Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 5 / No. 3 / 1998Psychosomatické aspekty rodinných vzťahov

Psychosomatic aspects of the family relationships

Vladislav Zikmund

Predkladajú sa výsledky štúdií poukazujúce na význam úzkych osobných vzťahov a väzieb medzi členmi rodiny na ich somatické zdravie na jednej strane a na nedostatok týchto väzieb pre zvýšenie morbidity a mortality na rozličné choroby na druhej strane. Viacerí autori konceptualizujú prostredie rodiny ako tzv. sociálny imunitný systém. Viaceré novšie štúdie, ktoré sa zaoberajú dopadom manželských konfliktov na organizmus, poukazujú na rozličné zmeny v kardiovaskulárnych, endokrinných a imunitných funkciách. Uzatvára sa, že medziosobné vzťahy a putá v rodine, resp. narušenie týchto vzťahov, majú nielen výrazný psychologický a sociálny, ale aj biologický rozmer, ktorý môže negatívne ovplyvňovať ďalšiu existenciu človeka (cit. 13).
Kľúčové slová: rodinné väzby, manželské konflikty, sociálny imunitný systém.

The results of presented studies are pointing to the significance of close personal relationship and ties among the family members for their somatic health on the one side, and of the lack of these ties for the hightened risk of morbidity and/or mortality from various diseases on the other side. The environment of family is conceptualized by several authors as a so called social immune system. Several recent studies dealing with the impact of marital conflicts on the organism point to various changes in cardiovascular, endocrine and immune functions. It is concluded, that the interpersonal relations and bonds in the family and the disruption of these bonds respectively have not only a marked psychological and social but also a biological dimension which may negatively affect the further existence of human being (Ref. 13).
Key words: family ties, marital conflicts, social immune system.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 3, s. 105 - 107

Download full text in PDF format (88 kB)


Mačka - riziko toxoplazmovej nákazy pre ľudský plod

The Cat a Risk of Toxoplasma Infection to the Human Foetus

Ján Vráblic

Už 30 rokov je známa kľúčová úloha mačky pri šírení toxoplazmózy a riziko, ktoré vyplýva z toho pre plod. Mačka je kvalitatívne najpotentnejší rezervoár troch základných štádií parazita - tachyzoitov, bradyzoitov a oocýst. Oocysty z mačacích fekálií sú najodolnejším štádiom parazita a rozptýlené vo vonkajšom prostredí sú najľahšie prístupné pre široký okruh vnímavých hostiteľov. Reprodukovali experimenty sledovania životného cyklu Toxoplasma gondii v čreve mačky. Vo fekáliách infikovaných mačiat pozorovali toxoplazmové oocysty, v rezoch ich tenkého čreva schizonty a merozoity, mikrogametocyty a mikrogaméty, makrogametocyty, makrogaméty a oocysty parazita. Upozornili na význam dodržiavania preventívnych opatrení - nejesť polosurové a surové mäso, vyhýbať sa kontaktu s mačkou a po práci s pôdou si dôkladne umyť ruky - dôležitých najmä pre gravidné ženy, aby sa predišlo toxoplazmovej nákaze plodu a jeho možnému ťažkému poškodeniu (23 obr., 9 cit.).
Kľúčové slová: Toxoplasma gondii; schizogónia, mikrogametogónia, makrogametogónia a sporogónia T. gondii; mačka.

A key role of the cat in the spread of toxoplasmosis and a consequent risk to the fetus has been known already for 30 years. The cat is the qualitatively most potential reservoir of three basic stages of the parasite - tachyzoites, bradyzoites and oocysts. The oocysts from cat's excrements represent the most resistant stage of the parasite, and if dispersed in external environment they are easily accessible for a wide range of sensitive hosts. Experiments observing the life cycle of Toxoplasma gondii in the cat intestine were reproduced. Toxoplasma oocysts were observed in the excrements, and Toxoplasma schizonts and merozoites, microgametocytes and microgametes, macrogametocytes and macrogametes and oocysts in the sections of the cat small intestine. The importance of keeping the preventive measures is stressed, e.i. not to eat half-raw or raw meat, to avoid the contact with cats and to wash one's hands properly after the work with soil. These precautions are especially important for pregnant women in order to prevent toxoplasma infection of the fetus and its possible severe impairment (Fig. 23, Ref. 9).
Key words: Toxoplasma gondii, schizogony, microgametogony, macrogametogony and sporogony of T. gondii, cat.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 3, s. 108 - 114

Download full text in PDF format (987 kB)


Analýza perinatálnych výsledkov Bratislavského kraja za rok 1997

Analysis of Perinatal Outcome in Bratislava Region in 1997

Miroslav Korbeľ, Miroslav Borovský, Zuzana Nižňanská, Martin Redecha, Tibor Bertold, Daniela Mračnová

Autori analyzujú perinatálne výsledky Bratislavského kraja za r. 1997. Celkový počet pôrodov bol 5528 a narodilo sa 5582 novorodencov. Perinatálna úmrtnosť bola 0,931 % a rektifikovaná perinatálna úmrtnosť 0,591 %. Predčasných pôrodov bolo 5,37 % a potermínových pôrodov 0,4 %. Narodilo sa 3,4 % hypotrofických novorodencov. Frekvencia cisárskeho rezu bola 15,95 %, forcepsu 0,76 % a vákuových extrakcií bolo 0,90 %. V uvedenom období bolo v kraji 4467 reprodukčných strát v I. a II. trimestri gravidity. Z toho bolo 3563 umelých prerušení gravidity v I. trimestri, 774 spontánnych potratov, 119 ektopických gravidít a v 9 prípadoch išlo o molu hydatidózu (tab. 11, cit. 27).
Kľúčové slová: perinatálna úmrtnosť, materská úmrtnosť, predčasný pôrod, cisársky rez, reprodukčné straty.

Authors analyzed perinatal outcome in Bratislava region (Slovakia) in 1997 year. In this year there were 5528 deliveries in Bratislava region and 5582 newborn were born. Maternal mortality rate was 0.018 % and perinatal mortality rate was 0.931 %. There were 5.37 % preterm and 0.4 % postterm deliveries. The caesarean section rate was 15.95 %. The number of reproductive loses was 4467 in Bratislava region in this year in the 1st and the 2nd trimester, involving 774 miscarriages and 3536 abortions. The number of ectopic pregnancies was 119 cases and that of molar pregnancies was 9 (Tab. 11, Ref. 27).
Key words: perinatal mortality, maternal mortality, preterm delivery, caesarean section, reproductive losses

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 3, s. 115 - 120

Download full text in PDF format (105 kB)


Vaginální hysterektomie po abdominoperineální amputaci rekta

Vaginal Hysterectomy after Abdominoperineal Amputation of Rectum

František Zábranský, Milan Švach, Helena Grossmannová, Zuzana Málková

Gynekolog může být postaven před úkol odstranit u pacientky po abdominoperineální operaci rekta dělohu nebo adnexa. Lze téměř s jistotou předpokládat, že laparoskopický nebo laparoskopií asistovaný přístup k vynucené operaci bude obtížný nebo komplikovaný. Autoři popisují řešení bolestí, vzniklých po chirurgické operaci při níž byla děloha fixována na mesocolon sigmoideum, intrafasciální vaginální hysterektomií. V rámci mezioborové spolupráce by byla vhodná změna strategie primární chirurgické léčby postmenopauzálních žen (obr. 1, cit. 2).
Klíčová slova: abdominoperineální amputace rekta, karcinom rekta, fixace dělohy, pooperační bolesti, vaginální hysterektomie.

Gynecologist may be in the position when he must remove the uterus or the ovaries after abdominoperineal amputation of the rectum. One can be certain that laparotomy or laparoscopic approach will be complicated. Authors describe solution of pain developed after surgical operation when the uterus was fixed to mesocolon sigmoideum by intrafascial vaginal hysterectomy. From the view of interdisciplinary cooperation among surgeons would be suitable to change the strategy of postmenopausal women treatment (Fig. 1, Ref. 2).
Key words: abdominoperineal amputation of rectum, carcinoma of rectum, fixation of uterus, afteroperation pain, colpohysterectomy.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 3, s. 121 - 123

Download full text in PDF format (158 kB)


Minilaparoskopia v gynekológii

Minilaparoscopy in Gynaecology

Peter Slezák, Bibiána Hubková, Jozef Záhumenský, Daniel Demečko, Dušan Táborský

V práci je opísaná nová chirurgická metóda - minilaparoskopia a jej využitie pri diagnostike a liečbe v gynekológií. Na základe doterajších skúseností autorov môže minilaparoskopia nahradiť v mnohých indikáciách konvenčnú laparoskopiu, pri menšej traumatizácií pacientky. Autori opisujú svoje skúsenosti, ktoré porovnávajú s doterajšou skromnou literatúrou (cit. 8).
Kľúčové slová: minilaparoskopia (mikrolaparoskopia), SDL (small diameter laparoscopy), opis metódy, indikácie, vlastné skúsenosti.

The long known experience of the laparoscopy in diagnostics, differential diagnostics and the cure in gynaecology, we consider the minilaparoscopy in suitable indications for a valuable method of invasive surgery. In the present system of health service we are not enabled to make use of all its advantages (Ref. 8).
Key words: minilaparoscopy (mikrolaparoscopy), SDL (small diameter laparoscopy, method, indications, clinical experiences.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 3, s. 124 - 126

Download full text in PDF format (87 kB)


Liečba chronických a recidivujúcich vulvovaginálnych kandidóz opakovaným podávaním DiflucanuR (flukonazol) - prvé klinické skúsenosti

Treatment of Chronic and Recidiving Vulvovaginal Candidosis by Repeated Application of DiflucanR (fluconazol) - First Clinical Experience

Juraj Šimko, Karol Igor Holomáň, Marián Križko, Robert Paldia

Perorálne podávané systémové antimykotiká sa stávajú metódou voľby pri liečení chronických vulvovaginálnych kandidóz. Sú nielen lepšie prijímané pacientkami, ale aj ich terapeutický efekt je výraznejší ako pri lokálnej terapii. Autori prezentujú svoje prvé skúsenosti s dlhodobým podávaním DiflucanuR pri liečbe pacientok s takouto diagnózou. Podávali DiflucanR 150 mg 1x mesačne na štvrtý deň menštruačného cyklu po dobu 6 mesiacov.
U všetkých pacientok zaznamenali ústup infekcie, pričom najdlhšie sledovaná pacientka je v remisii už 24 mesiacov. U dvoch pacientok došlo po 8, resp. 11 mesiacoch k recidíve ochorenia s ústupom po opätovnom jednorazovom podaní DiflucanuR. U pacientok nezaznamenali počas liečby eleváciu transamináz ani žiadne iné vedľajšie účinky terapie.
Podávanie DiflucanuR opakovane 6x v mesačných intervaloch sa javí ako optimálna a účinná terapia na liečenie chronickej vulvovaginálnej kandidózy zapríčinenej perzistujúcou C. albicans (lit. 13).
Kľúčové slová: recidivujúce vulvovaginálne kandidózy, terapia, DiflucanR.

Peroral systemic antimycotics are becoming the method of choice in the treatment of vulvovaginal candidosis. They are not only better tolerated, but also their therapeutic effect is more prominent than in a case of a local therapy. The authors present their first experience with a long lasting administration of DiflucanR in the treatment of patients with the above mentioned diagnosis. DiflucanR was applied in a dose 150 mg. Once monthly in the fourth day of menstruation cycle during a period of 6 months. In all patients removal of infection was observed, while the patient observed for a longest period is in remission for 24 months. In two patients the recidive occurred after 8 or 11 months respectively, however, the withdrawal of infection was observed after repeated single dose application of DiflucanR. No elevation of transaminases or any other side effects were observed during treatment period.
The administration of DiflucanR repeatedly 6x at interval one month seems to be an optimal and effective therapy for treatment of chronic vulvovaginal candidosis, caused by persistent C. albicans (Ref. 13).
Key words: recidiving vulvovaginal candidosis, therapy, DiflucanR.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 3, s. 127 - 130

Download full text in PDF format (94 kB)


Žena v klimaktériu. Možnosti ako by sme jej mali pomôcť

Woman in menopause. The ways how we can and should help her

Martina Dören

Veľa žien v perimenopauze sa ocitne pred otázkou, či začať s hormónovou substitúciou - a to buď pre existujúce klimakterické ťažkosti alebo profylakticky pre pozitívnu rodinnú anamnézu osteoporózy.
Terapia estrogénmi môže rýchlo a trvale zmierniť alebo odstrániť tzv. klimakterické ťažkosti, ako sú návaly tepla a záchvaty potenia - rovnako ako aj postupne sa vyvíjajúce vysušovanie vaginálneho epitelu, ktoré má často za následok zníženie kvality života.
Popri kostnom metabolizme sa do cieľovej oblasti využitia hormónovej substitúcie dostáva stále viac aj komplex kardiovaskulárnych ochorení.
Aby sa zabránilo hyperplázii endometria, je u všetkých nehysterektomovaných žien žiadúca terapia gestagénmi.
Hlavným problémom je bezpečnosť dlhodobo podávanej hormónovej terapie vo vzťahu ku karcinómu prsníka. Kumulatívna incidencia karcinómu prsníka stúpa s vekom. Vo veku 50 rokov je prevalencia asi 18/1000, vo veku 70 rokov 63/1000 žien.
Základným liečivom v profylaxii postmenopauzálnej osteoporózy sú estrogény: estradiol (valerát) 1 mg, estradiol - transdermálne 25-50 mg, konjugované estrogény 0,3-0,6 mg. Všetky aplikačné formy sú rovnocenné.
Ak je potrebný protektívny účinok na endometrium, mala by byť u žien v skorej menopauze uprednostnená primárna sekvenčná terapia gestagénmi a to v trvaní minimálne 10 dní, výhodnejšie 12 dní (tab. 3, cit. 24).
Kľúčové slová: klimaktérium, klimakterické ťažkosti, hormónová substitúcia, estrogény, liečba.

Many women in premenopause and perimenopause, due to their climacteric complaints or their positive family history of osteoporosis, are posed before the decision whether to start the hormonal substitution therapy or not, on therapeutic or prophylactic basis.
The estrogen therapy can quickly and permanently reduce or eliminate altogether the so called climacteric complaints as e.g. hot flushes, fits of sweat etc. as well as to stop the drying of vaginal epithelium often decreasing the quality of live.
Besides the bone metabolism among the indications of hormonal substitution are more and more being involved also cardiovascular diseases.
In order to prevent hyperplasia of endometrium all non-hysterectomized women require gestagen treatment.
The main problem of the safety of long-term hormonal substitutions is its association with breast cancer the incidence of which increases with age. In 50-year-old women it is 18 per 1000, while in 70-year-old women the risk increases to 63 per 1000 women.
The essential therapeutic means in prophylaxis of postmenopausal osteoporosis are estrogens, as follows: estradiol (valerate) 1 mg, estradiol in transdermal application 25-50 mg, conjugated estrogens 0.3-0.6 mg. All application forms are equally effective.
If the protective effect on endometrium is required in women in their early menopause preference should be given to sequential treatment with gestagens for at least 10 days (better for 12 days) (Tab. 3, Ref. 24).
Key words: menopause, climacteric complaints, hormonal substitution therapy, estrogens, therapy.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 3, s. 131 - 136

Download full text in PDF format (102 kB)


Je vždy účelná liečba sérologicky pozitívnych žien na toxoplazmózu?

Is Therapy of Serologically Positive Women to Toxoplasmosis Recommended in All Cases?

Gustáv Čatár, Michal Valent

Toxoplazmóza patrí medzi najaktuálnejšie parazitické choroby. Autori upozorňujú najmä na význam kongenitálnej toxoplazmózy, jej diagnostiku a taktiež, že pri nedostatočnej alebo málo špecifickej sérologickej diagnostike dochádza často k prípadom neadekvátnej a nepotrebnej liečbe žien, ktoré prekonali toxoplazmovú nákazu viac mesiacov až rokov pred otehotnením a získaná imunita chráni dieťa pred vrodenou nákazou. A my ju liečime nie celkom „ľahostajnými" preparátmi pre organizmus ťarchavej ženy a najmä plodu. Autori odporúčajú opätovne zaviesť do praxe povinné vyšetrenie ťarchavých žien osvedčenými sérologickými reakciami, najmä dôkaz špecifických IgM protilátok (obr. 1, cit. 12).
Kľúčové slová: toxoplazmóza, kongenitálna toxoplazmóza, gravidita, povinné vyšetrenie ťarchavých žien, sérologické reakcie, IgM protilátky.

Toxoplasmosis belongs to the most topical parasitic illnesses. Authors warn particularly about the importance of the congenital toxoplasmosis, its diagnostics and also that in case of the lack of specific serologic diagnostics it leads often to the case of inadequate or useless treatment of women, whom toxoplasmosis disease protects the child from inborn disease for months or years before the pregnancy. And we cure it with not quite indifferent preparations for organism of pregnant woman and the fetus. It is recommended to bring back to the practice the obligatory examination of pregnant women by well proved serological reactions, particularly the proof of specific IgM antigens (Fig. 1, Ref. 12).
Key words: toxoplasmosis, congenital toxoplasmosis, pregnancy, obligatory examinations of pregnant women, serological reactions, specific IgM antigens.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 3, s. 137 - 139

Download full text in PDF format (97 kB)


Nová perspektíva prevencie a terapie osteoporózy: raloxifén - selektívny modulátor estrogénových receptorov

New Perspective of Osteoporosis Prevention and Therapy: Raloxifene - The Selective Estrogen Receptor Modulator

Viera Fedelešová, Rastislav Dzúrik

Selektívne modulátory estrogénových receptorov (SMER) sú skupinou štrukturálne odlišných komponentov, ktoré sú odlišné od estrogénov svojou schopnosťou pôsobiť na estrogénový receptor ako agonisty a antagonisty v závislosti od cieľového tkaniva a hormónového prostredia. Tkanivovo špecifická aktivita SMER predurčuje ich klinické využitie ako potenciálne prípravky pre dlhodobú hormónovú substitučnú terapiu žien v menopauze. Raloxifén je SMER patriaci do skupiny benzotiofénov, v USA je registrovaný zatiaľ pre prevenciu osteoporózy (tab. 1, cit. 12).
Kľúčové slová: selektívne modulátory estrogénových receptorov, hormónová substitučná terapia, raloxifén, osteoporóza.

Selective estrogen receptor modulators (SERMs) comprise a group of structurally diverse compounds which are distinguished from estrogens by their ability to interact with the estrogen receptor but to acts as either an estrogen agonist or antagonist depending on the target tissue and hormonal milieu. The tissue-specific activity of SERMs suggest that they may be clinically usefully as potential substitutes for long-term female hormone replacement therapy (HRT). Raloxifene is SERM, that belongs to the benzothiophene class of compounds and in USA is registrated untill now for prevention of osteoporosis (Tab. 1, Ref. 12).
Key words: selective estrogen receptor modulators, hormone replacement therapy, raloxifene, osteoporosis.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 3, s. 140 - 143

Download full text in PDF format (92 kB)


Požívanie alkoholických nápojov u tehotných žien

Drinking of Alcohol Beverages of Pregnant Women

Ľudovít Polák, Ida Válkyová

V štúdii sme sledovali požívanie alkoholických nápojov u 1331 gravidných žien v piatich obdobiach v priebehu tehotnosti. Zmeny v depresívnom skóre sme hodnotili pomocou EPDS škály a zmeny neurotického skóre pomocou CCEI škály.
V priebehu tehotnosti ženy požívali stále menej alkoholických nápojov. Nedepresívne ženy požívali menej alkoholických nápojov ako depresívne, čo je aj štatisticky signifikantné v období prvých troch mesiacov tehotnosti (p=0,033) ako aj v období 6 týždňov po pôrode. Narastanie depresívneho a neurotického skóre závisí od zvyšovania frekvencie požívania alkoholických nápojov. Požívanie alkoholických nápojov u tehotných žien je podobné ako u ich partnerov (tab. 6, obr. 1, cit. 11).
Kľúčové slová: tehotnosť, alkohol, depresia, neuróza.

In study, followed the drinking habits of 1331 women in five different time periods during pregnancy, changes of values of depression score expressed in EPDS scale and in neurotic score expressed in CCEI scale in dependence on the amount and frequency of alcohol drinking.
Women use to consume alcohol beverages less and less during pregnancy. Nondepressive women consume less alcoholic beverages than depressive ones, the difference being statistically significant in the period of initial trimester of pregnancy (p=0,033) as well as during 6 weeks after childbirth. The increase of depression and neurotic score depend on enhanced frequency of alcohol drinking. Alcohol drinking in pregnant women was similar to that in their partners (Tab. 6, Fig. 1, Ref. 11).
Key words: pregnancy, alcohol, depression, neurosis.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 3, s. 144 - 147

Download full text in PDF format (94 kB)


Vedecké a odborné informácie

-------

Európska longitudinálna štúdia tehotnosti a detského veku (ELSPAC)

European longitudinal study of pregnancy and childhood (ELSPAC)

Ida Válkyová

Prospektívna geograficky vymedzená štúdia je zameraná na populáciu počnúc včasnou tehotnosťou cez pôrod do veku 7 rokov. Do výskumu je zapojených viac európskych centier. Význam štúdie spočíva v skutočnosti, že rôzne vzťahy medzi krajinami môžu byť použité pri hľadaní kauzálnych súvislostí, ako aj pri určení vplyvu psychosociálnych faktorov na zdravie plodu a jeho vývoj.
Kľúčové slová: longitudinálna štúdia, tehotnosť, novorodenec, dieťa.

A prospective geographically based series of population studies has been designed to start in pregnancy and to follow the cohort of births until the age of 7 years. Various centers within Europe are participating in this survey. The strength of the survey relies on the fact that different correlations in different countries may be useful in ascertaining causal relationships and the major thrust of the research is to assess the impact of psychosocial factors on child health and their development.
Key words: longitudinal study, pregnancy, newborn, child.

Prakt. Gynek., 5, 1998, č. 3, s. 148 - 150

-------

Nemecko - v očkovaní rozvojová krajina...

Download full text in PDF format (79 kB)


Kronika praktickej gynekológie

Správa z vedecko-pracovnej schôdze s medzinárodnou účasťou na tému: Plánované rodičovstvo _ reprodukčné zdravie

História a súčasnosť Ženského oddelenia NsP v Trnave

MUDr. Anna Boháčiková - laureátka vyznamenania FIGO

K životnému jubileu prof. MUDr. Jitky Kobilkovej, DrSc., FIAC.

Primár MUDr. Stanislav Blaho - sedemdesiatročný

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., člen SGPS h.c. - 65-ročný

Za profesorom MUDr. Karolom Matulayom...

Primár MUDr. Oldřich Šípek opustil naše rady navždy...

Zomrel Doz. Dr. med. Juraj G. Skalický, PhD.

Download full text in PDF format (408 kB)