Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 4 / No. 4 / 1997Tibolon (LivialR, Organon) v hormonálnej substitučnej liečbe v postmenopauze

Tibolon (LivialR, Organon) in hormone replacement therapy in postmenopause

Pavel Šuška

Autor v prehľadovej práci informuje o tibolone (LivialR, Organon) a jeho použití v hormonálnej substitučnej liečbe. Uvádza aj vlastné skúsenosti s podávaním tibolonu 10 pacientkám. Predbežné výsledky jeho klinického sledovania potvrdzujú priaznivé hodnotenie LivialuR v zahraničnej literatúre (tab. 1, obr. 1, cit. 26).

Kľúčové slová: tibolon, LivialR, hormonálna substitučná liečba.

Autor gives in his review informations about tibolone (LivialR, Organon) and its use in hormone replacement therapy. He gives his own experiences with tibolone administration to 10 postmenopausal women as well. Preliminary results of his clinical examinations confirms favourable evaluation of LivialR in abroad (Tab. 1, Fig. 1, Ref. 26).

Key words: tibolone, LivialR, hormone replacement therapy.

Prakt. Gynek., 4, 1997, č. 4, s. 165-169

Download full text in PDF format (140 kB)


Analýza perinatálnych výsledkov Bratislavského kraja za rok 1996

Analysis of Perinatal Outcome in Bratislava Region in 1996

Miroslav Korbeľ, Miroslav Borovský, Zuzana Nižňanská, Martin Redecha, Daniela Mračnová

Autori analyzujú perinatálne výsledky v novozriadenom Bratislavskom kraji roku 1996. V sledovanom období v Bratislavskom kraji neumrela žiadna žena v súvislosti s tehotnosťou. Celkový počet pôrodov bol 5732 a narodilo sa 5791 detí. Perinatálna úmrtnosť bola 8,5 ‰, rektifikovaná perinatálna úmrtnosť 6,1 ‰. Predčasných pôrodov bolo 4,1 % a potermínových gravidít 0,38 %. Narodilo sa 3,64 % hypotrofických novorodencov. V uvedenom období bolo v Bratislavskom kraji evidovaných 5744 reprodukčných strát v I. a II. trimestri gravidity, z toho 812 spontánnych abortov, 4257 umelých prerušení tehotnosti, 126 ektopických gravidít a v 19 prípadoch išlo o hydatidóznu molu. Z indikácie prenatálne diagnostikovanej vrodenej vývojovej chyby plodu bolo ukončených 43 tehotností v II. trimestri gravidity. Frekvencia cisárskeho rezu bola 15,5 %, forceps sa použil pri 0,56 % pôrodoch a vákuový extraktor pri 0,75 % pôrodoch (tab. 13, cit. 24).

Kľúčové slová: perinatálne výsledky, novorodenec, perinatálna mortalita, úmrtnosť matiek, reprodukčné straty.

The authors analysed perinatal outcome in the new region of West Slovakia - Bratislava region in 1996 year. In this year there were 5732 deliveries in Bratislava region and 5791 newborn were born. Perinatal mortality rate was 0.85 % and that of maternal mortality was 0 %. There were 4.1 % of preterm deliveries and 0.83 % of postterm pregnancies. The caesarean section rate was 15.5 %. The number of reproductive loses was 5744 in Bratislava region in this year in the 1st and the 2nd trimester, involving 812 miscariages and 4257 abortions. The number of ectopic pregnancies was 126 cases and that of molar pregnancies was 19 (Tab. 13, Ref. 24).

Key words: perinatal outcome, newborn, perinatal mortality, maternal mortality, reproductive loses.

Prakt. Gynek., 4, 1997, č. 4, s. 170-175

Download full text in PDF format (143 kB)


Topograficko-anatomické podklady udržení moče u ženy

Jiří Kopečný, Ivo Pohanka, František Rovný

Studium makrořezů pánví nás vedlo k těmto poznatkům: svalovina močového měchýře tvoří anatomický a funkční celek s močovou trubicí. V distální třetině uretry chybí nejen svěrač, ale i jakákoliv svalová vlákna. Samostatný cirkulární svěrač nelze prokázat ani v hrdle měchýře. M. transversus perinei profundus představuje u ženy skupinu variabilně vyvinutých, slabých svalových vláken, která nejsou schopna sama o sobě zajistit uzávěrovou funkci uretry. Při vzniku močové inkontinence hraje důležitou roli poškození svalově-vazivové struktury zabezpečující ukotvení spodiny močového měchýře a uretry. K obnovení kontinence poslouží korekce funkce závěsného aparátu malé pánve spolehlivěji než řasení neexistujících sfinkterů (obr. 8, lit. 16).

Klíčová slova: inkontinence moče, topografická anatomie pánve, pánevní dno.

By means of macrosection studies made of different levels of the pelvis we conclude: The muscles of the bladder create an anatomical and functional unit with the urethra. The distal third of the female urethra is not formed by the constrictor, even any muscular fibres are totally absent. It is imposible to locate the special sfincter of smooth muscle fibres in the bladder neck. M. transversus perinei profundus in women represents variably developed weak muscle fibres which is not able to ensure the closure function of the urethra. To restore the continence is better to renew the function of the suspending structures then to focus on the draw down the non-existent constrictors (Fig. 8, Ref. 16).

Key words: incontinence of urine, topography anatomy of pelvis, pelvis.

Prakt. Gynek., 4, 1997, č. 4, s. 176-180

Download full text in PDF format (501 kB)


Selektívne kritériá prsník zachovávajúcej liečby karcinómu prsníka

Selective criteria of breast preserving therapy of breast carcinoma

H. Maass

Prsník zachovávajúca liečba karcinómu prsníka je bezpečným primárnym liečebným postupom, keď sa dodržia všetky selektívne kritériá. 1. Zabránenie vzniku intramamárnej recidívy. 2. Najdôležitejšia je kompletná excízia aj s DCIS komponentou. 3. DCIS per se nie je rizikový faktor. 4. Taktiež rizikovým faktorom nie je lymphangiosis v okolí tumoru. 5. So stúpajúcim vekom sa znižuje riziko. V mladšom veku je riziko síce zvýšené, ale predsa je relatívne nízke. 6. Pooperačná rádioterapia ponechaného prsníka je ešte stále potrebná. 7. To isté platí aj pre disekciu axily (obr. 11, lit. 9).

Kľúčové slová: prsník, karcinóm prsníka, liečba, prevencia.

The breast preserving therapy of breast carcinoma is a safe primary therapeutic procedure implementing all selective criteria. 1. Inhibition of intramammary recurrence. 2. The most important measure resides in a complete excision including the DCIS component. 3. DCIS per se is not a risk factor. 4. Similarly, lyphangiosis surrounding the tumor is not a risk factor. 5. Increasing age decreases the risk. At younger age the risk is elevated, however relatively low. 6. Postoperative radiotherapy of the maintained breast is still necessary. 7. The same measure is justified when dissection of axilla is involved (Fig. 11, Ref. 9).

Key words: breast, breast carcinoma, therapy, prevention

Prakt. Gynek., 4, 1997, č. 4, s. 181-188

Download full text in PDF format (1165 kB)


Možnosti hodnotenia výsledkov operačnej liečby stresovej inkontinencie v 5-ročnom klinickom súbore

Mikuláš Gaži, Miroslav Borovský, Tibor Bertold, Andrej Havalda, Martin Gažo

Autori od roku 1991 do roku 1997 operačne riešili 88 pacientok so stresovou inkontinenciou. Ako operačnú metódu zvolili kolposuspenziu podľa Burcha. 84 pacientok (95,5 %) je po operácii kontinentných, bez subjektívnych ťažkostí. U 4 pacientok (4,5 %) inkontinencia pretrváva, ale pacientky subjektívne uvádzajú zlepšenie stavu. Na základe prezentovaných výsledkov v sledovanom súbore pacientok a dnes už aj ďalších praktických skúseností z liečby stresovej inkontinencie autori v zhode s odbornou literatúrou považujú kolposuspenziu podľa Burcha pri správnej indikácii a správnom operačnom postupe za "zlatý štandard" operačnej liečby stresovej inkontinencie (obr. 4, tab. 3, lit. 10).

Kľúčové slová: stresová inkontinencia, kolposuspenzia podľa Burcha.

Since 1991 the authors had been dialing with 88 patients with urinary stress incontinence. The patients were treated by Burch procedure. 84 of these patients (95,5 %) are without difficulties after operative therapy. At 4 (4,5 %) of them are further complaints for the incontinence. Due to this experience and in accordance with the literature the authors consider the kolposuspension sec. Burch as "golden standard" of the operative therapy in urinary stress incontinence (Fig. 4, Tab. 3, Ref. 10).

Key words: stress incontinence, kolposuspensio sec. Burch.

Prakt. Gynek., 4, 1997, č. 4, s. 189-192

Download full text in PDF format (552 kB)


Fasciálna slučka v liečbe stresovej inkontinencie moču u žien

Fascial Sling in the Treatment of Female Stress Urinary Incontinence

Ladislav Valanský, Martin Hrivňák, Ľubomír Lachváč

Kompresia uretry fasciálnou slučkou sa použila v liečbe stresovej inkontinencie moču vyššieho stupňa u 13 neurologicky zdravých žien. U 10 z nich (77 %) išlo o perzistenciu inkontinencie po predošlej operácii. Na základe objektívneho nálezu a subjektívneho hodnotenia výsledku u 12 žien 6-127 mesiacov (priemer 38 m.) po operácii bola liečba úspešná u 11 (91,7 %) žien, vrátane 4 žien s takmer totálnou inkontinenciou moču. Dodatočná chirurgická korekcia bola potrebná u 4 žien - preťatie slučky pre perzistujúcu retenciu moču u 2 pacientok, ošetrenie drobnej vezikovaginálnej fistuly u 1 pacientky. Pre zlyhanie slučky u 1 pacientky s početnými vaginálnymi operáciami v minulosti sme indikovali derivačnú operáciu. V práci sa diskutuje o diagnostických, klinických a technických aspektoch liečby intrinsickej uretrálnej inkompetencie fasciálnou slučkou (tab. 2, lit. 19).

Kľúčové slová: fasciálna slučka, liečba stresovej inkontinencie moču, stresová inkontinencia moču, uretrálna inkompetencia, chirurgická liečba.

In a group of 13 women with a marked stress urinary incontinence of non neurogenic origin compression of the urethra by fascial sling was performed. 10 (77 %) patients had failed previous antiincontinence surgery. Based on the results of objective assessment and subjective judgement 6-127 months (mean 38) after operation the treatment was successful in 11 (91.7 %) out of 12 patients including four suffering from an almost total incontinence. Additional surgical intervention was necessary in 4 patients - cutting the sling for persisting urinary retention in two, closure of a tiny vesicovaginal fistula in one patient. In an only woman with failed sling, urinary diversion was performed because of multiple previous vaginal operations. Diagnostic, clinical and, technical aspects of the surgical treatment with fascial sling in the case of intrinsic urethral incompetence are discussed in the paper (Tab. 2, Ref. 19).

Key words: stress urinary incontinence, urethral incompetence, surgical treatment.

Prakt. Gynek., 4, 1997, č. 4, s. 193-196

Download full text in PDF format (131 kB)


Modifikace závěsu poševního pahýlu u abdominální hysterektomie

Ivan A. Belkov

V práci jsou prezentovány zkušenosti s modifikací závěsu poševního pahýlu u abdominální hysterektomie u 8 pacientek. Metoda byla použita v případech, kde závěs poševního pahýlu pomocí sakrouterinních a uteroingvinálních ligament nebyl možný. Popsaný postup je možností prevence, resp. korekce prolapsu poševního pahýlu (obr. 4, lit. 10).

Klíčová slova: závěs poševního pahýlu, abdominální hysterektomie, gynekologická operace, prolaps poševního pahýlu.

The statement presents knowledge and experience with the modified suspending of the vaginal stump in 8 patients. This method has been applied in the conditions where the suspension of the vaginal stump using sacrouterine and uteroinguinal ligaments seemed to be insufficient. The surgical method describtion is one of the possibilities of prevention and correction of the vaginal stump prolapse (Fig. 4, Ref. 10).

Key words: suspension of the vaginal stump, surgery, vaginal stump prolapse.

Prakt. Gynek., 4, 1997, č. 4, s. 197-199

Download full text in PDF format (223 kB)


Cytodiagnostika adenokarcinomu dělohy

Cytodiagnostics of adenocarcinoma of the uterus

Jitka Kobilková

V mnoha krajinách se cytodiagnostika malignit uteru vykonává ambulantně. Článek pojednává o rizikových faktorech ve vztahu k tumoru. Interpretace cytologického nálezu u prekanceroz a maligních lézí endometria je složitější než ektocervixu. Správná cytologická diagnostika nezávisí jen od poznatků a zkušenosti cytopatologa, ale i od správného odběru vzorky a od použité metody. V článku vyhodnocujeme fyziologické a patologické cytologické nálezy (obr. 4, tab. 3, lit. 4).

Klíčová slova: cytodiagnostika, malignita, uterus, endometrium.

In many countries the cytodiagnostic of the malignancy of the uterus is provided in the outpatients surgery. The article evaluated the connection with risk factors, type and grade of tumor. The interpretation of the cytological smears of the precancerous and malignant lesions in endometrium is more complicated than in ectocervix. The proper cytology diagnosis depend not only of the knowledge of the cytopathologists but also on the smear taker and on the procedure used. The article shows the physiological and pathological cytological findings (Fig. 4, Tab. 3, Ref. 4).

Key words: cytodiagnostic, malignancy, uterus, endometrium.

Prakt. Gynek., 4, 1997, č. 4, s. 200-202

Download full text in PDF format (446 kB)


Historická cesta k výuce cytodiagnostiky ve Slovenské a České republice

Historical road in the education of cytodiagnostics in the Slovak and Czech Republic

Marcela Drgonová, Gabriela Maszticsová, Jitka Kobilková, Otakar Nyklíček, Jan Hořejší

První bilaterální slovenské a české cytologické sympozium, které se konalo v Bratislavě za mezinárodní účasti dne 6.-7.3.1997, je 50letým výročím včasného odhalování rakoviny cervixu, ale aj výchovy nových cytologů.
V 19. století patolog D. Lambl objevil rakovinové buňky pri vyšetřování moče, ale cytologie ako diagnostické metody bylo prvně gynekologmi použito až 1947-1950 (V. Čunderlík, J. Herold, F. Luksch, A. Magát, O. Nyklíček, J. Pazourek, J. Siracký, J. Židovský, J. Kobilková).
V r. 1957 byla cytologie použita pri diagnostice chorob štítné žlázy (F. Luksch, V. Šmejkal, Z. Lojda). Na začátku 60. let byla publikována práce o využití cytologie v pneumologii. Slovenský vedec J. Siracký participoval na monografii WHO věnované cytologii reprodukčních orgánů.
Předložená práce přibližuje system výchovy cytologů v obou republikách, který by nebyl možný bez pomoci I.A.C. a osobně profesora G.L. Wieda (tab. 7).

Klíčová slova: cytodiagnostika, výchova, gynekologie.

The bilateral Slovak and Czech "Symposium on Cytology" held in Bratislava 1997 evaluated the 50 years results not only of the early discovery of the cervix cancer but also the education of new cytologists.
In the 19th century the pathologist D. Lambl discovered the cancer cells in the urine in the autopsy, but the cytology as a diagnostic method was used in 1947-1950 by gynaecologists (V. Čunderlík, J. Herold, F. Luksch, A. Magát, O. Nyklíček, J. Pazourek, J. Siracký, J. Židovský, J. Kobilková).
In 1957 cytology was used in the disease of thyroidal gland (F. Luksch, V. Šmejkal, Z. Lojda). In the early sixties the cytology of the pulmonal disease was published. The Slovak scientist J. Siracký contributed to the WHO monograph concerning the cytology of the reproductive organs.
The article surveys the system of education of cytologists in both republics, which would not be possible without the help of I.A.C., especially of Professor G.L. Wied (Tab. 7).

Key words: cytodiagnostic, education, gynaecology.

Prakt. Gynek., 4, 1997, č. 4, s. 203-205

Download full text in PDF format (126 kB)


Využití průkazu lysozomálních enzymů v cytologické diagnostice

The use of lysozomal enzymes in cytological diagnostics

Zdeněk Lojda, Jitka Kobilková, Eva Havránková

Enzymy pericelulární proteolysy mají důležitou roli při šíření nádorového bujení. Práce pojednává o možnosti průkazu aktivity lysozomálních enzymů endometria a cervixu pomocí histochemické metody, kterou vypracoval Lojda. Betagalaktozidáza je silně pozitivní při adenokarcinomech endometria a negativní při skvamozním karcinomu cervixu. Nenašli jsme žádné podobné práce, které by se zabývali z tohto pohledu rolí lysozomálních enzymů v reproduktivních orgánech (obr. 8).

Klíčová slova: lysozomální enzymy, cytodiagnostika, Lojdova metoda, malignita, uterus, endometrium.

It is known that the enzymes of pericellular proteolysis play an important role in malignant growth. The article concerns the activity of lysozomal enzymes and their locality in the endometrium and cervix, by histochemistry according to Lojda's method. Beta-galactosidaze is strongly positive in adenocarcinoma of the endometrium and negative in squamous cancer of the cervix. We have not found any suitable work concerning the role of lysozomal enzymes in the reproductive organs (Fig. 8).

Key words: lysozomal enzymes, cytodiagnostic, Lojda's method, malignancy, uterus, endometrium.

Prakt. Gynek., 4, 1997, č. 4, s. 206-209

Download full text in PDF format (1106 kB)


Digoxin-Like Immunoreactive Substances (DLIS) in the Serum of Pregnant Women

Digoxínu podobné imunoreaktívne látky v sére tehotných žien

Maria Róžaňska, Jan Peterek, Waldemar Kurzepa

A review was performed of the literature concerning the occurrence of digoxin-like immunoreactive substances (DLIS) in the serum of pregnant women in the third trimester of pregnancy, who had never takes digitalis preparations.
The presence of DLIS in the serum can be helpful marker in the diagnosis of EPH-gestosis intensity (Ref. 39).

Key words: pregnancy antenatal care, diagnosis, diagnostic test, DLIS.

Prehľad odbornej literatúry zameraný na výskyt digoxínu podobných imunoreaktívnych látok (DLIS) v sére tehotných žien v treťom trimestri, ktoré nikdy neužívali digitálisové preparáty.
Prítomnosť DLIS v sére môže slúžiť ako pomocný marker pri hodnotení intenzity EPH-gestózy (lit. 39).

Kľúčové slová: tehotnosť, antenatálna starostlivosť, diagnostika, diagnostický test, DLIS.

Prakt. Gynek., 4, 1997, č. 4, s. 210-213

Download full text in PDF format (127 kB)


KRONIKA PRAKTICKEJ GYNEKOLÓGIE

Životné jubileum profesora MUDr. Jozefa Pačina, DrSc.

MUDr. Vladimír Plintovič - 75.-ročný

MUDr. Peter Kleskeň, CSc., päťdesiatročný

Prof. MUDr. Teodor Schwarz (1892-1980) - 115. výročie narodenia

Spomienka na Františka Kalinu (1919-1992)

K začiatkom doškolovania lekárov na Slovensku

Správa z III. sympózia neštátnych gynekológov v Púchove

Endoskopia v gynekológii - Hatvanyho deň

Problémy gynekologickej urológie

Download full text in PDF format (199 kB)Autorský index

Vecný index

Download full text in PDF format (72 kB)