Electronic Library of Scientific LiteratureLEKÁRSKY OBZOR


Odborný èasopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave
Journal of the Ministry of Health of Slovak Republic and of Postgraduate Medical School in Bratislava

Vedúci redaktor:
doc. MUDr. Milan Májek, CSc.
Zástupca vedúceho redaktora:
prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.

Adresa redakcie: Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Limbová 12, 833 03 Bratislava,
tel.: 07/54776 683, 07/54774 560, kl. 281, 225.

Inštrukcie pre autorov


Vychádza 12 ráz do roka
Published 12 times a year

Lekársky obzor, 1998, No. 4
Lekársky obzor, 1998, No. 5

Lekársky obzor, 1999, No. 2


Orders should be sent to:

e-mail: koresp@a-press.savba.sk
fax: -421-7-5664495