Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 6 / No. 3 / 1999

 

 


The most frequent causes of menstrual cycle disturbances on outpatient department of endocrinology

Najčastejšie príčiny porúch menštruačného cyklu na endokrinologickej ambulancii

Ivica Lazúrová, Peter Kaščák, Dušan Trejbal, Andrea Bukatová, Zuzana Dideková

Poruchy menštruačného cyklu sú častým príznakom u žien vyšetrovaných na endokrinologických ambulanciách. V tejto práci autori retrospektívne analyzujú príčiny porúch menštruačného cyklu u žien vo veku od 18 do 40 rokov, vyšetrených na endokrinologickej ambulancii internistu.
Najčastejšou príčinou bola hyperprolaktinémia (49,2 %), druhou najčastejšou príčinou boli tyreopatie (20 %) prevažne primárne hypotyreózy. Na 3. mieste v poradí boli pacientky s luteálnou insuficienciou bez iných hormonálnych odchýliek (15,5 %). Do 5 % sa vyskytli syndróm polycystických ovárií, steroidné enzymopatie a hypergonadotropný hypogonadizmus. Najmenej často (1,5 %) bol zastúpený hypogonadotropný hypogonadizmus, t.j. hypotalamická amenorea. V skupine hyperprolaktinémií sa najčastejšie vyskytla idiopatická (41 %), potom latentná (34 %) hyperprolaktinémia a v 25 % boli zastúpené makroprolaktinómy a mikroprolaktinómy. Pre pomerne vysoký výskyt latentnej hyperprolaktinémie autori odporúčajú okrem bazálnych hladín prolaktínu aj jeho dynamické vyšetrenie (tab. 1, obr. 3, lit. 13).
Kľúčové slová: poruchy menštruačného cyklu, hyperprolaktinémia, hypotyreóza.

Authors retrospectively analyzed the causes of menstrual cycle disturbances in women (aged 18-40 years) examined on outpatient department of endocrinology.
The most frequent cause was hyperprolactinemia (49,2 %) and thyroidal disease (20 %) mainly primary hypothyroidism. 15,6 % women had luteal insufficiency with normal hormonal levels (unknown etiology), 4,5 % had polycystic ovary syndrome, steroid enzymopathy and menopause. 1 patient (1,5 %) exhibited hypothalamic amenorrhea. The order of causes of hyperprolactinemia was as follows: idiopathic (41 %), latent (34 %) and prolactinomas (25 %).
We conclude that the most frequent cause of menstrual cycle disturbances in women aged 18-40 years examined on outpatient department of endocrinology are hyperprolactinemia and primary hypothyroidism. The higher incidence of latent hyperprolactinemia indicated that not only baseline prolactin levels but also dynamic tests are necessary in evaluation of menstrual cycle disturbances or sterility (Tab. 1, Fig. 3, Ref. 13).
Key words: menstrual cycle, hyperprolactinemia, hypothyroidism.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 3, s. 96-99

 


Incidence of HPV infections of uterine cervix in women in perimenopase and postmenopase

Výskyt HPV infekcie maternicového krčka u žien v perimenopauze a postmenopauze

Martin Redecha, Miroslav Korbeľ, Miroslav Borovský

Autori v práci uvádzajú výsledky vyšetrení HPV infekcie maternicového krčka u žien v peri- a postmenopauze. Vyšetrovali metódou DNA hybridizácie. Vyšetrili spolu 174 žien v peri- a postmenopauze, z toho 96 žien (55,17 %) s priemerným vekom 51,2 roka (vekové rozpätie 46-60 rokov) nebralo HRT a 78 žien (44,83 %) s priemerným vekom 51,3 roka (46-58 roka) bralo aspoň 6 mesiacov pred vyšetrením HRT. Výsledky vyšetrení porovnávajú autori s vyšetreniami vykonanými v kontrolnej skupine 143 zdravých žien. V kontrolnej skupine zistili výskyt HPV infekcie maternicového krčka v 15,4 %, kým v peri- a postmenopauze zistili výskyt v 9,8 %. Z toho u žien bez HRT bol výskyt infekcie v 9,4 % a u žien s HRT v 10,3 %. Rozdiely vo výskyte infekcie medzi jednotlivými skupinami žien sú štatisticky nevýznamné (tab. 5, lit. 35).
Kľúčové slová: HPV infekcia, krčok maternice, prekanceróza, hormonálna substitučná liečba.

Authors in the paper present results of examinations of HPV infections of uterine cervix in women in peri- and postmenopause. Examinations were done by the method of DNA hibridization. They examined together 174 women in peri- and postmenopause and from them 96 women (55,17 %) with average age of 51,2 years (46-60 years) did not take HRT and 78 women (44,83 %) with average age of 51,3 years (46-58 years) have been taking HRT for at least 6 month before the examination. Authors compare the results of examinations with examinations accomplished on controll group of 143 healthy women. In this group they determinate that HPV infection of uterine cervix occured in 15,4 %, meanwhile in peri- and postmenopause thay found out that it occures in 9,8 %. From that in women without HRT the infection occured in 9,4 % and in women with HRT in 10,3 %. Differencies in the occureance on infections between individual groups of women are statistically insignificant (Tab. 5, Ref. 35).
Key words: HPV infection, uterine cervix, precanceroses, hormonal replacement therapy.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 3, s. 100-104

 


Monosomy X in spontaneous abortions in 1992-1998

Monozómia X v súbore samovoľných potratov v rokoch 1992-1998

Viera Geislerová, Mária Ďuríková, Tatiana Braxatorisová, Eva Pagáčová

Autori sa zameriavajú na zistenie frekvencie výskytu monozómie X v súbore samovoľných potratov z oblasti Bratislavy, ktoré cytogeneticky vyšetrili v období 1992 až 1998 na Ústave lekárskej biológie LFUK v Bratislave. Z 1607 vzoriek samovoľných potratov bola cytogenetická analýza úspešná v 1028 prípadoch (63,97 %). Z toho bolo diagnostikovaných 292 patologických karyotypov (28,4 %). Z patologických karyotypov bolo 64 prípadov monozómií X v čistej a mozaikovej forme. V 58 prípadoch išlo o čistú monozómiu X a v 6 prípadoch o mozaikovú formu. Autori sa zaoberajú príčinami vzniku chromozómových aberácií, najmä monozómie X (obr. 1, lit. 8).
Kľúčové slová: samovoľný potrat, chromozóm, plastický karyotyp, monozómia X.

The purpose of the work was to assess the incidence of monosomy X in the set of specimens of spontaneous abortions from the region of Bratislava, that had been analyzed cytogenetically at the Department of Medical Biology, Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava. 1607 specimens of spontaneous abortions were examined cytogenetically and the analysis was successful in 1028 cases (63,9 %). Of this number, 292 pathological karyotypes were found. 64 of them were diagnosed as monosomies X, in both the pure and mosaic forms, namely 58 pure monosomies X and 6 mosaicisms. The causes of the origin of chromosomal aberrations, espetially of monosomy X, are discussed (Fig. 1, Ref. 8).
Key words: spontaneous abortion, chromosome, pathological karyotype, monosomy X.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 3, s. 105-107

 


A case of an actinomycotic tubo-ovarian abscess

Aktinomykotický tuboovariálny absces

Peter Brenišin, Miroslav Oleár

Autori opisujú kazuistiku aktinomykotického tubo-ovariálneho abscesu pri vnútromaternicovom teliesku a diskutujú o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby takýchto stavov (lit. 9).
Kľúčové slová: aktinomykóza, tubo-ovariálny absces, vnútromaternicová antikoncepcia.

A case of an actinomycotic tubo-ovarian abscess and the possibilities of the prevention, diagnostics and treatment is described and discussed by the authors (Ref. 9).
Key words: actinomycosis, tubo-ovarian abscess, intrauterine contraceptive device.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 3, s. 108-110

 


Interest of medical specialists in cord blood

Záujem medicínskych odborov o pupočníkovú krv

Ján Štefanovič

V gynekológii sa otvára nová prespektíva pre odber vzorky pupočníkovej (placentovej) krvi pre transplantáciu kostnej drene. Transplantácia kostnej drene sa stala za posledných 30 rokov akceptovanou a často využívanou terapeutickou metódou pre liečbu pacientov s ťažkými život ohrozujúcimi ochoreniami (hemoblastózy, imunodeficiencie, metabolické poškodenia krvotvorby a pod.). Pupočníková krv je cenným zdrojom kmeňových buniek pre reštitúciu kostnej drene. V prehľadovom článku autor prináša prehľad nových informácií, ako boli prezentované na sympóziu v Viedni (19. jún 1999) (lit. 5).
Kľúčové slová: pupočníková krv, placentová krv, kostná dreň, transplantácia kostnej drene.

There is a now and perspective object opened before gynaecologists aimed at sampling of cord (placental) blood for bone marrow transplantation. The bone marrow transplantation became during the last 30 years accepted and often used as a therapeutic method for the treatment of patients suffering from life-threatening disease (hemoblastosis, immunodeficiency, metabolic disorders etc.). The cord (placental) blood is useful source of stem cells for bone marrow reconstitution. In a review article the topical distribution is discussed according to the symposium in Vienna (June 19, 1999) (Ref. 5).
Key words: cord blood, placental blood, bone marrow transplantation.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 3, s. 111-112

 


Faktory ovplyvňujúce hojenie operačnej rany

Jozef Síleš

Autor na základe klinických skúseností analyzuje možnosti prevencie komplikácií spojených s hojením operačných rán u gynekologických pacientok. Odporúča komplexný prístup k pacientom s ohľadom na jeho základné ochorenie, celkový zdravotný stav pacienta, podrobne analyzuje predoperačné rizikové faktory a rizikové faktory počas operácie (tab. 1, lit. 7).
Kľúčové slová: operačná rana, hojenie operačnej rany, komplikácie, prevencia.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 3, s. 113-114

 


Právne aspekty a problémy poskytovania resuscitácie a intenzívnej zdravotnej starostlivosti

Valéria Takáčová

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 3, s. 115-118

 


Kronika a odborné informácie