Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 4 / No. 2 / 1997Latexová alergia - riziko v gynekológii a pôrodníctve

Latex allergy - risk factor in gynaecology and obstetrics

Ján Štefanovič, Dorota Štefanovičová, Ivan Štefanovič

O latexovej alergii sa stále častejšie diskutuje na odborných fórach a v tlači. Zvýšené používanie latexových rukavíc z dôvodov predchádzania infekciám podmienilo aj vyššiu prevalenciu latexovej hypersenzitivity. Ohrození sú najmä pracovníci v zdravotníctve, ale aj niektoré skupiny pacientov. Alergia na latex sa často objavuje aj po gynekologických vyšetreniach a stáva sa rizikovým faktorom pri pôrode, anestézii a všetkých chirurgických výkonoch. V prehľadovom článku autori diskutujú o patogenéze, prevencii, skríženej reaktivite, terapeutických postupoch a rizikových faktoroch pre pracovníkov v zdravotníctve a ostatné obyvateľstvo (tab. 4, lit. 29).

Kľúčové slová: latexová alergia, rizikové faktory, skrížená reaktivita, klinické prejavy.

Allergic reactions to latex (rubber) are now being reported more frequently. The increased use of latex gloves to prevent the spread of infections seems to lead to increased prevalence of latex hypersensitivity. Medical workers and some groups of patient seems to be at risk of developing latex allergy. Latex allergy has been reported after gynaecological examination and should be great risk during caesarean or common delivery. In review article there is discussed the pathogenetic events, prevention measures, cross reactivity, therapeutical approaches and risk factors for the health workers and common population (Tab. 4, Ref. 29).

Key words: latex allergy, risk factors, cross reactivity, clinical symptoms.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s. 61-65

Download full text in PDF format (138 kB)


Výskyt ľudských papilomavírusov u tehotných žien

Occurrence of HPV in Pregnant Women

Martin Redecha, Miroslav Korbeľ, Zuzana Ferančíková

HPV-infekcia anogenitálnej oblasti sa pokladá za jedno z najčastejších sexuálne prenosných ochorení (STD). Autori uvádzajú výsledky, ktoré získali diagnostikou HPV-infekcie metódou molekulovej hybridizácie DNA v súbore tehotných žien.
Vyšetrený súbor tvorilo 135 tehotných žien, ktoré nemali klinické príznaky HPV-infekcie alebo iného STD. Priemerný vek v súbore bol 25,9 roka. Vyšetrenie sa robilo medzi 12.-32. týždňom gravidity. 112 žien súboru (83 %) bolo vydatých a 23 slobodných (17 %).
Pozitivitu HPV-infekcie sme zistili u 19 pacientok (14,1 %), čo zodpovedá zisteniam aj iných autorov zaoberajúcich sa frekvenciou výskytu genitálnej infekcie HPV. Negatívne bolo vyšetrenie u 116 pacientok (89,5 %). Zo 14,1 % HPV-pozitívnych tehotných žien sa v 10 prípadoch (7,4 %) našli veľmi rizikové HPV-typy, v 5 prípadoch (3,7 %) nízko rizikové a v 4 prípadoch (3,0 %) autori zistili prítomnosť oboch typov HPV (tab. 3, lit. 13).

Kľúčové slová: HPV, sexuálne prenosné ochorenia, STD, infekcie v gravidite, prkancerózy maternicového krčka.

HPV infection of anogenital region is considered to be one of the most frequent sexually transmitted diseases (STD). The authors present their results, that are obtained by diagnostic of HPV infection by method of molecular hybridization of DNA in pregnant women.
They examined group of 135 pregnant women that had no clinical symptoms of HPV infection or another STD. The average age of this group was 25.9 yrs. They did the examination from the 12th to the 32nd weeks of pregnancy. 112 women of this group (83 %) were married and 23 were unmarried (17 %).
The positivity of HPV infection was found in 19 patients (14.1 %), that is corresponding with foundations also another authors dealing with foundation of genital infection of HPV. The examination was negative in 116 cases (89.5 %). They found from 14.1 % of HPV positive pregnant women 10 cases (7.4 %) of high risk HPV types, in 5 cases (3.7 %) low risk HPV types and in 4 cases (3.0 %) found authors both types of HPV (Tab. 3, Ref. 13).

Key words: HPV, sexually transmitted diseases, infections in pregnancy, precancerous lesions of the cervix.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s. 66-68

Download full text in PDF format (174 kB)


Štyri roky činnosti Centra pre trofoblastovú chorobu Slovenskej republiky (CTCH SR)

Slovak Center of Gestational Trophoblastic Disease - Four Years Results

Miroslav Korbeľ, Ľudovít Danihel, Ján Vojtaššák, Jozef Šufliarsky, Martin Redecha, Zuzana Nižňanská, Wanda Repiská

Autori sumarizujú výsledky štvorročnej činnosti špecializovaného pracoviska na diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu gestačnej trofoblastovej choroby (CTCH SR).
V období od roku 1993 do roku 1996 bolo v CTCH SR liečených 16 pacientok s malígnou formou ochorenia a bolo diagnostikovaných a liečených 44 pacientok s benígnou formou ochorenia. V 5 prípadoch bola pôvodná diagnóza malígnej formy vylúčená a v 14 prípadoch potvrdená. Do dispenzárnej starostlivosti bolo po predchádzajúcej liečbe v CTCH v Prahe prevzatých 6 pacientok. Jedna pacientka po úspešnej liečbe metastatického choriokarcinómu porodila dve zdravé deti. Dvom pacientkám bola gravidita prerušená zo zdravotnej indikácie (otehotnenie po skončení chemoterapie). Ďalších 11 pacientok s anamnézou molárnej gravidity porodilo 12 zdravých detí.
Pracovníci CTCH SR za uvedené obdobie publikovali na tému gestačná trofoblastová choroba 15 prác v odborných časopisoch a monografiách a predniesli 58 prednášok na domácich a zahraničných podujatiach (tab. 11, lit. 30).

Kľúčové slová: gestačná trofoblastová choroba, choriokarcinóm, mola hydatidóza.

The authors summarized results of four years existence of the Slovak Center of Gestational Trophoblastic Disease (GTD). There were 16 patients with malignant form of GTD and 44 patients with benign form of GTD (diagnosis, treatment and follow up) from 1993 to 1996.
Incidence of malignant form of GTD was 1:29,249 pregnancies and 1:18,231 deliveries in the Slovak republic in 1993-1996.
The antecedent pregnancy (out of these 16 cases of malignant GTD) was complete mole in 9 cases, delivery in 3 cases, miscarriage in 3 cases and ectopic pregnancy in 1 case. According to WHO prognostic scoring index (1983) there were 11 patients in low risk, 2 patients in middle risk and 3 patients in high risk. According to anatomic (FIGO) classification of GTD there were 9 patients in stage I., 1 patient in stage II., 5 patients in stage III., and 1 patient in stage IV. Complete remision was achieved in all 16 patients.
There were 1,291 miscarriages examined in the Slovak Center of GTD from 1993 to 1996, and among them 25 cases of complete mole (1.9 %) and 42 cases of partial mole (3.3 %) were histologically and cytogenetically detected (Tab. 11, Ref. 30).

Key words: gestational trophoblastic disease, choriocarcinoma, molar pregnancy.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s. 71-76

Download full text in PDF format (154 kB)


Ženská genitálna tuberkulóza

Female genital tuberculosis

Peter Slezák, Daniel Demečko, Bibiána Hubková, Jozef Záhumenský

V práci sú podrobne opísané morfologické zmeny typické pre tuberkulózny zápal ženských genitálií.
Uvedené zmeny sú rozdelené podľa jednotlivých častí vnútorných pohlavných orgánov. Autori rozoznávajú a opisujú 5 morfologických typov: malouzlíčková forma, makronodulárna forma, infiltratívna forma, zápalové zmeny typické pre adnexa (kyjakovité zhrubnutia, saktosalpingy, pyosalpingy, adnexové tumory) a nakoniec fibrodeštruktívna tuberkulóza.
V závere autori hodnotia anatomickú aktivitu a vývojovú fázu tuberkulózneho zápalu ženských pohlavných orgánov (obr. 4).

Kľúčové slová: ženská genitálna tuberkulóza.

Several morphological changes typical for tuberculous inflammation are described in this article.
These changes are divided according the anatomical site of female genitalia. Authors describe five morphological types of tuberculous process: micronodular, macronodular, infiltrative, inflammatory changes typical for adnexa (club thickening, sactosalpinx, pyosalpinx, adnexal tumors), fibrodestructive type of tuberculosis.
Anatomical activity and grading of genital tuberculous inflammation is evaluated at the work too (Fig. 4).

Key words: female genital tuberculosis.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s. 75-77

Download full text in PDF format (476 kB)


Diagnostika ženskej genitálnej tuberkulózy

Diagnostic Strategy of Female Genital Tuberculosis

Daniel Demečko, Peter Slezák, Dušan Táborský, Zuzana Vaníčková

Našim cieľom bolo pripomenúť problematiku diagnostiky ženskej genitálnej tuberkulózy. Komplikovanosť diagnostiky spočíva v tom, že tbc zápalový proces prebieha necharakteristicky. Stručne sme uviedli klinické možnosti diagnostiky od anamnézy, cez gynekologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia, zobrazovacie metódy, až po exaktný dôkaz mykobaktérie. V závere sme upozornili, že na tbc zápalový proces treba myslieť častejšie (obr. 2, lit. 13).

Kľúčové slová: diagnostika, genitálna tuberkulóza.

The aim of authors was to remind the topic of female genital tuberculosis. Especially as for the difficulties of diagnostic this atypically undergoing specific inflammation. Contemporary laboratory and clinical diagnostic possibilities are described in the article, too. It is stressed in the end of authors work that one must think about tuberculosis much more often (Fig. 2, Ref. 13).

Key words: genital tuberculosis, diagnostics.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s. 80-82

Download full text in PDF format (410 kB)


Význam videolaparoskopie v diagnostike ženskej genitálnej tuberkulózy

Role of Videolaparoscopy in Diagnostic of Femal Genital Tuberculosis

Rudolf Adam, Peter Brenišin, Ján Fabian, Jozef Pitoňák

V práci je opísaná metodika videolaparoskopie pre exaktný dôkaz ženskej genitálnej tuberkulózy. Videolaparoskopia je použitá ako metóda na získanie materiálu, ktorý bol potom spracovaný bakteriologicky, najmä metódou PCR (tab. 1).

Kľúčové slová: videolaparoskopia, diagnostika tbc.

Authors explain methodic of videolaparoscopy for scientific proof of female genital tuberculosis. Videolaparoscopy is used as method for collecting material for bacteriological evaluation, especially by PCR method (Tab. 1).

Key words: videolaparoscopy, tbc diagnostic.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s. 83-84

Download full text in PDF format (118 kB)


Konzervatívna a chirurgická liečba ženskej genitálnej tuberkulózy

Conservative and Surgical Treatment of Female Genital Tuberculosis

Peter Slezák, Daniel Demečko, Bibiána Hubková, Jozef Záhumenský

Pre liečbu mimopľúcnej tuberkulózy platia rovnaké pravidlá ako pre liečbu pľúcnej tuberkulózy. Po exaktnom určení diagnózy aplikuje intenzívnu liečbu špecializované gynekologické pracovisko. Pokračovanie v intermitentnej liečbe je ambulantné. Kontrola efektu liečby patrí gynekológovi v spolupráci s ftizeológom. Chirurgická liečba genitálnej tuberkulózy nie je obvyklá. Indikácie pre chirurgickú liečbu sú: 1. neúspech dlhodobej intenzívnej liečby antituberkulotikami; 2. rozsiahle adnexové tumory sprevádzané subjektívnymi ťažkosťami; 3. kombinácia genitálnej tuberkulózy s inými patologickými zmenami, vhodnými na chirurgickú liečbu; 4. genitálna tuberkulóza u staršej ženy. Autori zdôrazňujú potrebu dostatočne dlhej liečby antituberkulotikami pred, počas a po chirurgickej liečbe.

Kľúčové slová: liečba mimopľúcnej tbc, genitálna tbc, chirurgická liečba tbc.

The same rules apply for the treatment of extrapulmonary tuberculosis and for the pulmonary tuberculosis. Exact diagnostics is followed by an intense treatment applied by gynaecology department. Ambulant intermittent treatment follows. In cooperation with phtiseologist, gynaecologist is responsible for checking the treatment effects. Surgical treatment of genital tuberculosis is not common. Indications for surgical treatment are as follows: 1. failure of longer term intense medical treatment using antituberculotics; 2. widespread adnexal tumors accompanied with subjective problems; 3. genital tuberculosis combined with other pathologic changes subject to surgical treatment; 4. genital tuberculosis of olderly women. Authors stress the need of sufficiently long term antituberculotics treatment prior, during and after the surgical treatment.

Key words: therapy of extrapulmonary tbc, genital tbc, surgical treatment of tbc.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s. 85-86

Download full text in PDF format (116 kB)


Moderná liečba tuberkulózy

Modern Treatment of Tuberculosis

Eva Rajecová, Igor Uhliarik, Júlia Michaličková

Autori uvádzajú prehľad možností antituberkulóznej liečby, z ktorého vyplýva, že pri modernej liečbe tuberkulózy možno kombinovať antituberkulotiká s kortikosteroidmi, imunomodulanciami podľa závažnosti nálezu a stavu pacienta. V neštandardných situáciách sú klasické režimy antituberkulotikami najčastejšie doplnené chinolónmi a antibiotikami. V krajinách s významnejšou rezistenciou sa liečba AT riadi citlivosťou mykobaktérií (lit. 5).

Kľúčové slová: tuberkulóza, liečba, antituberkulotiká.

Authors present an overwiev of the options in antituberculous treatment. Conclusions suggest that in modern treatment of tuberculosis, combination of antituberculous drugs, corticosteroids and immunomodulation therapy can be used. The combination depends on the severity of clinical findings and on patient's condition. In non standard situations classic antituberculous regiments are most often supplemented with chinolones and antibiotics. In some countries with great resistance, antituberculous treatment depends on the susceptibility to mycobacterias (Ref. 5).

Key words: tuberculosis, treatment, antituberculous drugs

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s. 87-88

Download full text in PDF format (123 kB)


Tuberkulóza a tehotnosť

Tuberculosis and Pregnancy

Igor Uhliarik, Mária Švejnochová, Viera Abazovičová

Autori v článku analyzujú vzájomný vplyv tbc a tehotnosti, diagnostiku tbc v tehotnosti, liečbu a pokyny po pôrode. Referujú o 5 kazuistikách tehotných pacientok s tbc pľúc liečených na Klinike TaPCH, NÚTaRCH, Podunajské Biskupice v roku 1995. Autori konštatujú, že tbc neovplyvňuje zásadne priebeh tehotnosti, pôrodu a šestonedelia, ak je včas diagnostikovaná, adekvátne liečená. Tehotnosť nie je faktorom predisponujúcim k rozvoju tbc (lit. 5).

Kľúčové slová: tuberkulóza, tehotnosť, diagnostika tuberkulózy v tehotnosti, amplifikačné genetické metódy.

Authors are analyzing in their presentation the mutual influence of tuberculosis and pregnancy, diagnosis of tuberculosis during pregnancy and instruction after the birth. Furthermore they are presenting 5 cases of pregnant patients suffering from lung tuberculosis, treated on Tb clinic (National Institute of Tb and Respiratory Diseases, Podunajské Biskupice) in 1995. The authors are stating, that tuberculosis does not influence basicly the course pregnancy, birth and puerperium, in the case that tuberculosis is diagnosed in time and is treated on adequate level. Pregnancy is not considered to be the factor, which is predisposing the development of tuberculosis (Ref. 5).

Key words: tuberculosis, pregnancy, diagnostic of tuberculosis in pregnancy, amplification genetic methods

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s. 89-90

Download full text in PDF format (123 kB)


Tehotnosť a tuberkulóza - pohľad pôrodníka

Pregnancy and Tuberculosis - Obstetricians Point of View

Dušan Táborský, Eva Baloghová, Peter Slezák, Daniel Demečko, Jozef Záhumenský

Autori v článku analyzujú vzťah tehotnosti a tuberkulózy a vývoj názorov na liečbu tuberkulózy v gravidite z pohľadu pôrodníka. Autori konštatujú, že gravidita nekomplikuje tuberkulózu a naopak včas diagnostikovaná a správne liečená tuberkulóza nemá vplyv na priebeh gravidity, spôsob pôrodu a šestonedelie (lit. 2).

Kľúčové slová: riziková gravidita, tuberkulóza.

In the paper the authors analyze pregnancy - tuberculosis relationship and history of opinions on tuberculosis treatment during pregnancy, from obstetricians point of view. The authors come to the conclusion that pregnancy does not affect any complications to tuberculosis, and vice versa, early diagnosed and correctly treated tuberculosis has no impact on the course of pregnancy, delivery and puerperium (Ref. 2).

Key words: risk pregnancy, tuberculosis.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s. 91-92

Download full text in PDF format (123 kB)


K problematike novorodencov matiek chorých na tuberkulózu

To The Problem of Newborns of Mothers Suffering from Tuberculosis

Eva Nevická, Renáta Sečkárová

Tuberkulóza nie je eradikovaná z nášho života. Na celom svete stúpa počet ochorení. Tuberkulóza sa stala u gravidnej ženy a v období po narodení dieťaťa opäť aktuálnou a veľmi závažnou otázkou. Novorodenca je potrebné od narodenia sledovať s možnosťou výskytu kongenitálnej a konnatálnej tuberkulózy. Pôrod u ženy s akútnou tuberkulózou je potrebné viesť podľa možností na špecializovanom pôrodníckom oddelení. Ak to nie je možné, treba konzultovať ďalšie možnosti s odborníkmi (tab. 4, lit. 1).

Kľúčové slová: tuberkulóza, tehotnosť, pôrod, novorodenec matky s tbc.

Tuberculosis is not eradicated. The increase of newly detected cases of tbc has been reported all over the world. Tuberculosis in a pregnant woman and in the period after the birth has become an actual topic again. Newborn should be followed since his birth with a possibility of contracting congenital and connatal tuberculosis. The delivery of a woman suffering from acute tuberculosis should be performed in a specialized obstetrical department. If there is no such possibility, a specialist should be consulted. (Tab. 4, Ref. 1).

Key words: tuberculosis, pregnancy, delivery, congenital tbc.

Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s. 93-95

Download full text in PDF format (127 kB)


SPRÁVY

II. slovensko-poľské gynekologické tatranské dni

Endometrium v premenopauze, perimenopauze a postmenopauze
Správa z pracovno-vedeckej schôdze, ktorá sa konala 8. novembra 1996 v Bratislave

Celoštátna vedecko-pracovná schôdza „Plánované rodičovstvo - reprodukčné zdravie"

Aktuálne problémy toxoplazmózy prezentované na VII. európskom parazitologickom multikolokviu

VI. deň primára MUDr. Jána Straku

Moravianska Venuša

KRONIKA PRAKTICKEJ GYNEKOLÓGIE

RNDr. Milan Klobušický, CSc., šesťdesiatročný

K životnému jubileu MUDr. Ladislava Košeckého

K nedožitým deväťdesiatinám profesora RNDr. Ottu Jírovca, DrSc.

K problematike ženskej genitálnej tuberkulózy

60 rokov Churovej knihy „Slovensko bez dorastu?"

2. celoštátna konferencia Sekcie pre cervikálnu patológiu a kolposkopiu pri SGPS na tému „Kolposkopia"

Download full text in PDF format (527 kB)