Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 4 / No. 3 / 1997Èo je to pôrodnícka etika?

What does it mean: Obstetric ethics?

Frank Chervenak, Laurence B. McCullough

Tento èlánok poskytuje literárny preh¾ad o pôrodníckej etike, ako o základnom nástroji pre klinickú prax. Po prvé: definujeme dva základné etické princípy: dobrodenie a rešpekt pred autonómiou osobnosti. Po druhé: na tomto základe poskytujeme vyèíslenie dvoch etických významov koncepcie plodu ako pacienta. Na základe tejto etickej koncepcie identifikujeme jej klinické využitie pre direktívny versus nedirektívny typ poradenstva zameraného na dobrodenie pre plod. Po tretie: poskytujeme èitate¾ovi pomôcku pre kritické vyhodnocovanie literatúry o pôrodníckej etike (lit. 52).

K¾úèové slová: autonómia, dobrodenie, konflikt, poradenstvo, etika, plod ako pacient.

This paper provides an overview of obstetric ethics as an essential clinical tool. First, we define two basic ethical principles, beneficence and respect for autonomy. Second, on this basis, we provide an account of two ethical senses of the concept of the fetus as a patient. On the basis of this clinical concept we identify its clinical implications for directive versus non-directive counseling for fetal benefit. Third, we provide the reader with tools for critically evaluating the literature on obstetrics ethics (Ref. 52).

Key words: autonomy, beneficence, conflict, couseling, ethics, fetus as a patient.

Prakt. Gynek., 4, 1997, è. 3, s. 113-120

Download full text in PDF format (154 kB)


Diabetes a gravidita

Diabetes and gravidity

Pavol Kolesár, Karol Plank

Problematika gravidity u diabetièiek sa aj v súèasnosti napriek zvýšenej kvalite starostlivosti o tehotné diabetièky pokladá za úzkoprofilovú, interdisciplinárnu a pritom vysoko špecifickú, s ktorou by mali byť praktický diabetológ a gynekológ èo najdokonalejšie oboznámení. V súèasnosti sa táto problematika delí do dvoch èastí: 1. Gravidita u známych doposia¾ dispenzarizovaných diabetièiek I. a II. typu. 2. Tehotenská cukrovka, gestaèný diabetes, ktorý vzniká a je diagnostikovaný u tehotných poèas gravidity (tab. 3, lit. 20).

K¾úèové slová: diabetes mellitus, gravidita, tehotenská curkovka, gestaèný diabetes, tehotnosť.

Despite the increasing health care the problem of diabets in pregnant patients is currently considered as being narrow-profiled, interdisciplinary and simultaneously highly specific. Each diabetologist and gynecologist should be fully aware of this. This problem currently consists of two parts: 1. Gravidity in recognized and so far monitored patients with diabetes of types I and II. 2. Pregnancy diabetes, gestation diabetes which originates and is diagnosed in pregnant women during gravidity (Tab. 3, Ref. 20).

Key words: diabetes mellitus, gravidity, pregnancy diabetes, gestation diabetes, pregnancy

Prakt. Gynek., 4, 1997, è. 3, s. 121-125

Download full text in PDF format (138 kB)


Prvé klinické skúsenosti s flukonazolom (DiflucanR 150) v lieèbe akútnych a recidivujúcich vulvovaginálnych kandidóz

Our first experience with DiflucanR 150 in the treatment of acute and recurrent vulvovaginal candidiasis

Michal Kliment, Dušan Mašura, Pavol Kertys, Anna Boháèiková

Autori uverejòujú svoje prvé skúsenosti s použitím flukonazolu - systémovo úèinkujúceho triazolového antimykotika (DiflucanR 150), v lieèbe akútnych aj chronicky prebiehajúcich, recidivujúcich vulvovaginálnych kandidóz. Na špecializovanej ambulancii zameranej na lieèbu chronických gynekologických zápalov, ako aj na ambulancii pre diagnostiku a lieèbu STD, použili jednorázovú dávku DiflucanR 150 u 9 pacientok s akútnou mykotickou prvoinfekciou a u 15 pacientok s chronickou formou recidivujúcej vulvovaginálnej kandidózy. Úspech lieèby posudzovali pod¾a dåžky bezpríznakového obdobia. V prvej skupine pacientok jednorazová dávka plne nahradila lokálnu lieèbu, prièom v sledovanom období nedošlo k žiadnej recidíve. V druhej skupine jednorazová dávka flukonazolu nielen že potvrdila minimálne takú úspešnosť ako lokálna terapia, ale u vyše 50 % pacientok sa predåžilo bezpríznakové obdobie na viac ako o polovicu (z 3-4 mesiacov na viac ako 6 mesiacov). U 33 % pacientok pretrvávalo bezpríznakové obdobie ešte v èase spracovania výsledkov. U 46,6 % pacientok s chronickou recidivujúcou formou vulvovaginálnej kandidózy jednorazové podanie DiflucanR 150 neviedlo k predåženiu doby remisie oproti obdobiu, kedy boli lieèené lokálnou antimykotickou terapiou. U tejto skupiny pacientok sa však potvrdili rôzne imunologické poruchy. Opakované podanie DiflucanR spojeného s lieèbou, ktorú ordinoval imunológ, však zásadne predåžilo bezpríznakové obdobie aj u tejto rizikovej skupiny žien. U pacientok nezaznamenali žiadne nežiadúce úèinky. Vzh¾adom na obvykle lepšie tolerovanie systémovej - perorálnej lieèby oproti lokálnej, upozoròujú autori v závere svojej práce na možný tlak zo strany pacientok, na predpisovanie niektorého z triazolov, ako lieku prvej vo¾by (tab. 5, lit. 5).

K¾úèové slová: DiflucanR 150, vulvovaginálna kandidóza, antimykotická lieèba.

Authors present their first experience with the use of Fluconasol - oral triasol antimycotics - in acute and recurrent vulvovaginal candidiasis. The treatment was performed on out patient basis at specialised out-patient department concentrated at gynaecological infections. Single dose of Fluconasol (DiflucanR 150 mg) was given to 9 patients with acute mycotic infection and 15 patients with recurrent vulvovaginal candidiasis. The lengh of symptomless period was evaluated. Group I: single dose of DiflucanR 150 mg replaced local therapy in full. There were no recurrent cases. Group II: Single dose confirmed its sufficiency not only over local therapy, but symptomless period in 50 % of patients has extended from 3-4 month to more than 6 months (33 % patients at time of this study were without any symptoms). 46 % patients with recurrent vulvovaginal candidiasis did not differ from local antimycotics therapy group when treated with single DiflucanR 150 mg. This group was characterized with increase of different types of immunological defects. Repeated single dose treatment (DiflucanR 150 mg) among this group of patients connected with therapy ordered by immunologist, extended symptomless period significantly. No side effects were noticed. As far as single dose seems to bee better tolerated by patients - we can expect pressure from them to use oral single treatment (e.g. DiflucanR 150 mg) as first choice medicine (Tab. 5, Ref. 5).

Key words: DiflucanR 150, vulvovaginal candidiosis, antimycotic therapy.

Prakt. Gynek., 4, 1997, è. 3, s. 126-129

Download full text in PDF format (135 kB)


Filozofia, metodika a taktika dispenzarizácie

Philosophy, Method and Strategy of Dispensary

Anton Horský, Martin Korèok, Tibor Matuška

Autori sa odvolávajú na novú Koncepciu gynekológie a pôrodníctva, Lieèebný poriadok a upozoròujú na širšie súvislosti dispenzarizácie s tým, aby bola dispenzarizácia funkèná a plnila medicínske kritériá. Upozoròujú na sémantické a metodické súvislosti a odporúèajú manažment dispenzarizácie v modernom chápaní pomocou výpoètovej techniky (lit. 19).

K¾úèové slová: dispenzár, depistáž, skríning, prevencia, compliance, osveta, zdravotná výchova, prevalencia, incidencia, manažnent, skórovanie, MKCH, Internet.

The authors of this work refer to such materials as new Conception of gyneacology and obstetrics, Medical order, and direct the attention to more extensive connections to dispensary so that it would be functional and would satisfy medical criteria. They also call attention to semantic and methodical connenctions and recommend managing of dispensary by means of update computer (Ref. 19).

Key words: dispensary, screening, prevention, compliance, enlightenment, health education, prevalence, incidence, management, score, MKCH, Internet.

Prakt. Gynek., 4, 1997, è. 3, s. 130-133

Download full text in PDF format (137 kB)


Ultrazvuk v diagnostike extrauterinnej gravidity

Ultrasound in the diagnostics of ectopic gravidity

Štefan Vojtaššák

Autor podáva základný preh¾ad o možnostiach diagnostiky extrauterinnej gravidity. Hodnotí význam a postavenie ultrazvukového vyšetrenia pri stanovení ektopickej gravidity v klinickej praxi (tab. 1, obr. 3, lit. 9).

K¾úèové slová: ultrazvuk, abdominálna sonografia, vaginálna sonografia, color Doppler, ektopická gravidita.

The author provides a basic review of the opportunities of extrauterine diagnosis. He evaluates the significance and the position of ultrasound examination in the assessment of ectopic gravidity in clinical practice (Tab. 1, Fig. 3, Ref. 9).

Key words: ultrasound, abdominal sonography, vaginal sonography, color Doppler, ectopic gravidity

Prakt. Gynek., 4, 1997, è. 3, s. 134-137

Download full text in PDF format (440 kB)


KRONIKA PRAKTICKEJ GYNEKOLÓGIE

Spomíname... Michal Valent

Nadácia pre toxoplazmózu

40. výroèie inštitucionalizovaného ïalšieho vzdelávania v zdravotníctve na Slovensku

Zaèiatky doškolovania lekárov v Trenèíne - osobné spomienky

Etické aspekty ošetrovate¾skej starostlivosti

Vìstonická Venuše na Fakultní porodnici Masarykovi Univerzity v Brnì

Ètyøicet let od ustavení skupiny gynekologické endokrinologie v Praze-Podolí

Prof. MUDr. Gustáv Èatár, DrSc., sedemdesiatroèný

Primár MUDr. František Vaverèák - osemdesiatroèný

Prof. Køíž - nejstarší gynekolog na Moravì

Zomrel primár MUDr. Vojtech Gros

K nedožitým 80-tinám primára MUDr. Tibora Holana

Za doktorom Mikulášom Gažim

Download full text in PDF format (799 kB)


Z PROGRAMU SPOLKU SLOVENSKÝCH LEKÁROV V BRATISLAVE

LXXIX. riadna pracovná schôdza 5.5.1997

METÓDY PRIAMEHO A NEPRIAMEHO DÔKAZU TOXOPLAZMÓZY

CYTOGENETIKA SAMOVO¼NÝCH POTRATOV

MOFROLÓGIA SAMOVO¼NÝCH POTRATOV

VÝVOJOVÉ CHYBY U SAMOVO¼NÝCH POTRATOV A MÀTVORODENÝCH PLODOV

GENETICKÁ DIAGNOSTIKA HYDATIDÓZNEJ MOLY

Download full text in PDF format (587 kB)