Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 7 / No. 3 / 2000

 

 


Založenie Sekcie gynekologickej onkológie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 3, s. 43

 


Intrauterine human foetal sensitization

Intrauterinná senzibilizácia ľudského plodu

Dorota Stefanovic, Ján Štefanovič

Prevalencia alergických ochorení podmienených tvorbou imunoglobulínu E (IgE) za posledné dve až tri desaťročia sa povážlivo zvýšila. Ukazuje sa, že rizikové faktory napomáhajúce vývoju alergických (atopických) ochorení pôsobia už skoro počas intrauterinnej ontogenézy. Špecifická imunita k alergénom sa jasne dokázala už počas intrauterinného vývoja a tehotnosť sa spája s pôsobením cytokínov Th2-buniek, čo umožňuje prežitie plodu vrátane schopnosti odpovedať špecifickou imunitnou odpoveďou na prítomné alergény. Dozrievanie imunitného systému charakterizuje vybalancovaná imunita v pomere Th1/Th2, čo podmieňuje genetická výbava jedinca a účinná modifikácia prostredia. Lepšie poznanie dôležitých úsekov alergických ochorení sa stáva kľúčovým problémom pre zavedenie potrebných preventívnych opatrení. Treba podporovať kooperáciu medzi jednotlivými úsekmi medicíny s cieľom pripraviť nové diagnostické, liečebné a preventívne možnosti (obr. 2, lit. 29).
Kľúčové slová: intrauterinná senzitizácia, tvorba IgE v maternici, Th1/Th2-lymfocyty, kooperácia medicínskych odborov.

The prevalence of allergic IgE-mediated disorders has increased considerably over the last two or three decades. Risk factors that enhance the development of allergic (atopic) disease appear to be acting early in the intrauterine ontogenesis. Allergen specific immunity has been clearly demonstrated to develop in utero and pregnancy is associated with a strong skewing toward Th2 cytokine pattern, which enables the survival of the foetus including foetal allergen specific immune responses. The maturation of the immune system is characterized by the development of a balanced Th1/Th2 immunity conditioned by genetically determination and environmental modification. A better understanding of the important determinants of allergic hypersensitivity including intrauterine sensitization is crucial problem for adequate preventive measures. Cooperation between different medicine branches should be encouraged with the goal of developing new diagnostic, therapeutic and preventive strategies (Fig. 2, Ref. 29).
Key words: intrauterine sensitization, IgE formation in utero, Th1/Th2 lymphocytes, cooperation of medicine branches.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 3, s. 44–48

 


Selective modulators of estrogen receptors and prevention of osteoporosis, mammary carcinoma and cardiovascular diseases in postmenopausal women

Selektívne modulátory estrogénových receptorov a ich účinky na prevenciu osteoporózy, Ca prsníka a kardiovaskulárnych ochorení u postmenopauzálnych žien

Pavel Langer

Substitúcia postmenopauzálnych žien estrogénmi je jednou z významných perspektívnych medicínskych aktivít, ktorej cieľom je predovšetkým prevencia osteoporózy, ale aj kardiovaskulárnych ochorení. Za jednu z najväčších prekážok dlhodobej substitúcie estrogénmi sa však považuje riziko karcinómu prsníka a endometria. Preto sa hľadajú látky s organoselektívnym agonistickým alebo antagonistickým účinkom na funkciu estrogénových receptorov, tzv. modulátory estrogénových receptorov. Prvou takouto látkou bol tamoxifén, ktorý má antiestrogénový účinok na bunky karcinómu prsníka, avšak estrogénové účinky na zvýšenie denzity kostí. Pri dlhodobej liečbe sa však zvyšuje výskyt Ca endometria. Jedným z najnovších preparátov je raloxifén, ktorý veľmi výrazne znižuje riziko fraktúr, pričom sa zatiaľ nepozorovali výraznejšie účinky na endometrium. Významné pokroky sa dosiahli pri objasňovaní molekulárnych mechanizmov pôsobenia týchto modulátorov, ktoré sú založené na poznaní štruktúry estrogénových receptorov a ich aktivačných funkcií v jednotlivých cieľových tkanivách (obr. 1, lit. 28).
Kľúčové slová: selektívne modulátory estrogénových receptorov, osteoporóza, Ca prsníka, kardiovaskulárne ochorenia, postmenopauza.

Substitution of postmenopausal women by estrogens appears to be one of perspectively important medical activities, the aim of which is mainly the prevention of osteoporosis, but also of cardiovascular disorders. One of the main problems appears to be the risk of mammary and endometrial carcinoma. From such reason the effort is paid to the new substances with organoselective agonistic or antagonistic effects called selective modulators of estrogen receptors. First of such modulators was tamoxiphen which shows antiestrogenic effect on mammary carcinoma, while its effect on the increase of bone density definitely resembled that of estrogens. However, the increased incidence of endometrial cancer has been observed after long-term treatment with this drug. One of the recently developed substances is raloxiphene which remarkably decreases the risk of bone fractures and does not have any remarkable effects on the endometrium. Remarkable advances were recently achieved in the elucidation of the mechanism of action of such modulators as based on the recognition of the structure of estrogen receptors and their activation functions in various target tissues (Fig. 1, Ref. 28).
Key words: selective modulators of estrogen receptors, osteoporosis, mammary carcinoma, cardiovascular diseases, postmenopause.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 3, s. 49–53

 


Sonoembryology and US diagnostics in first trimester

Sonoembryologie a UZ diagnostika v prvním trimestru

Zdeněk Malý, Marek Koudelka

Limitem UZ diagnostiky byla do nedávna technická vyspělost 2D ultrazvukové techniky, zobrazující plod. Vývoj posunoval diagnostiku ve prospěch těhotné do stále nižšího stáří gestace. Vaginální 2D sonografie zobrazuje těhotenství od jeho makroskopické viditelnosti tj. od 5. týdne. Velké strukturální anomalie je nyní možno detekovat po jejich vzniku. Třírozměrná počítačová sonografie: multiplanární 2D, live 3D, elektronický skalpel a možnost libovolného nastavení plodu přináší in vivo obrazy, doposud známé pouze z embryologie in vitro. Limity UZ techniky i techniky vyšetřování se zdají být odstraněny a jediným limitem zůstává stádium embryogenezy nebo organogenezy v době vyšetření a znalosti možného patologického vývoje plodu. Popsány jsou jednotlivé vývojové etapy sonoembryologie a organogenezy do 13. týdne těhotenství.
Užitím 3D ultrazvuku se I. trimestr stává nejvýznamnějším obdobím prenatální diagnostiky vrozených anomálií plodu (obr. 1, tab. 3, lit. 4).
Klíčová slova: sonoembryologie, 3D ultrazvuk.

The only one limitation of the diagnostic ultrasound (US) was the technical ability of US devices. Technical development has tend the diagnostics in favour of pregnant into earlier stages of pregnancy. Vaginal 2D sonography displays the pregnancy since its macroscopic visuability, it means since the 5th week. Major structural anomalies can be detected after the time of their origin. Now 3D computer sonography – multiplanar 2D, 3D live imaging, electronic scalpel and the possibility of any electronic rotational display of the embryo and fetus, can image the same pictures in vivo, as embryology did in vitro. The limits of US technology and US examination procedures seems to be broken down. The only one limit now, is the stage of embryogenesis or organogenezis in the moment of examination and the knowledge of possible pathologic development of the fetus. Single stages of sonoembryology and organogenesis up to the 13th week of pregnancy are described.
Using the 3D sonography the first trimester can be the most important period of pregnancy for US prenatal diagnostics and detection of fetal anomalies (Fig. 1, Tab. 3, Ref. 4).
Key words: sonoembryology, 3D ultrasound.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 3, s. 54–58

 


The family occurrence of Robertsonian translocation (13;14)

Familiárny výskyt Robertsonovej translokácie (13;14)

Anna Ondruššeková, Peter Brezáni, Ivan Kalina

Cieľom prezentovanej práce bola cytogenetická analýza dvoch rodín s výskytom Robertsonovej translokácie medzi chromozómami 13 a 14 a jej prenos na potomstvo. Karyotypy vyšetrených pacientov boli stanovené na základe G prúžkov po 48-hodinovej kultivácii periférnych lymfocytov v médiu RPMI.
Zistili sme, že dve sestry (II/2 a II/4) boli nositeľkami vyváženej Robertsonovej translokácie 45,XX,t(13;14), ktoré ju preniesli na svoje potomstvo. V prvom prípade na identické dvojčatá (III/2 a III/3) a v druhom prípade na potomstvo dvoch synov (III/4 a III/5) (obr. 3, lit. 14).
Kľúčové slová: chromozómová analýza, karyotyp, vyvážená Robertsonova translokácia.

In this paper the family occurrence of Robertsonian translocation (13;14) is described. The karyotypes of 8 family members determined by technique of G band after 48 hours kultivation of peripheral lymphocytes in medium RPMI 1640. The balanced Robertsonian translocation 45,XY,t(13;14) was found in phenotypically normal sisters II/2 and II/4 which was transmitted to their offspring. In the first case the identical twins (III/2 and III/3) and in the second case the two sons (III/4 and III/5) were carriers of balanced Robertsonian translocation (Fig. 3, Ref. 14).
Key words: chromosomal analysis, karyotype, balanced Robertsonian translocation.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 3, s. 59–62

 


The possibility of use the FISH methods in prenatal cytogenetical diagnostics

Použitie metód FISH v prenatálnej cytogenetickej diagnostike

František Cisarik, Vladimíra Holubová

Autori uvádzajú využitie metódy fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH) v prenatálnej diagnostike. Indikácie na prenatálne vyšetrenie chromozómov plodu rozdeľujú s ohľadom na populačné riziko do dvoch skupín a to na indikácie genetické a psychologické. Rozsiahlejšie sú uvedené genetické indikácie a niektoré významné aspekty vlastného vyšetrenia chromozómov plodu. Cieľom práce je vymedziť tie situácie, ktoré možno považovať za indikácie na použitie FISH v prenatálnom období. Ako príklad prenatálneho využitia metódy FISH uvádzajú skríningové vyšetrenie najčastejších chromozómových aneuploidií vykonané pre nedostatok času u matky až v 23. týždni gravidity (obr. 3, lit. 11).
Kľúčové slová: prenatálna cytogenetická diagnostika, prenatálna diagnostika, indikácia amniocentézy, chromozómová anomália, biochemický skríning v gravidite, fluorescenčná in situ hybridizácia, FISH, interfázové jadrá, mikrodelécie.

The possibility of use the new cytogenetical methods of fluorescence in situ hybridisation in prenatal diagnosis is presented. With respect to population risks of fetal chromosomal anomalies we divided the indications for prenatal chromosomal analysis into two groups: genetical and psychological indications. We present practical aspects of fetal karyotype analysis in genetic indications. We herein describe the situations where we can use the fluorescence in situ hybridisation as a new tool for correct prenatal cytogenetic diagnosis. As an example we describe screening of chromosomal aneuploidies in rapid prenatal diagnosis done in 23rd week of gestation (Fig. 3, Ref. 11).
Key words: prenatal cytogenetic diagnostics, prenatal diagnostics, indications of amniocentesis, chromosomal anomaly, biochemical screening in gravidity, fluorescence in situ hybridisation, FISH, interphase nuclei, microdeletions.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 3, s. 63–66

 


Dandy-Walker malformation in the IInd trimester

Dandy-Walkerova malformácia v II. trimestri

Anton Čunderlík, Igor Rusňák, Ingrid Štefanovičová

Autori na pozadí prípadu z praxe v predloženej práci analyzujú, ako možno jednoduchým spôsobom v II. trimestri gravidity diagnostikovať zriedkavú Dandy-Walkerovu malformáciu CNS. Dandy-Walkerova malformácia CNS má incidenciu 1:25000 až 1:35000.
Klasickú formu Dandy-Walkerovej malformácie v ultrazvukovom obraze charakterizuje triáda (1) cystická dilatácia IV. komory komunikujúca s cystou zadnej jamy lebečnej, (2) kompletná alebo parciálna agenéza vermis cerebela, (3) rozšírenie zadnej jamy lebečnej s odsunutím tentória a laterálneho sínusu.
Variant Dandy-Walkerovej malformácie je častejší ako klasická forma. Agenéza vermis je menej zreteľná, cysta je menšia a rozšírenie laterálnych komôr je minimálne. Cerebelárne hemisféry môžu byť hypoplastické.
V súčasnosti je prognóza Dandy-Walkerovej malformácie neistá. Mentálna retardácia, definovaná inteligenčným kvocientom pod 80, je u 70 % pacientov (obr. 3, lit. 19).
Kľúčové slová: Dandy-Walkerova malformácia, ultrasonografia, II. trimester.

Authors in the paper take into parts a likehood (on the background of the case from the practise), how diagnose by a simple way a rare malformation of the central nervous system (CNS). Dandy-Walker malformation (DWM) of the CNS has an incidence 1 in 25000 to 1 in 35000.
The classic form of the DWM is characterized in ultrasound pictures by a triad: (1) cystic dilatation of the IVth ventricle, communicating with the posterior fossa cyst, (2) complete or partial agenesis of the cerebellar vermis, (3) enlarged posterior fossa with displacement of the tentorium and lateral sinus.
Dandy-Walker variant (DWV) is more common than full syndrome. It has a less vermian agenesis, a smaller cyst and minimal if any, lateral ventricle enlargement. The cerebellar hemispheres may by hypoplastic.
The prognosis of the DWM is uncertain at present. The incidence of mental retardation, as defined by an intelligence quotient below 80, is 70 % (Fig. 3, Ref. 19).
Key words: Dandy-Walker malformation, ultrasonography, IInd trimester.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 3, s. 67–71

 


Cesarean section birth using the Misgav Ladach method

Pôrod cisárskym rezom metódou Misgav Ladach

Vladimír Červenka, Július Chramec

V práci je prezentovaný detailný opis operácie a pooperačný priebeh 142 pacientok, ktoré boli metódou Misgav Ladach operované v rokoch 1998-2000. Metóda Misgav Ladach skracuje operačný čas, čas pôrodu dieťaťa a čas uzdravenia. Nespôsobuje zvýšenie febrilnej morbidity ani infekcie operačnej rany.
Naša štúdia dáva do popredia účelnosť a spoľahlivosť metódy Misgav Ladach a poukazuje na rýchlejšie uzdravenie, skorú mobilitu pacientky a obnovu perorálneho príjmu, čo približuje cisársky rez spontánnemu pôrodu (obr. 4, tab. 3, lit. 26).
Kľúčové slová: Cisársky rez, metóda Misgav Ladach, pôrodnícka operácia

In this study operative details and the postoperative course of 142 patients who underwent cesarean section according to the Misgav Ladach method in 1998-2000 are presented. The Misgav Ladach method reduces operation time, time of child delivery and time of recovery. The rates of febrile morbidity, wound infection are not affected by new technique.
Our study highlights the efficiency and safety of the Misgav Ladach method, and points out the speeded recovery, with early ambulantion and resumption of drinking and eating, that makes the cesarean section delivery closer and closer to natural childbirth (Fig. 4, Tab. 3, Ref. 26).
Keywords: cesarean section, Misgav Ladach method, obstetric surgery

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 3, s. 72–76

 


Kronika a odborné informácie