Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 6 / No. 2 / 1999

 

 


The natural and anthropogenic phytoestrogens and their possible effect on health

Prírodné a antropogénne estrogény v životnom prostredí a ich možný dopad na zdravie

Pavel Langer

Minireview približuje výskyt rôznych rastlinných fytoestrogénov, ktoré sú súčasťou potravy ľudí (napr. sója), vykrmovacích zmesí dobytka a antropogénnych xenoestrogénov (polychlorovaných bifenylov, dioxínov, furánov, pesticídov a ďalších organochloridov). Osobitnú pozornosť autor venoval úlohe bisphenolu A. Stručne je opísaný aj mechanizmus účinku týchto látok cez aryl-hydrokarbónový receptor (Ah-receptor), ako aj ich možný účinok cestou nedávno opísaných estrogénových receptorov beta. Možný efekt týchto fyto- a xenoestrogénov na zdravie ľudí je cez ovplyvnenie sexuálnej diferenciácie a reprodukčných funkcií. Práca ukazuje ochranný účinok sójových estrogénov (genistein a daidzein) na vznik kardiovaskulárnych porúch najmä u mužov, na klesajúcu prevalenciu porúch prostaty u mužov v Ázii a postmenopauzálnej osteoporózy u žien v Ázii. Nakoniec sa autor zaoberá aj možným účinkom xenoestrogénov na štítnu žľazu (obr. 3, cit. 35).
Kľúčové slová: fytoestrogény, antropogénne xenoestrogény, Ah-receptor, estrogénový receptor, životné prostredie, zdravie.

This minireview describes the occurrence of various phytoestrogens in plants used as human foodstuffs (e.g. soy beans) or as cattle fodder (e.g. clover) and of anthropogenic xenoestrogens (polychlorinated biphenyls, dioxins, furans, pesticides and other organochlorides). Special attention is paid to the role of bisphenol A. The mechanism of action of these substances via aryl hydrocarbon receptor (Ah-receptor) is briefly described as well as their possible action via recently discovered estrogen receptors beta. Some views on possible effects of these phyto- and xenoestrogens on human health are presented such as sexual differentiation and reproductive functions. Moreover, some reports presume protective action of soy bean estrogens (genistein and daidzein) on the development of cardiovascular disorders namely in males, on decreased prevalence of prostatic disorders in Asian males and postmenopausal osteoporosis in Asian females. Finally, special section deals with possible effects of some xenoestrogens on the thyroid which may be explained by their estrogenic properties (Fig. 3, Ref. 35).
Key words: phytoestrogens, anthropogenic xenoestrogens, Ah-receptor, estrogen receptor, health effects.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 2, s. 49-54

 


Androgenisation in gynecological practice

Androgenizácia v gynekologickej praxi

Miroslav Borovský, Juraj Payer, Jr.

Miernejšie formy androgenizácie postihujú asi 20 % mladých žien. Pokročilý prejav androgenizácie - virilizácia je vzácna a je vždy prejavom závažného ochorenia. Nevyhnutným predpokladom úspešnej terapie je včasná a exaktná diagnostika. V liečbe androgenizácie sa uplatňuje zníženie tvorby androgénov, zníženie periférnej syntézy androgénov redukciou telesnej hmotnosti, zvýšenie tvorby SHBG a blokáda receptorov androgénov v cieľových tkanivách. Napriek viacerým terapeutickým schémam je liečba vysoko individuálna a mnohokrát neúspešná (obr. 4, cit. 5).
Kľúčové slová: androgenizácia, antiandrogény, cyproterónacetát, spironolaktón, glukokortikoidy.

About 20 % of young women suffer from mild hyperandrogenism. Its severe forms such as virilisation are rare and always becomes the sign of serious disease. Early and proper diagnosis is a key to rational treatment which consists of lowering of androgenesis, reducing overweight, enhancement of SHBG and blocking androgene receptors of target cells. However the treatment is individual and frequently unsuccessfull (Fig. 4, Ref. 5).
Key words: hyperandrogenism, antiandrogens, cyproteronacetat, spironolacton, glucocorticoids.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 2, s. 55-58

 


Shoulder dystokia

Dystokia ramienok plodu

Milan Praslička

Dystokia ramienok plodu je obávanou a dramatickou komplikáciou pôrodu, ktorá ovplyvňuje tak novorodeneckú ako aj materskú morbiditu a mortalitu. Doposiaľ však nie je všeobecne akceptovaná a jasne formulovaná definícia tohto stavu, ktorý vyžaduje nielen včasné odhalenie príčiny, ale aj premyslený plán riešenia a rýchle jednanie s cieľom vyhnúť sa poškodeniu plodu a matky. Cieľom práce je porovnať štatistické údaje o výskyte dystokie ramienok plodu, zhrnúť jej príčiny a opísať spôsoby jej prekonania (tab. 4, lit. 29).
Kľúčové slová: dystokia ramienok plodu.

Shoulder dystokia is one of the most dreaded and dramatic complication of labor, which can result in high rates of neonatal and maternal morbidity and mortality. Up to date there does not exist generally accepted and clearly defined definition of this condition, which require early recognition, think over schedule and rapid intervention in order to avoid newborn or mother injury. The aim of this article is to compare statistics data related to shoulder dystokia, to indicate it’s reasons and to describe it’s management (Tab. 4, Ref. 29).
Key words: shoulder dystokia.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 2, s. 59-64

 


HELLP syndrome as of early postpartum period complication

HELLP syndróm ako komplikácia šestonedelia

Pavol Schiller, Vladimír Cupaník, Martin Ditte, Mária Hronská

Autori v práci opisujú dve kazuistiky HELLP syndrómu. Obe sa vyskytli v ranom šestonedelí. Na základe vlastných skúseností, ako aj na základe literárnych údajov zdôrazňujú včas myslieť na možný rozvoj HELLP syndrómu u tehotných, kde v predpôrodnom období bola prítomná preeklampsia. Intenzívne sledovanie pacientky so známkami preeklampsie v šestonedelí pomôže včas odhaliť začínajúci HELLP syndróm. Skoré začatie liečby zabráni plnému rozvoju tohoto ochorenia, zníži výskyt ťažkých foriem a urýchli uzdravenie pacientky (tab. 4, lit. 7).
Kľúčové slová: HELLP syndróm, šestonedelie, preeklampsia, liečba, prevencia.

The authors in their study describe two cases of HELLP syndrome occurrence. Both occurred in early postpartum period. From own experience as well as from literary dates they stress to think soon of possible HELLP syndrome development at pregnants, where was present a preeclampsia in prenatal period. An intensive observation of woman-patient with indications of preeclampsia in prenatal period helps to discover soon the beginning of HELLP syndrome. The early treatment will prevent from full development of this affection, it will reduce the occurrence of serious forms and it will speed up a patient’s recovery (Tab. 4, Ref. 7).
Key words: HELLP syndrome, early postpartum period, preeclampsia, therapy, prevention.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 2, s. 65-67

 


HELLP syndrome, the abortion, and the acute pseudomonas sepsis

Syndróm HELLP, potrat a akútna pseudomonádová sepsa

Miroslav Oleár, Ivan Schwendt, Ján Kostolný, Mária Nováčeková

Autori opísali fulminantný a fatálny priebeh akútnej pseudomonádovej sepsy po potrate v 22. t.t. Klinicko-laboratórne prejavy referovanej pacientky sa prekrývali s prejavmi syndrómu HELLP, ktorý v tejto súvislosti autori diskutujú. Syndróm HELLP nie je výlučne atribútom EPH-gestózy a preeklampsie, ale je vyjadrením pokročilého až ireverzibilného multiorgánového zlyhávania pri viacerých - aj viac-menej odchodných nozologických jednotkách. Autori diskutujú o možnej etiopatogenetickej účasti indometacínu, nekrotizujúcej enterokolitídy a toxicko-hemolytickej dignite pseudomonád (tab. 1, cit. 15).
Kľúčové slová: syndróm HELLP, potrat, indometacín, nekrotizujúca enterokolitída, Pseudomonas aeruginosa, sepsa.

The case of the fulminant and lethal acute pseudomonade sepsis following the abortion in 22nd week of gestation is described. The clinical and laboratory expressions of the case were concealed of the HELLP syndrome, which is in reciprocal relations to the case discussed. Syndrome HELLP isn’t exclusive attribute of a toxaemia and/or preeclampsia. Author’s opinion is that it is an expression of the moderate to irreversible multiorgan failure followed the more or less different nosologic units. The possible ethiopathogenetic participation of the indomethacin, necrotizing enterocolitis and toxico-hemolytic drawbacks of the Pseudomonas aeruginosa is also discussed by the authors (Tab. 1, Ref. 15).
Key words: HELLP syndrome, abortion, indomethacin, necrotizing enterocolitis, Pseudomonas aeruginosa, sepsis.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 2, s. 68-72

 


Contraception and planned gravidity with diabetic women

Antikoncepcia a plánovaná gravidita u diabetičiek

Pavol Kolesár

Plánovaná gravidita - a tým podmienený pôrod zdravého dieťaťa diabetickej matky súvisí s antikoncepciou diabetičiek. Na diabetologickej ambulancii je potrebná edukácia pacientok, diabetológ musí mať informácie o gynekologickej starostlivosti, ako aj o spôsobe ich antikoncepcie (cit. 4).
Kľúčové slová: plánovaná gravidita, diabetes mellitus, diabetická matka, antikoncepcia, edukácia.

Planned gravidity and the bird of healthy child of diabetic mother depends on the correct choice of contraception. The education of patients is necessary in a diabetic out-patient department and the physician should be informed on gynecological care as well as on the used contraception (Ref. 4).
Key words: planned gravidity, diabetes mellitus, diabetic mother, contraception, education.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 2, s. 73-74

 


Endometrioid carcinoma of ovary - morphological and immunohistological analysis

Endometrioidný karcinóm ovária - morfologická a imunohistochemická analýza

Ľudovít Danihel, Ianis Hatzibougias, Dušan Daniš, Vladimír Cupaník, Anna Obšitníková

Endometriodný karcinóm patrí k pomerne častým nádorom ovária epitelového pôvodu. V makroskopickom obraze ide väčšinou cystický útvar veľkosti 10-20 cm v priemere. Vo svetelnom mikroskope je tvorený malígnymi žľazovými štruktúrami endometrioidného, mikroglandulárneho vzhľadu alebo solídneho vzhľadu. Častým nálezom je benígna alebo malígna dlaždicová metaplázia časti nádorových štruktúr. Pri imunohistochemickom vyšetrení dominuje expresia cytokeratínov a epitelového membránového antigénu (EMA). Častá je súčasná koexpresia vimentínu. Dokázať však možno aj expresiu placentárnej alkalickej fosfatázy (PLAP) a markerov neuroendokrinnej aktivity. Na základe morfologických a imunohistochemických nálezov autori analyzujú 7 prípadov tohoto zhubného epitelového nádoru vaječníka a diskutujú jeho diferenciálnu diagnózu voči iným primárnym nádorom vaječníka (obr. 6, cit. 13).
Kľúčové slová: endometrioidný karcinóm, ovárium, morfológia, imunohistochémia.

Endometrioid carcinoma belongs to relatively frequent tumors of epithelial origin in ovary. Macroscopically it is mostly cystic, and measures 10-20 cm in diameter. In light microscopy the tumor has a glandular, microglandular, or solid growth pattern. Benign or malignant squamous differentiation is a frequent finding. In immunohistochemical staining there is an intensive expression of cytokeratins and epithelial membrane antigen (EMA). In most cases there is co-expression of vimentin as well as an expression of placental alkaline phosphatase (PLAP) and markers of neuroendocrine activity in epithelial tumor cells. On the basis of morphological and immunohistochemical findings the authors analyzed 7 cases of this neoplasm and discussed its differential diagnosis to other primary ovarian tumors (Fig. 6, Ref. 13).
Key words: endometrioid carcinoma, ovary, morphology, immunohistochemistry.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 2, s. 75-79

 


Kronika a odborné informácie