Electronic Library of Scientific LiteraturePRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIAVolume 6 / No. 4 / 1999

 

 


Analysis of Perinatal Outcome in Bratislava Region in 1998

Analýza perinatálnych výsledkov Bratislavského kraja za rok 1998

Miroslav Korbeľ, Miroslav Borovský, Zuzana Nižňanská, Martin Redecha

Autori analyzujú perinatálne výsledky Bratislavského kraja v r. 1998. Celkový počet pôrodov bol 5461 a narodilo sa 5525 novorodencov. Perinatálna úmrtnosť bola 5,43 ‰ a rektifikovaná perinatálna úmrtnosť 4,9 ‰. Predčasných pôrodov bolo 5,93 % a potermínových gravidít 0,46 %. Narodilo sa 3,72 % hypotrofických novorodencov. Frekvencia cisárskeho rezu bola 17,32 %, forcepsu 1,12 % a vákuových extrakcií 2,93 %. V uvedenom období bolo v kraji 4125 reprodukčných strát v I. a II. trimestri gravidity. Z toho bolo 3320 umelých prerušení gravidity v I. trimestri, 699 spontánnych potratov, 100 ektopických gravidít a v 6 prípadoch išlo o molu hydatidózu (tab. 11, cit. 33).
Kľúčové slová: perinatálna úmrtnosť, predčasný pôrod, cisársky rez, reprodukčné straty.

Authors analysis perinatal outcome in Bratislava region (Slovakia) in 1998 year. In this year was in Bratislava region 5461 deliveries and there was born 5525 newborn. Maternal mortality rate was 0.0 % and perinatal mortality rate was 0.543 %. There was 5.93 % preterm deliveries and 0.46 % postterm pregnancies. Caesarean section rate was 17.32 %. In this year in Bratislava region was 4125 reproductive loses in 1st and 2nd trimester. Among them was 699 miscariages and 3320 arteficial abortions. Ectopic pregnancies were in 100 cases and molar pregnancies was 6 cases (Tab. 11, Ref. 33).
Key words: perinatal mortality, preterm delivery, caesarean section, reproductive loses.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 4, s. 135-140

 


Colposcopical Diagnostic of Uterine Cervix Precancerous Lesions - Clinical Report

Kolposkopická diagnostika prekanceróz maternicového krčka - analýza klinického súboru

Martin Redecha, Zuzana Ferančíková, Miroslav Korbeľ, Miroslav Borovský, Jana Chabadová

Cieľom práce bolo vyhodnotenie senzitivity kolposkopických vyšetrení pri diagnostike prekanceróz epitelu maternicového krčka. Autori v retrospektívnej štúdii analyzujú výsledky kolposkopických nálezov v 68-člennom súbore pacientok, u ktorých boli histologicky potvrdené prekancerózy. V 31 prípadoch (45,6 %) išlo o CIN I, 24 razy (35,3 %) o CIN II a 11 razy (16,2 %) o CIN III. Senzitivitu kolposkopických vyšetrení na špecializovanom pracovisku porovnali so senzitivitou kolposkopických vyšetrení v tom istom súbore, ale u lekárov prvého kontaktu. Senzitivita na špecializovanom pracovisku bola 83,8 % (81,8 % pri CIN I, 83,3 % pri CIN II a 90,9 % pri CIN III). U lekárov prvého kontaktu bola senzitivita vyšetrení len 55,9 % (pri CIN I 54,5 %, pri CIN II 54,2 % a pri CIN III 63,6 %), čo je proti špecializovanému pracovisku rozdiel štatisticky významný (p<0,05). V oboch porovnávaných skupinách zistili autori nižšiu senzitivitu kolposkopických vyšetrení pri nižších stupňoch epitelových dysplázií (CIN I a II) ako pri CIN III. Ide však o rozdiely štatisticky nesignifikantné (p>0,05).
Senzitivita kolposkopie je závislá na kvalite technického vybavenia a na erudícii vyšetrujúceho lekára. Vyššiu senzitivitu majú vyšetrenia u špecializovaných lekárov. Napriek vyšším ekonomickým nákladom a nižšej senzitivite kolposkopických vyšetrení je využitie kolposkopie v skríningu prekanceróz maternicového krčka v našich podmienkach zatiaľ nenahraditeľné (tab. 3, lit. 25).
Kľúčové slová: kolposkopia, lézie maternicového krčka, skríning.

The aim of the work was the sensitivity evaluation of colposcopical examinations at diagnosis of uterine cervix precancerouse lesions. Authors in retrospective study analyze the results of colposcopical findings in the group of 68 patients in witch precancerous lesions were histologically proved. In 31 cases (45,6 %) it was CIN I, 24 times (35,3 %) CIN II, and 11 times (16,2 %) CIN III. Sensitivity of colposcopical examinations was compared in specialized clinic with the sensitivity of examinations in the same file but at the primary care gynecologists. Sensitivity in specialized clinic was 83,8 % (81,8 % at CIN I, 83,3 % at CIN II, and 90,9 % at CIN III). At gynecologists of primary care the examination sensitivity was only 55,9 % (at CIN I 54,5 %, at CIN II 54,2 %, and at CIN III 63,6 %) and that is according to specialized clinic difference statistically significant respectively (p<0,05). In both compared groups the authors detected lower sensitivity of colposcopical examination in a group of epithelial dysplasions CIN I and CIN II, than at CIN III. However, these differences are not statistically significant (p>0,05).
Sensitivity of colposcopy depends on the quality of technical equipment and on the experiences of the gynecologist. Higher sensitivity of examination is becames at specialised gynecologists. In spite of higher economical requirements and lower sensitivity of colposcopical examinations is the colposcopical usage at uterine cervix carcinoma in our conditions unsubstituable (Tab. 3, Ref. 25).
Keywords: colposcopy, uterine cervix lesions, screening.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 4, s. 141-145

 


Diagnosis of Gestational Trophoblastic Disease in the Slovak Republic

Záchytnosť gestačnej trofoblastovej choroby v Slovenskej republike

Miroslav Korbeľ, Ľudovít Danihel, Ján Vojtaššák, Jozef Šufliarsky, Martin Redecha, Zuzana Nižňanská, Miroslav Borovský, Vanda Repiská, Daniel Böhmer, Ivica Ilavská, Svetozár Haruštiak

Autori sa zamýšľajú nad včasnou diagnostikou gestačnej trofoblastovej choroby (GTCH) a jej problémami na Slovensku v období 1993-1997 z pohľadu Centra pre trofoblastovú chorobu Slovenskej republiky (CTCH SR).
Incidencia malígnych foriem gestačnej trofoblastovej choroby v SR v sledovanom období bola 1:27921 tehotností a 1:18950 pôrodov, resp. 0,036 na 1000 tehotností a 0,053 na 1000 pôrodov.
V CTCH SR v období 1993-1997 bolo liečených a dispenzarizovaných 20 pacientok s malígnou formou a 54 pacientok s benígnou formou GTCH. Malígna forma GTCH vznikla v 12 prípadoch po kompletnej mole, v 3 prípadoch po pôrode, v 4 prípadoch po potrate a v 1 prípade po mimomaternicovej tehotnosti. Kompletná remisia bola dosiahnutá u všetkých liečených pacientok. Dvom pacientkam sa po chemoterapii narodili 3 zdravé deti.
Na 3 kazuistických prípadoch autori dokumentujú najčastejšie problémy, ktoré ovplyvňujú včasnú záchytnosť GTCH v SR (tab. 7, lit. 23).
Kľúčové slová: gestačná trofoblastová choroba, choriokarcinóm, mola hydatidosa.

The authors analysed problems of exact diagnosis of GTD based on experiences Center of GTD Slovak Republic in 1993-1997.
Incidence of GTD was 0.036 per 1,000 pregnancies and 0.053 per 1,000 deliveries (1:27,921 pregnancies and 1:18,950 deliveries) in Slovakia in 1993-1997, based on population data.
There were 20 patients with pertsistent GTD and 54 patients with molar pregnancies (diagnosis, treatment and follow-up) from 1993 to 1997. The antecedent pregnancy (out of 20 patients with GTD) was complete mole in 12 patients, delivery in 3 patients, miscarriage in 4 patients, and ectopic pregnancy in 1 patient. Complete remision and survival was achieved in all 20 patients.
The authors presented 3 case reports of GTD treated in the Slovak Center of GTD and indiced problems and mistakes of diagnosis in these cases (Tab. 7, Ref. 23).
Key words: gestational trophoblastic disease, choriocarcinoma, hydatidiform mole.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 4, s. 146-151

 


KlimonormR - The New Continuous Combined Therapy Regime in Postmenopause

KlimonormR - kontinuální podávání v postmenopause

Jozef Janáč

Cyklicky nebo sekvenčně podávaná HRT v období po vlastní menopauze vede v 90 % k obnově pravidelného krvácení ze spádu hormonálních hladin během přestávky v užívání. Pro ženy, které si již nepřejí krvácet, je vhodné kontinuální podávání estrogenů a gestagenů. U velkého procenta takto hormonálně substituovaných žen se však vyskytuje nepravidelné krvácení, které je způsobeno pravděpodobně down-regulací receptorů a atrofií endometria. Na souboru 25 postmenopauzálních žen jsme vyvinuli a vyzkoušeli vlastní terapeutickou variantu střídavě kontinuálního podávání sekvenčního přípravku KlimonormR (9/2 mg E2, 12/2 mg E2 a 0,150 mg LNG), kdy se střídavě podávají dražé s obsahem E2 a dražé s obsahem E2/LNG. Předpokládali jsme zabránění down-regulace receptorů, a tím zvýšení jejich citlivosti, což by mělo zajistit účinek gestagenů při nižší dávce. Cílem bylo dosažení atrofizace endometria s amenoreou při plném antiklimakterickém účinku a při redukci antagonistického efektu gestagenů na lipidové spektrum. Průměrný věk pacientek byl 54,7 let, průměrná doba od nástupu menopauzy 4,8 roků. Doba sledování 12 měsíců. Pravidelně jsme prováděli USG kontrolu výšky a morfologie endometria, biochemických parametrů, TK, tělesné hmotnosti, hormonálních hladin, vaginální hormonální cytologie, lipidogramu. Potvrdili jsme výborné terapeutické ovlivnění klimakterických symptomů, nižší výskyt nepravidelného krvácení a lepší snášenlivost v porovnání s kombinovanými kontinuálními HRT režimy. USG kontrola potvrdila neměnnou výšku a morfologii atrofického endometria. zaznamenali jsme výrazné zlepšení parametrů lipidového metabolizmu. Nepozorovali jsme negativní vliv na ostatní biochemické hodnoty ani na parametry hemostázy. Kontinuální podávání KlimonormuR se jeví jako bezpečná možnosř HRT u žen v postmenopauze (obr. 8, lit. 9).
Klíčová slova: KlimonormR, HRT, menopauza, postmenopauza, antiklimakterický účinek, kontinuální podávání.

In postmenopausal women, cyclic or sequential HRT preparations lead to regular menstruation - like bleeding in 90 % of cases. For women who no longer wish to have periods, the continuous administration of estrogens and progestins is advantageous. For a high percentage of women undergoing hormone replacement therapy, irregular bleeding phases occur which are probably caused by the down-regulation of receptors and atrophy of the endometrium. In a group of 25 postmenopausal women, one therapy variant was tested: alternating administration with the sequential preparation KlimonormR (2 mg estradiol valerate daily on 9 days, 2 mg estradiol valerate + 0,15 mg levonorgestrel on 12 days). During this treatment, estradiol valerate sugar-content tablets were administrated alternating with estradiol valerate plus levonorgestrel. The absence of down-regulation of the receptors and therefore, their increased sensitivity was assumed: this was intended to ensure an increased effect of the progestins at lower dosages.
The aim of the study was to provide evidence of a full anticlimacteric effect with atrophy of the endometrium and amenorrhea as well as a reduction of the antagonistic progestational effect on lipid metabolism.
The average age of the patients was 54,7 years, the average duration of menopause was 4,8 years, and the duration of the study was 12 months. The thickness and morphology of the endometrium (assessed ultrasonographically), biochemical parameters, blood pressure, body weight, hormone level, vaginal hormone cytology, and lipidogram were checked at regular intervals. An outstanding effect on the climacteric symptoms, less irregular bleeding, and better tolerability compared to other well-known continuous combined HRT regiments were demonstrated. The ultrasonographic findings confirmed that the thickness and morphology of the atrophic endometrium remained unchanged. A clear improvement of the lipid parameters occured, and no negative effects on the biochemical and hemostasis parameters were detectabled. The continuous administration of KlimonormR can be recomended as a safe HRT possibility for postmenopausal women (Fig. 8, Ref. 9).
Key words: KlimonormR, HRT, menopause, postmenopause, antiklimacteric effect, continuous administration.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 4, s. 152-157

 


Rehabilitations Programmes and Contemporary Gyneacology

Rehabilitačné programy a súčasná gynekológia

Miroslav Palát, Michal Valent

Práca pojednáva o rehabilitačných programoch v súčasnej gynekológii, o jednotlivých technikách a metodikách v tejto oblasti. Diskutuje otázky indikácií a kontraindikácií pre jednotlivé metodiky. Akcentuje faktor komprehenzívnosti predovšetkým pri dlhodobých rehabilitačných postupoch pri chronických ochoreniach gynekologického charakteru.
Venuje pozornosť narušeniu fyziologickej psychosociálnej homeostázy pri chronickom ochorení a venuje pozornosť cieľom rehabilitácie, ktoré definuje Svetová zdravotnícka organizácia - prevencii invalidity a zabezpečeniu kvality života.
V závere autori hovoria o možnostiach a hraniciach aplikácie rehabilitačných postupov a zdôrazňujú význam farmakorehabilitácie, to je aplikácia rehabilitačných programov v rámci farmakoterapeutickej intervencie, kedy sa využívajú pozitívne účinky oboch foriem liečebnej aplikácie (lit. 14).
Kľúčové slová: gynekologické ochorenia, rehabilitačný program, elektroliečba, hydroterapia, balneoterapia, pohybová liečba, komprehenzívny program, farmakorehabilitácia.

The paper reports on rehabilitation programmes in up-to-date gynecology, on individual techniques and methods in this field. It deals with issues of indications and contraindications for respective methods. It strasses the aspect of comprehensivness particularly in long term rehabilitation programmes particularly in chronic gynecological conditions.
The paper then focuses on disturbances of the physiological and psychosocial homeostasis in chronic diseases with a particular respect to the goals of rehabilitation as set by the World Health Organization - the prevention of disability and securing a quality of live.
Towards the end anothers speak about the possibilities and limitations of applying meaures of rehabilitation. Last but not least the paper turns to pharmacorehabilitation - in other words the applications of rehabilitative measures in the scope of pharmacotherapeutic intervention - in which case the benefits of both methods exercise an add-on effect (Ref. 14).
Key words: gynecological disease, rehabilitation programme, electrotherapy, hydrotherapy, balneotherapy, kinesiotherapy, comprehensive programme, pharmacorehabilitation.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 4, s. 158-161

 


Prevalence and Consequences of Smoking Habits during Pregnancy in Participants of the ELSPAC

Posúdenie expozície fajčenia u tehotných žien v štúdii ELSPAC

Ida Válkyová, Zuzana Javorská, Mária Jurčovičová

Autorky analyzujú prevalenciu a následky fajčenia priamo pred otehotnením a počas tehotnosti v štúdii ELSPAC (Europská longitudinálna štúdia tehotnosti a detstva). Údaje použité pre prácu boli získané z dotazníkov, ktoré vyplnili tehotné ženy so svojimi partnermi v Bratislave a v Avone (UK). V práci sú zahrnuté tehotné ženy žijúce v definovanej geografickej oblasti so stanoveným termínom pôrodu. Na začiatku gravidity v súbore žien zo SR fajčilo 19,4 % žien, v súbore z Avonu (UK) 33,2 %. Logistická regresná analýza určila nasledovné nezávislé faktory súvisiace s fajčením (1) tehotná mala fajčiara partnera, (2) išlo obyčajne o ženy osamelé a (3) ženy s nižším vzdelaním. Z hodnotených následkov je všeobecne akceptovaný vplyv fajčenia na pôrodnú hmotnosť, subfertilitu manželských párov a výskyt záchvatov dušnosti v prvých 6 mesiacoch u novorodencov. Z výsledkov analýz u fajčiarok vyplýva vyšší výskyt infekcií močového traktu a vyšší výskyt kandidóz. Ďalším dôležitým nálezom sú následky pasívneho fajčenia, najmä pri fajčení partnera. Porovnanie výskytu príznakov včasnej gestózy vykázalo neveľký rozdiel medzi fajčiarkami a nefajčiarkami, okrem poklesu príznakov s nauzeou u fajčiacich matiek. Dôležité z hľadiska plodu bolo to, či matka v druhom trimestri prestala fajčiť, alebo vo fajčení pokračovala (tab. 4, lit. 28).
Kľúčové slová: fajčenie a tehotnosť, vývoj plodu a fajčenie, ELSPAC, prevencia.

The prevalence and consequences of smoking habits immediately before pregnancy were followed in participants of the ELSPAC study (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood). This study comprised pregnant women living in geographically defined area with a defined date of delivery. Data used for our report were obtained from self-completition questionnaires filled in by the pregnant women and their partners in study centres Bratislava (SR) and Avon (UK). Prevalence of smoking women at the start of pregnancy was 19.4 % in the cohort from Bratislava and 33.2 % in that from Avon as well. Logistic regression analyses defined following independent factors associated with smoking (1) having a partner who smoked, (2) marital status - mainly single women, (3) educational level - lower level of achievement. There is generally accepted influence of smoking habits on birthweight, subfertility of marital couples and incidence of wheezing attack in the first 6 months of life of the baby. Analysing of results the higher incidence of urinary infections and vaginal thrush in smoking pregnant women were found. Another important finding was the effect of passive smoking especially when the partner smoked. When comparing the symptoms of early gestosis only a little difference was found between pregnant women smokers and non-smokers except the fact, that in smoking mothers the nausea symptoms were less frequent than in the non-smokers. Regarding the foetus it was found that it is important wether the mother stopped smoking or not in mid-pregnancy (Tab. 4, Ref. 28).
Key words: smoking, gravidity, foetus, ELSPAC, preventive medicine.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 4, s. 162-166

 


To the Problematics of Hyperbilirubinemia in early Postnatal Life in Neonates

Problematika hyperbilirubinémií vo včasnom postnatálnom období u novorodencov

Dana De Furia, Jozef Pačin, Oliver Rácz

Hyperbilirubinemia in early postnatal life. The authors present a description of basic biochemistry and physiology of bilirubin and an overview of current knowledge on causes of elevated bilirubin in neonates. Special attention is paid to photoisomerisation of bilirubin, a very important event in the degradation of the bile pigment which is also a therapeutic method in neonates with jaundice. This is the pilot study do this topic (Fig. 1, Ref. 9).
Key words: bilirubin, icterus (jaundice), neonates, photoisomerisation.

Hyperbilirubinémia vo včasnom postnatálnom období. Autori prezentujú poznatky o základnej biochémii fyziológie a biochémie bilirubínu a podávajú prehľad o súčasných poznatkoch príčin hyperbilirubinémie u novorodencov. Zváštnu pozornosť venujú fotoizomerizácii bilirubínu, čo je dôležitý pochod pri degradácii žlčového farbiva a zároveň terapeutická metóda u novorodencov so žltačkou. Ide o úvodnú prácu k danej problematike (obr. 1, lit. 9).
Kľúčové slová: bilirubín, ikterus (žltačka), novorodenci, fotoizomerizácia.

PRAKTICKÁ GYNEKOLÓGIA, 6, 1999, č. 4, s. 167-170

 


Kronika a odborné informácie