Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 5 / No. 2 / 1998Farmakoterapia nesteroidnými antiflogistikami v gravidite a laktácii

Pharmacotherapy with Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs during Pregnancy and Lactation

Milan Kriška, Viera Kristová, Jana Sirotiaková, Ivan Rybár, Jozef Rovenský

Práca sa venuje otázke používania nesteroidných antiflogistík (NSA) v gravidite a počas laktácie. Pretože táto skupina látok inhibuje biosyntézu prostaglandínov, ich podávanie môže nepriaznivo ovplyvniť viaceré fyziologické funkcie matky a plodu, resp. novorodenca. Tieto sa prejavujú vo forme závažných nežiaducich účinkov, ktoré limitujú výber NSA v tomto období. Pretože žiadna látka s bezpečným profilom neexistuje a nie je dostatok údajov o novších selektívnych blokátoroch cyklooxygenázy-2, je potrebné podľa možnosti vyhnúť sa podávaniu NSA a, ak je to nevyhnutné, použiť najnižšie efektívne dávky. Liekom voľby je ibuprofen, prípadne naproxén. Ostatné látky možno použiť len vtedy, ak benefit výrazne prevýši riziko. Ak vznikne počas laktácie nutnosť použitia NSA, odporúča sa prerušenie laktácie a prechod na umelú výživu (tab. 5, obr. 2, lit. 40).
Kľúčové slová: nesteroidné antiflogistiká, liečba bolesti, gravidita, laktácia, riziko liekov

The statement is focused on the problem of nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) usage during pregnancy and lactation. With regard to the fact that this group of drugs inhibits the biosynthesis of prostaglandins their administration can unfavourably affect several physiological functions of mother and fetus, respectively newborn. These are manifested in a form of serious adverse effects which limited the choice of NSAIDs during this period. Because there does not exist any drug with a safe profile and there is a lack of data about newer selective cyclooxygenase-2 blockers, it is necessary if possible, to avoid the usage of NSAIDs. If it is unavoidable to use the lowest effective doses. First choice drug is ibuprofen, respectively naproxen. Alternative drugs may be used exclusively in situations where a benefit significantly overweighs a risk. If occurs the necessity of NSAID administration during breast feeding it is recommended to stop lactation and continue with additional nutrition (Tab. 5, Fig. 2, Ref. 40).
Key words: nonsteroidal antiinflammatory drugs, pain management, pregnancy, lactation, drug risk

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 2, s. 45 - 53.

Download full text in PDF format (140 kB)


Vývoj karcinómu cervixu v kolposkopickom obraze

Development of Cancer of the Cervix in the Colposcopic Image

H. Pickel

Kolposkopia s cytológiou sú rutinné prebioptické vyšetrovacie metódy určené na včasné vyhľadávanie prekanceróz a karcinómu krčka maternice. Roku 1924 Hans Hinselman prvýkrát vyslovil myšlienku, že so zväčšovacím prístrojom sa musí na povrchu porcia vidieť viac ako len voľným okom. Na základe tejto myšlienky objavil novú metódu, ktorá umožňuje rozpoznať nielen malé karcinómy, ale aj zmeny predchádzajúce. Zostrojil prvý kolposkop a zostavil aj prvú nomenklatúru. Rozšírenou kolposkopiou, aplikáciou rôznych roztokov sa zvýrazňuje kolposkopický obraz, odlišne sa farbí atypický epitel, použitím rôznych druhov svetla a filtrov sa zvýrazňuje cievna kresba. Spoľahlivosť kolposkopie sa odhaduje na 60-85 %. Pri vyhľadávaní karcinómov sa cytologická diagnostika síce uprednostňuje pred kolposkopiou, ale na lokalizáciu atypického epitelu spolu s cieleným odberom, ako aj kontrolu falošne negatívneho cytologického nálezu je kolposkopia nenahraditeľnou metódou (tab. 1, obr. 18, lit. 4).
Kľúčové slová: kolposkopia, kolposkopická terminológia, cervikálna patológia, CIN.

Colposcopy combined with cytology are routinely used prebioptic examination methods, designed for early detection of precarcinomatous conditions and cancer of the cervix Hans Hinselman was the first to express the thought in 1924 that an image enlarger should enable to see more than the unaided eye on the surface of the portium. On this concept he constructed a new method enabling not only detection of minor carcinomas but also changes in those also detected. His was also the first construction of the colposcope and the first related nomenclature. Extended colposcopic application of various solutions are presently used to emphasize the colposcopic image; atypical epithels are differently colored, the network of vessels made more expressive using different light sources and filters. The reliability rate of colposcopy is an estimated 60 to 85 %. Although cytological diagnostics is preferred in the detection of carcinomas, colposcopy remains the irreplaceable method to localize atypical epithels in combination with targeted sampling, as well as to control false-negative cytological findings (Tab. 1, Fig. 18, Ref. 4).
Key words : colposcopy, terminology of colposcopy, cervical pathology, CIN.

Prakt. Gynekol., 5, 98, č. 2, s. 53 - 59.

Download full text in PDF format (140 kB)


Mozaicizmus v súbore reprodukčných strát

Mosaicism in The Set of Reproductive Wastage Cases

Katarína Pašková, Tatiana Braxatorisová, Eva Pagáčová, Viera Geislerová, Mária Ďuríková

Predkladáme súbor 1393 prípadov reprodukčných strát z regiónu Bratislavy, ktoré sme cytogeneticky vyšetrili v rokoch 1992-1997 na Ústave lekárskej biológie LF UK. Výskyt chromozómovej patológie úspešne kultivovaných vzoriek predstavoval 26,3 %. V mozaikovej forme sme zistili 24 prípadov, t.j. 9,6 % a v 5 prípadoch sme diagnostikovali lokálny placentárny mozaicizmus. Rozoberáme dôsledky mozaikovej patológie (tab. 2, obr. 1, lit. 22).
Kľúčové slová: spontánny abort, reprodukčné straty, chromozóm, mozaicizmus, lokálny placentárny mozaicizmus.

We present the set of 1393 reproductive wastage cases from the region Bratislava that were cytogenetically investigated during 1992-1997 at the Dpt. of medical biology Faculty of Medicine of Comenius University. The incidence of chromosomal pathology successfully cultivated specimens was 26.3 % . Mosaic form of chromosomal pathology was diagnosed in 24 cases i.e. 9.6 % and in 5 cases was diagnosed local placental mosaicism (CPM). Consequences of mosaic pathology are discussed (Tab. 2, Fig. 1, Ref. 22).
Key words: spontaneous abortion, reproductive wastage, chromosome, mosaicism, local placental mosaicism.

Prakt. Gynek., 5, 98, č. 2, s. 60 - 63.

Download full text in PDF format (140 kB)


Study comparing the incidence of DLIS in pregnant women with EPH-gestosis vs normal pregnancy

Porovnanie incidencie DLIS u tehotných žien s EPH gestózou a u žien s normálnou tehotnosťou

Maria Róžaňska, Jan Peterek, Waldemar Kurzepa

Our studies demonstrate that of the highest value in the diagnosis of risk for EPH-gestosis can be the determinations of digoxin-like immunoreactive substances (DLIS) and uric acid in the serum of pregnant women. In the serum of pregnant women who were never given digitalis preparations, in 83 % of studied cases the presence of digoxin-like immunoreactive substances (DLIS) was found. Significantly higher DLIS concentrations occur in pregnant women with EPH-gestosis and correlate with uric acid concentrations while they are independent of the concentrations of total protein, albumins, urea, creatinine and bilirubin. DLIS exerts no effect on the shape and temporal conditions of ECG record. Determination of DLIS can be helpful in early diagnosis of oligosymptomatic gestosis (Tab. 3, Fig. 2, Ref. 23).
Key words: risk for EPH-gestosis, digoxin-like immunoreactive substances (DLIS), uric acid, oligosymptomatic gestosis.

Štúdia ukázala, že pri diagnostike rizika EPH gestózy má najvyšší prínos určenie digoxínu-podobných imunoreaktívnych látok (DLIS) a kyseliny močovej v sére tehotných žien. V sére tehotných žien, ktoré nikdy neužívali digitálisové preparáty, sa až v 83 % zistila prítomnosť digoxínu-podobných imunoreaktívnych látok (DLIS). Signifikantne vyššia bola koncentrácia DLIS u tehotných žien s EPH-gestózou a korelovala s koncentráciou kyseliny močovej, ale bola nezávislá od koncentrácie celkových bielkovín, albumínov, urey, kreatinínu a bilirubínu. DLIS neovplyvňovali tvar EKG. Určenie DLIS môže byť nápomocné pri skorej diagnostike oligosymptomatickej gestózy (tab. 3, obr. 2, lit. 23).
Kľúčové slová: riziko EPH gestózy, digoxínu-podobné imunoreaktívne látky (DLIS), kyselina močová, oligosymptomatické gestózy.

Prakt. Gynek., 5, 98, č. 2, s. 64 - 68.

Download full text in PDF format (140 kB)


Cytologická diagnóza endometria pomocou „uterobrush" v ambulantnej praxi

Endometrial Cytodiagnosis with Uterobrush in Outpatient Praxis

Stanislav Blaho

Cieľom práce bolo zhodnotiť možnosti cytologického vyšetrenia endometria pri použití „uterobrush" pre klinické použitie v ambulantnej praxi. Odber a vyhodnotenie cytológie sme urobili u 52 žien. Odber materiálu bolo možné urobiť vo všetkých prípadoch, takmer nebolestivý bol u 80 % žien. Množstvo materiálu získaného pri odbere bolo dostatočné pre vyšetrenie v 48 prípadoch (z 52). Metóda „uterobrush" je veľmi jednoduchá, nebolestivá, efektívna a dobre akceptovaná pacientkami. Je vhodná pre klinické použitie aj v ambulantnej praxi (tab. 2, lit. 8).
Kľúčové slová: cytodiagnostika endometria, uterobrush.

The aim of the study was to assess the cytologic sampling device, the uterobrush, for clinical applicability. Specimen collection and comparison in 52 women, collection of specimen with device succeeded in all cases and was practically painless. The amount of cells collected with device was adequate for diagnosis in 48 of 52 cases. The uterobrush method is simple, effective and painless and therefore very acceptable to patients. It is suitable for clinical use as an outpatient diagnostic procedure (Tab. 2, Ref. 8).
Key words: endometrial cytodiagnosis, uterobrush.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 2, s. 69 - 71.

Download full text in PDF format (140 kB)


Hysteroskopické operovanie

The Operative Hysteroscopy

Peter Molitoris

Operačná hysteroskopia sa stala popri operačnej laparoskopii v medicínsky vyspelých krajinách „zlatým štandardom" minimálnej invazívnej gynekologickej chirurgie. V indikovaných prípadoch poskytuje možnosti mimoriadne efektívnej transcervikálnej liečby uskutočniteľnej aj v ambulantných podmienkach, prípadne počas minimálnej doby hospitalizácie. Pooperačná rekonvalescencia pacientky po hysteroskopickej operácii a návrat do plnej ekonomickej aktivity je veľmi rýchly. Jej liečebný efekt je porovnateľný s „klasickými" postupmi. Práca poskytuje stručný prehľad poznatkov o uvedenej klinickej problematike (lit. 14).
Kľúčové slová: ablácia endometria, hysteroskopická myomektómia, intrauterinná adhéziolýza, hysteroskopická metroplastika, kanylácia vajíčkovodov, hysteroskopická sterilizácia.

The operative hysteroscopy together with the laparoscopic surgery have become a gold standard of minimal invasive gynaecological surgery in the medicine developed countries. It provides extremely effective alternatives of the transcervical approach and the feasibility of outpatient, eventually minimal hospital time treatment in the indicated cases. The postoperative convalescence time of the patients and comeback to the full economic activity after it are very short. Its sanatory effect is compareable with the classical actions. The topic of this paper is a short review of knowledge about the inaugurated clinical subject (Ref. 14).
Key words: endometrial ablation, hysteroscopic myomectomy, intrauterine adhesiolysis, hysteroscopic metroplasty, tubal cannylation, hysteroscopic sterilization.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 2, s. 72 - 78.

Download full text in PDF format (140 kB)


Vedecké a odborné informácie

-------

Ako spolupracovať s genetikmi

Margita Lukáčová

-------

Úloha pôrodníka v projekte „Zdravé mesto"

The Role of The Obstetrician in The „Health City Project

Vladimír Plintovič

Životný štýl sa podieľa na zlom zdravotnom stave obyvateľov SR až v 50-60 %. Zdravotná politika mesta môže tento proces významne ovplyvňovať. Mesto Banská Bystrica - ako národný koordinátor pre kategóriu životného štýlu v rámci Asociácie zdravých miest SR (AZMS) diferencuje priority životného štýlu v každej vekovej kategórii - počnúc životným štýlom ženy v tehotnosti až po postproduktívny vek. Zdôrazňuje sa význam matky a rodiny pre životný štýl novorodenca, raného i predškolského veku, ako aj pre obdobie dospievania. Pôrodník a pediater môžu významným spôsobom ovplyvňovať všetky uvedené vekové kategórie detí a dorastu. Laktačný program, s ktorým máme u nás už 20-ročné skúsenosti, má nezastupiteľné miesto v prevencii civilizačných chorôb, včítane sociálnych postojov a duševného zdravia človeka (obr. 3).
Kľúčové slová: projekt „Zdravé mesto", komunálna zdravotná politika, prevencia civilizačných chorôb, profil zdravia mesta, plán zdravia mesta.

One of the main elements (50-60 %) causing poor health conditions of the inhabitants of the Slovakia is their lifestyle. This factor can be greatly influenced by the health policy of the individual towns. Banská Bystrica - as a national coordinator for the lifestyle category under the Association of the „Health cities" of the Slovak Republic, deals with the lifestyle and its priorities within every age group - starting with the women in pregnancy and concluding with the post-productive stage of life. The emphasis is being laid on the influence of the mother as well as family on the lifestyle of the new-born babies, children and teen-agers. Together with the obstetrician, the pediatrician can affect these age groups by a considerable amount. Regarding the civilization diseases prevention (including the social attitudes and sanity), the breast-feeding program, with which we have had the experience for 20 years, is unavoidable (Fig. 3).
Key words: „Health city" project, communal health policy, civilization diseases prevention, health profile of the town, health plan of the town.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 2, s. 81 - 84.

Download full text in PDF format (140 kB)


Správy

Závery IV. európskeho kongresu o menopauze (Viedeň 8.-12.10.1997)

VI. Bárdošov memoriál

VII. deň primára MUDr. Jána Straku

Noví profesori

International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)

Download full text in PDF format (140 kB)


Kronika Praktickej Gynekológie

Bez minulosti niet prítomnosti - niet prítomnosti bez minulosti
História Česko-Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti

Download full text in PDF format (140 kB)