ktoré postihujú 2,3 promile gravidít. Z nich 1,1 promile končí spontánnym potratom a 1,2 promile porodením dieťaťa s kongenitálnou infekciou.
Skorou detekciou opakovanými sérologickými vyšetreniami všetkých tehotných žien a liečbou zistených prípadov toxoplazmovej infekcie môže byť toto riziko podstatne znížené (tab. 3, lit. 35).
Kľúčové slová: toxoplazmóza, tehotnosť, kongenitálne infekcie detí, spontánny potrat, sérologické vyšetrenie, prevencia.

Through repeated serological investigations (CFT, IFT, ELISA) of 50 thousand pregnant woman it has been demonstrated that 5,1 per mille of pregnancies are endangered by toxoplasmosis in the population under follow-up in the district of Karvina (Silesia, Czech Republic). In 2,8 per mille of pregnancies infection occured shortly before pregnancy, and one third of them ended in spontaneous abortion. In this group of women the birth of a congenitally infected child takes place only rarely.
Much more serious are primary infections of women already pregnant accurring in 2,3 per mille of pregnancies. This represents 1,1 per mille cases ending with a spontaneous abortion taking place and 1,2 per mille cases giving birth to a congenitally infected child.
By early detection through repeated serological investigations of all pregnancies and by treating detected cases of toxoplasma infection this hazard can be lowered substantially, namely eightfold (Tab. 3, Ref. 35).
Key words: toxoplasmosis, pregnancy, congenitally infected child, spontaneous abortion, serological investigations, prevention.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 1, s. 23-27.

Download full text in PDF format (140 kB)


Kolposkopické nálezy po operáciách pre Ca in situ krčka maternice

Colposcopic findings after Ca in situ cervix operations

Oľga Voldánová, Otto Vančo, Karol Berndt

Autori analyzujú súbor pacientok operovaných pre "ca in situ" krčka maternice so zdôraznením pooperačného kolposkopického managementu. Súbor obsahuje 64 pacientok sledovaných 3 mesiace až 16 rokov. Kolposkopická recidíva sa vyskytla u 6 pacientok (10,6 %), histologicky bola potvrdená u 5 pacientok (8,9 %). Opísaný prípad pacientky operovanej 5-krát pre drobné kolposkopicky recidivujúce aj multicentrické lézie a histologicky potvrdený proces neogenézy od CIN III - ťažkej dysplazie až recidívu ca in situ v pošve po hysterektómii. Pacientka súčasne liečená spolu s manželom pre klinicky manifestnú genitálnu HSV-infekciu (tab. 3, obr. 1, lit. 12).
Kľúčové slová: CIS krčka maternice, histológia, HSV infekcia, hysterectomia, kolposkopia, operácia, recidiva.

We analysed a group of patients with diagnosis "ca in situ" of cervix to be operated on. Emphasis was laid on the postoperative colposcopic management. The group consisting of 64 patients was followed up within the period of time from 3 months to 16 years. Of the 64 women enrolled, 6 patients devoloped colposcopic recurrence (10.6 %) vhich was confirmed histologically in 5 cases (8.9 %). The statement of a case of one patient who was operated on 5 times because of small recurrent and mostly multicentric lesions and also the process of neogenesis, e.i. from CIN III - serious displasia to ca in situ recurrence in vagina after hysterectomy confirmed histologically, is given. The patient developing signs of clinic manifested genital HSV infection was treated along with her husband (Tab. 3, Fig. 1, Ref. 12).
Key words: CIS of cervix, histology, HSV infection, hysteroctomy, colposcopy, operation, recurrence.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 1, s. 28-31.

Download full text in PDF format (140 kB)


Kronika praktickej gynekológie

Primárka MUDr. Alžbeta Lojková-Šeligová - vzácne životné jubileum

Primár MUDr. Oldřich Šípek, člen ČGPS h.c., 85-ročný

Docent MUDr. Vojtech Kliment - osemdesiatročný

Prim. MUDr. Vladimír Puchmeltr sedmdesátiletý

Primár MUDr. Emil Zvarík, CSc. (1925-1967)

Download full text in PDF format (140 kB)


Odborné a vedecké informácie

Rooming-in po 20 rokoch (Vladimír Plintovič)

Jan Amos Komenský: O vzdelávaní ducha.

T.G. Masaryk: Ideály humanitní (1901)

Download full text in PDF format (140 kB)