Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 7 / No. 2 / 2000

 

 


 Vaginal Hysterectomy for The Large Uterus

Vaginální hysterektomie při objemné děloze

František Zábranský

Autor analyzuje 340 pacientek, u kterých byla v roce 1998 provedena hysterektomie s přihlédnutím k preferenční technice pracoviště - vaginální hysterektomii. Vaginální přístup byl celkově zvolen v 86,2 %, resp. v 88,1 % ve skupině benigních chorob. U 35 % žen s vaginální hysterektomií vážila děloha víc jak 280 g, nejtěžší z nich 1300 g. U objemných děloh byly použity morselační techniky. V současné době lze pozorovat renesanci vaginálních operačních technik, čemuž napomáhá rozvoj laparoskopie (tab. 3, lit. 5).
Klíčová slova: vaginální hysterektomie, objemná děloha, morselační techniky.

The author analyses 340 cases on which hysterectomy was performed in 1998, in respect to the priority technique of the department - vaginal hysterectomy. Vaginal way was used in 86,2 %, in fact in 88,1 % of benign cases. 35 % of women had uterus weighting more than 280 g, the largest one was 1300 g. The uterus reducing methods were used in the large uterus cases. At the same time a renaissance of vaginal techniques is noticed, which is also helped by laparoscopy assistance (Tab. 3, Ref. 5).
Key words: vaginal hysterectomy, large uterus, uterus reducing methods.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 2, s. 43-46

 


Antioxidant Properties of Bilirubin - The Problematic of Hyperbilirubinemias at Early Postnatal Period of Newborns - The IInd Part

Antioxidačné vlastnosti bilirubínu - Problematika hyperbilirubinémií vo včasnom postnatálnom období u novorodencov - časť II

Oliver Rácz, Dana De Furia, Jozef Pačin

Bilirubín je považovaný za neužitočný a málo toxický produkt degradácie hemoglobínu. Na druhej strane jeho ochranný efekt proti autooxidácii vitamínu E in vitro bol opísaný dávno pred vypuknutím “boomu” antioxidantov. Bilirubín je zároveň dôležitým komponentom totálnej antioxidačnej kapacity plazmy meranej rôznymi spôsobmi. Perinatálne obdobie života môže byť charakterizované zvýšeným oxidačným stresom a neúplnou zrelosťou antioxidačného systému. Nezodpovedanou otázkou je možná úloha zvýšených hladín bilirubínu počas tohto obdobia narušenej rovnováhy antioxidantov a prooxidantov {tab. 1, lit. 7).
Kľúčové slová: bilirubín, hyperbilirubinémia, novorodenci, antioxidant

Bilirubin is considered as a useless and slightly toxic degradation product of the hemoglobin. On the other side its protective effect against autooxidation of vitamin E in vitro was described long before the current boom of “antioxidants”. Bilirubin is also an important component of the Total Antioxidant Capacity of plasma measured by different types of assays. The perinatal period of life can be characterized by increased oxidative stress and not fully mature antioxidant system. The unanswered question is the possible role of elevated bilirubin concentration during this period of disturbed antioxidant - prooxidant equilibrium {Tab. 1, Ref. 7).
Key words: bilirubin, hyperbilirubinemia, newborns, antioxidant

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 2, s. 47-48

 


Radiographic Diagnostic of Tubal Endometriosis - HSG and Its Significance for Gynecological Diagnostic

Rádiografická diagnostika endometriózy vajíčkovodov - význam HSG pre gynekologickú diagnostiku

Peter Slezák, Jozef Záhumenský

Identifikácia pelvickej endometriózy je laparoskopická. Súčasný odklon od rtg zobrazovacích metód priesvitu ženských genitálií a jeho nahradzovanie peroperačnou chromopertubáciou pri laparoskopii, alebo kontrastnou sonografickou hysterosalpingografiou (HyCoSy), bráni okrem iných zistení, poznať aj tubárnu endometriózu. Jej poznanie je dôležité pri menežmente liečby sterility, vrátane asistovaných reprodukčných techník, aj pri hľadaní príčiny pelvialgie. Hysterosalpingografická technika nie je v súčasnosti obsolentná. Tuboskopia a faloposkopia je výrazne technicky i ekonomicky náročnejšia. Zobrazený a opísaný je typický röntgenografický obraz endosalpingeálnej endometriózy (obr. 4, lit. 3).
Kľúčové slová: Endosalpingeálna endometrióza, rádiografická diagnostika, význam HSG v gynekológií.

The identification of pelvic endometriosis is laparoscopic. Turnover from the X-ray methods of imagination of female genital tract and its replacement with peroperative chromopertubation at laparoscopy or with contrast sonographic hysterosalpingography (HyCoSy) does not permit, except other findings, to know tubar endometriosis. Its recognisation is important at the management of sterility, including IVF, also at looking for reasons of pelvic pain. The hysterosalpingography is not in these days obsolent. In this article is written about a typical X-ray picture of an endosalpingeal endometriosis (Fig. 4, Ref. 3).
Key words: endosalpingeal endometriosis, radiographic diagnostics, the importance of HSG at gynecology.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 2, s. 49-51

 


HELLP Syndrome Complicated by Extensive Intracerebral Heamorrhage

Závažná komplikácia HELLP-syndrómu - intracerebrálna hemorágia

Dalibor Kušnír, Pavol Kopka, Soňa Paule

Autori v kazuistike opisujú prípad rozvinutého HELLP-syndrómu komplikovaného rozsiahlou intracerebrálnou hemorágiou. Poukazujú na význam včasného stanovenia diagnózy a potrebu interdisciplinárneho prístupu pri riešení tejto komplikácie. Opisujú vynikajúci výsledok rýchleho neurochirurgického zásahu pri riešení tejto komplikácie (tab. 2, obr. 1, lit. 8).
Kľúčové slová: HELLP-syndróm, intracerebrálna hemorágia, neurochirurgická liečba.

The authors of causation decribe of unfold HELLP syndrome, which is complicated extensive intracerebral heamorrhage. They show at importance of early diagnostic. Interdisciplinary approach is necessary for solution this comlication. They describe an excelent result of early neurosurgery interference for solution this complication (Tab. 2, Fig. 1, Ref. 8).
Key words: HELLP syndrome, intracerebral haemorrhage, neurosurgery.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 2, s. 52-54

 


Cardiotocography - Fetal Monitoring in Practice

Kardiotokografia - interpretačné kritériá z pohľadu klinickej praxe

Milan Praslička

Cieľom článku je netradičný pohľad na kardiotokografiu a jej úlohu pri sledovaní žien s ohrozenou graviditou. Porovnanie záznamu s okolnosťami pôrodu a klinickým stavom novorodenca vedú k záveru, že klasická klasifikácia záznamov na fyziologické, suspektné a patologické nie je ideálna. Cieľom zhodnotenia záznamu nie je jeho jednoduché zatriedenie, ale pokus o odhalenie stavu plodu a jeho rezerv. Zároveň však musí pôrodníkovi naznačiť cestu, ktorou sa má uberať, aby splnil úlohu, ktorú podľa WHO predstavujú nasledovné ciele: zdravie dieťaťa, zdravie matky a emocionálnu spokojnosť rodičov (tab. 1).
Kľúčové slová: kardiotokografia, monitoring plodu, pôrod.

The aim of this article is to describe nontraditional approach on the role which cardiotocography play in the management pregnacies at risk. Circumstances of labor, when they are compared with cardiotocografic trace and with clinical conditions, insinuate that routine classification of the cardiotocografic traces on to physiological, suspicious and pathological, is not ideal. Primary goal for obstetrician is not only simple description and classification of the trace, but he mast to declose critical threaten factors and reserves of the fetus. Simultaneously the trace must offer to obstetrician keep the way, by which he ought to go in order to achieve WHO organization objectives: health of the mother, health of the offspring and emotional satisfaction of the parents (Tab. 1).
Key words: cardiotocography, fetal monitoring, labor.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 2, s. 55-60

 


Sexual Functions of Women with Hormonal Replacement Therapy

Sexuálne funkcie žien, ktoré užívajú hormónovú substitučnú liečbu

Jaroslav Bolfík, Igor Seres

Autori dotazníkovou formou urobili prieskum vplyvu hormónovej substitučnej liečby na sexuálne funkcie ženy. Zlepšenie uvádzajú dotazované ženy najmä pri lubrikácii, v refraktérnej fáze a v kvalite sexuálneho života a partnerského spolužitia (tab. 7, lit. 10).
Kľúčové slová: hormónová substitučná liečba, sexuálne funkcie ženy, partnerské vzťahy.

The authors realized a research, based on questionnaires about the effects of the hormonal replacement therapy on women’s sexual functions. The questioned women feel better mainly in lubrication, in post orgasm (rephracter) phase and in quality of sexual life and partnership (Tab. 7, Ref. 10).
Key words: hormonal replacement therapy, sexual functions, partner’s relations.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 2, s. 61-63

 


The Possibilities and Limits of Rehabilitation in Oncology

Možnosti a hranice rehabilitácie v onkogynekológii

Miroslav Palát, Michal Valent

Autori v práci venujú pozornosť jednotlivým aspektom dlhodobých rehabilitačných programov, aktívnym aj pasívnym metodikám a technikám, otázkam výchovy pacientov s onkologickým ochorením, problematike voľného času a jeho využitia prostredníctvom moderných ergoterapeutických metód, kultúrnych a športových prvkov. Poukazujú na dôležitosť tvorby špeciálnych klubov a združení, ktorých cieľom je spoločenské zameranie sa na pacienta so špecifickým onkologickým postihnutím. Autori venujú v neposlednom rade pozornosť aj sexuálnemu poradenstvu u žien s onkologickými ochoreniami (lit. 6).
Kľúčové slová: rehabilitačný program, kvalita života, výchova pacientky, onkologické ochorenia.

With increasing number of oncological diseases new long-term programs of complex care for those patients are created. Inseparable part of the complex programs are rehabilitation programs characterized by use of various methods and techniques aimed et ensuring besides regulation of corrupted homeostasis of physiological and psycho-social functions, also a certain life quality.
The study concentrates on different aspects of long-term rehabilitation programs, on active and passive methods and techniques, on problems of education of patients with oncological diseases, on problems of leisure time and its use by means of modern ergotherapeutic methods, cultural and sportive elements. It points out to the importance of creation of special clubs and associations which are aimed at the social engagement of patient with specific oncological handicap. It is also devoted to sexual counseling to women with oncological diseases (Ref. 6).
Key words: rehabilitation programm, quality of life, education of the patient, oncological disease.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 2, s. 64-66

 


The Urgent Hysterectomy after Planned Diagnostic Curettage

Potreba urgentnej hysterektómie po diagnostickej kyretáži

Elena Kováčová, Róbert Adam, Jozef Kovalčík, Zuzana Refková

Kyretáž maternice je veľmi častý diagnostický alebo terapeutický gynekologický zákrok. Krvácanie po kyretáži je obvykle malé. V práci predkladáme kazuistiku ťažkého krvácania po diagnostickej kyretáži s nevyhnutnosťou urgentnej hysterektómie (lit. 8).
Kľúčové slová: kyretáž, krvácanie, hysterektómia.

The curettage uteri is very frequent gynecological intervention for diagnostic and therapy. The bleeding is a little after curettage usually. The serious bleeding after planned diagnostic curettage and urgent hysterectomy is described (Ref. 8).
Key words: curettage, bleeding, hysterectomy.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 2, s. 67-68

 


Kronika a odborné informácie