Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 7 / No. 4 / 2000

 

 


The Influence of The Scientific Research Activity on Personality Advancement in Education of Health Care Workers

Vplyv vedeckovýskumnej činnosti na rozvoj osobnosti pri výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov

Ján Štefanovič, Milan Buc

Účinnosť výchovného a vzdelávacieho procesu na lekárskych fakultách závisí od mnohých faktorov a vplyvov. Predovšetkým je to osobnosť učiteľa, jeho odborné a pedagogické schopnosti a skúsenosti a jeho účasť na vedeckovýskumnej činnosti. V prehľadnom článku autori upozorňujú na tieto otázky a na skutočnosť, že úroveň zdravotnej starostlivosti závisí i od osobnosti učiteľa a od úrovne pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania a jeho hodnotenia (lit. 10).
Kľúčové slová: osobnosť učiteľa na lekárskych fakultách, účasť na vedeckovýskumnej činnosti, faktory ovplyvňujúce úroveň zdravotnej starostlivosti.

The efficacy of the educational process at school of medicine depends on many factors and influences. In the first place, there is the personality of the teacher and his profesionalism, educational capabilities and experiences, and his participation in scientific research activity. The submitted review draws attention to these problems and to the fact that the standard of the health care depends among others on the personality of teachers and on the standard of pregradual and postgradual medical education and their evaluation (Ref. 10).
Key words: personality of the teachers at school of medicine, participation in scientific research activity, factors influencing the standard of health care.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 4, s. 97–99

 


Evaluation of Nuchal Translucency – Comparison of 2D and 3D Computed Sonography

Srovnání úspěšnosti měření šíjového projasnění plodu konvenční 2D a počítačovou 3D sonografií

Zdeněk Malý, Marek Koudelka

Nejcennějším ultrazvukovým markrem aneuploidií a jiných vrozených defektů plodu je edém v jeho šíjí, který je jako šíjové projasnění detekovatelný ultrazvukem. I při užití nejkvalitnější konvenční 2D sonografie má toto vyšetření limit v nevhodném uložení plodu, které v takových případech činí změření šíjového projasnění nemožným.
Metodika a materiál. Srovnána byla úspěšnost 2D a 3D sonografie pro UZ zobrazení tzv. standardní pozice plodu, nezbytné pro korektní změření šíjového projasnění, u 71 těhotných mezi 11.- 14. týdnem těhotenství.
Výsledky. Konvenční 2D technikou byla standardní pozice nastavena pouze 63 % případů, zatímco počítačový 3D ultrazvuk zobrazil korektně plod v 97 % případů.
Závěr. Užití počítačové 3D sonografie prostřednictvím 2D multiplanární analýzy naznačuje vyřešení limitu 2D ultrazvuku, tedy nepříznivé polohy plodu pro měření tak cenného UZ markeru, jakým šíjového projasnění je. Dokáže výrazně snížit inter- i intraobservační variabilitu (obr. 3, tab. 1, lit. 4).
Klíčová slova: šíjové projasnění, 3D ultrazvuk.

Objective. Many cytogenetic abnormalities are associated with structural anomalies or signs capable of being diagnosed at ultrasound evaluation. One of the most useful is measurement of nuchal skin fold thickness. Using conventional 2D ultrasound device, irrespective of high quality of current devices, brings problems connected with fetal intauterine possition. Unfavourable position of fetus increases intra- and interobserver variability of measurement or sometimes can even disable the evaluation.
Methods. In this study the textbook ”standard” position for measurement of nuchal translucency using konventional 2D and 3D was performed in 71 cases in 11th -14th week of pregnancy. The succes of evaluation of fetal standard position for measurement of nuchal translucency using 2D and 3D sonography was compared.
Results. The nuchal translucency with 2D scanner was measurable in 63% of cases. With 3D vaginal scanner in 97% the cases, using computed 2D multiplanar analysis the correct and standart plane was achieved.
Conclusions. The 3D imaging was found to be superior. These problems are solved using 3D computer sonography with its electronic tools – multiplanar 2D, electronic scalpel and possibility of electronic rotational display of embryo, which decreased the interobserver and intraobserver error to minimum. (Fig.3, Tab. 1, Ref. 4).

Key words: nuchal translucency, 3D sonography

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 4, s. 100–103

 


Method of The Cell’s Nucleus isolation from Formalin Fixed and Paraffin Embedded Tissue in Diagnosis of Gestational Choriocarcinoma

Metóda izolácie jadier z tkaniva fixovaného vo formalíne a zaliatom v parafíne v diagnostike gestačného choriokarcinómu

Vanda Repiská, Ján Vojtaššák, Ľudovít Danihel, Tatiana Braxatorisová, Mária Ďuríková, Viera Geislerová, Eva Pagáčová

Cieľom práce bolo zaviesť metodiku izolácie intaktných jadier z materiálu fixovanom vo formalíne a zaliatom v parafíne. Uvedená metodika umožňuje retrospektívnu analýzu biologického materiálu metódami fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH). Zamerali sme sa na využitie spomínaných metodík pre diferenciálnu diagnostiku gestačnej trofoblastovej choroby (GTCH), predovšetkým gestačného choriokarcinómu (obr. 8, lit. 14).
Kľúčové slová: izolácia jadier, FISH, gestačná trofoblastová choroba, gestačný choriokarcinóm

The aim of our study was to introduce a method of cell’s nucleus isolation from formalin fixed and paraffin embedded tissue. This method allows retrospective analyses of biological material with the use of fluorescence in situ hybridization (FISH). We focused on the implementation of above mentioned methods for the differential diagnosis of gestational trophoblastic disease (GTD), mainly gestational choriocarcinoma (Fig. 8, Ref. 14).
Key words: cell’s nucleus isolation, FISH, gestational trophoblastic disease, gestational choriocarcinoma.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 4, s. 104–108

 


Intestinal Parasitoses in Pregnancy – a Possible Health Risk to Mother and Fetus

Problematika črevných parazitóz v tehotnosti s možným ohrozením matky a plodu

Milan Klobušický, Anna Totková, Michal Valent, Renáta Holková

Autori sa v článku orientujú na možné ohrozenie zdravia matky a plodu črevnými parazitmi. Vychádzali z miery ich výskytu v populácii u nás. Na základe vlastných skúseností a literárnych údajov uvažujú o komplikáciách v gynekológii, pôrodníctve a pediatrii. Upozornili na fakt, že protozoárne nákazy a helmintózy sú v rozsiahlych kompendiách považované za rizikové pre ženu a dieťa, ale v praxi sú často nedocenené. Možné následky parazitárnych nákaz pred gestáciou a počas nej rozdelili do dvoch skupín.
V prvej skupine negatívne pôsobenie parazitov sa prejavuje malnutríciou, najmä bielkovín, sacharidov a vitamínov. Toxicky pôsobia na CNS a často vedú k celkovej alergii a astmatickým stavom. Význam majú aj následky z ich premnoženia v tele hostiteľa často končiace upchaním lúmenu čreva alebo malabsorpciou.
V druhej skupine ide o parazity, ktoré majú zložitý larválny vývoj a môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia, nevylučuje sa ani ich prechod z matky na plod (obr. 12, lit. 44).

Kľúčové slová: črevné parazitózy, gynekologické ochorenia, tehotnosť, ohrozenie matky a plodu

The authors concern themselves with a possible damage to the mother and fetus health caused by intestinal parasites. As a starting point, the incidence of intestinal parasites in our population has been taken. On the basis of their own experience and of the data from literature, the authors pay attention to the complications in gynecology, obstetrics and pediatrics. Attention is drawn also to the fact that in comprehensive handbooks, protozoan infections and helminthiases are considered dangerous to the health of a mother and fetus, while they are often neglected in practice.
Possible consequences of parasitic infections prior to and during gestation have been divided into two groups.
The first group includes the negative effects of parasites manifested in malnutrition, especially of proteins, saccharides and vitamins, toxic effects on central nervous system, and often general allergy and asthmatic conditions. Serious consequences may occur due to overpropagation of parasites in a host’s body, often ending in intestinal obstruction or malabsorption.
The second group comprises parasites that have complicated larval development and may cause a serious damage to health, including even their transmission from mother to fetus (Fig. 12, Ref. 44).
Key words: intestinal parasitoses, gynecological diseases, pregnancy, risk to mother and fetus

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 4, s. 109–116

 


Analysis of Perinatal Outcome in Bratislava Region in 1999

Analýza perinatálnych výsledkov Bratislavského kraja za rok 1999

Miroslav Korbeľ, Miroslav Borovský, Zuzana Nižňanská, Martin Redecha

Autori analyzujú perinatálne výsledky Bratislavského kraja v r. 1999. Celkový počet pôrodov bol 5303 a narodilo sa 5371 novorodencov. Perinatálna úmrtnosť bola 8,94 ‰ a rektifikovaná perinatálna úmrtnosť 7,6 ‰. Predčasných pôrodov bolo 5,66 % a potermínových gravidít 0,35 %. Narodilo sa 2,4 % hypotrofických novorodencov. Frekvencia cisárskeho rezu bola 17,2 %, forcepsu 0,98 % a vákuových extrakcií 1,15 %. V uvedenom období bolo v kraji 3964 reprodukčných strát v I. a II. trimestri gravidity. Z toho bolo 2746 umelých prerušení gravidity v I. trimestri, 744 spontánnych potratov, 102 ektopických gravidít a v 6 prípadoch išlo o molu hydatidózu. Materská úmrtnosť bola 0,1874 %. (tab. 8, lit. 19).
Kľúčové slová: perinatálna úmrtnosť, materská úmrtnosť, predčasný pôrod, cisársky rez, reprodukčné straty

Authors analysis perinatal outcome in Bratislava region (Slovak Republic) in 1999 year. In this year was in Bratislava region 5303 deliveries and there was born 5371 newborn. Maternal mortality rate was 18.71/100000 and perinatal mortality rate was 8.94 per 1000 total births (0.894 %). There was 5.66 % preterm deliveries and 0.35 % postterm pregnancies. Caesarean section rate was 17.2 %. In this year in Bratislava region was 3964 reproductive loses in 1st and 2nd trimester. Among them was 744 miscarriages and 2746 arteficial abortions. Ectopic pregnancies were in 102 cases and molar pregnancies was 6 cases (Tab.8, Ref. 19).
Key words: perinatal mortality, maternal mortality rate, preterm delivery, Caesarean section, reproductive loses

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 4, s. 117–122

 


Etické problémy ľudskej reprodukcie v modernom svete

Milan R. Henzl

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 4, s. 123–126

 


Primary Prevention of Cardiovascular Diseases in Prenatal Nursing Care

Primárna prevencia kardiovaskulárnych chorôb v prenatálnej ošetrovateľskej starostlivosti

Martina Bašková

Práca poskytuje východiskový materiál pre navrhovanie ošetrovateľských postupov v oblasti prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Tieto postupy by sa mohli začleniť do prenatálnej ošetrovateľskej starostlivosti a stať sa súčasťou práce ženských sestier pracujúcich v tejto oblasti (lit. 5).
Klúčové slová: primárna prevencia, tehotnosť, prenatálna ošetrovateľská starostlivosť, kardiovaskulárne ochorenie, ošetrovateľský proces

Author provides a basis for the proposing of nursing actions in the field of cardiovascular diseases prevention. These actions could be included into prenatal nursing care and become an integral part of the work of midwifery in this field (Ref. 5).
Key words: primary prevention, pregnancy, prenatal nursing care, cardiovascular diseases, nursing process

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 4, s. 127–129

 


Spa Therapy as a Part of Treatment in Gynecology

Kúpeľná liečba ako súčasť terapie v gynekológii

Miroslav Palát, Michal Valent

Kúpeľná liečba ženských chorôb predstavuje jednu z dobrých možností ovplyvnenia chronického chorobného procesu s cieľom úpravy homeostázy fyziologických a psychosociálnych funkcií, obnovenia kvality života a prevencie invalidity.
Kúpeľná liečba je komplexný proces, ktorý využíva balneoterapeutické a klimatické prostriedky spolu s modernými aktívnymi metodikami a technikami rehabilitačnej medicíny, doplnené o ďalšie, napr. elektroliečebné a iné programy. Indikácie pre kúpeľnú liečbu predstavujú dobrú možnosť zásahu do chronického patologického procesu. Na Slovensku sa tieto indikácie realizujú formou kúpeľnej liečby v Lúčkach (tab. 1, obr. 1, cit. 6).
Kľúčové slová: kúpeľná liečba, gynekologické ochorenia, hydroterapia, hydrokineziterapia, elektroterapia, rehabilitačné metodiky, masáž, dychová gymnastika, relaxačné cvičenia, komplexný rehabilitačný program.

The spa therapy of gynecological diseases represents one of good possibilities of influencing the chronical pathological process with the aim to settle the homeostasis of physiological and psychosocial functions and to restore the quality of the life and invalidity prevention as the latter threatens the women in certain kinds of chronical gynecological diseases.
The spa therapy is a complex action using both balneotherapeutical and climatological means along with the modern active methods and techniques of rehabilitation medicine added by further electrotherapeutical and other programs.
These indications for spa therapy enable a good kind of intervention to the chronical pathological process. In Slovakia, these indications are treated in the spa Lúčky (Tab. 1, Fig. 1, Ref. 6).
Key words: spa therapy, gynecological diseases, hydrotherapy, hydrokinezitherapy, electrotherapy, rehabilitation methods, massages, respiratory exercise, relaxation, exercises, complex programs.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 7, 2000, č. 4, s. 130–132

 


Kronika a odborné informácie