Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic PressINTERNATIONAL ISSUES/
MEDZINÁRODNÉ OTÁZKY


Vol. XII / No 2 / 2003

ŠTÚDIE, ANALÝZY - STUDIES, ANALYSIS

3 Iris Kempe

German-Russian Relations: High Expectations, Adequate Outcomes?
Nemecko-ruské vzťahy: veľké očakávania, adekvátne výsledky?

27 Marianna Oravcová

Odmietanie vojny proti Iraku ako katalyzátor kontinuity a premien nemeckej zahraničnej politiky
The Refusal of the War against Iraq as a Catalyzer of Continuity and Changes of the German Foreign Policy

39 Jozef Hudec

Stručný náčrt základov islamského fundamentalizmu
Brief Description of the Main Characteristics of the Islamic Fundamentalism

57 Barbora Gábelová

Zahraničná politika USA voči strednej Európe v rokoch 1989 – 1994
U.S. Foreign Policy towards Central Europe in 1989 – 1994

ÚVAHY, ROZPRAVY, ROZHOVORY - REFLECTIONS, TRANSACTIONS, INTERVIEWS

79 Wilma Jober

Nemecko a štáty Visegrádskej štvorky
Germany and the Visegrad Four Countries

89 Stanislav Vallo

Francúzsko-nemecké vzťahy: bilancia a perspektívy
French-German Relations: Evaluation and Prospects

108 Marianna Oravcová

Slovensko-nemecké vzťahy v kontexte nemeckej zahraničnej politiky
Slovak-German Relations in the Context of the German Foreign Policy

DOKUMENTY A PRAMENE

121 Pavol Lukáč

K memorandu Richarda Coudenhove-Kalergiho Freiheit oder Einheit (Sloboda alebo jednota)

124 Richard Coudenhove-Kalergi

Sloboda alebo jednota – Memorandum k nemeckej otázke

RECENZIE, SPRÁVY

143 Peter Juza

Alimov, R. a kol.: Centrálna Ázia: geoekonomika, geopolitika, bezpečnosť
Markaziy Osiyo: geoiqtisod, geosyosat, havfsizlik. Šark, Taškent 2002, 208 strán

148 Pavol Lukáč

Federalistické koncepcie v stredovýchodnej Európe v 20. storočí
organizátori: Inštitút stredovýchodnej Európy v Lubline, Herder Institut v Marburgu, Poľský výbor UNESCO


German-Russian Relations: High Expectations, Adequate Outcomes?

Nemecko-ruské vzťahy: veľké očakávania, adekvátne výsledky?

Iris Kempe

Autorka príspevku sa zaoberá rusko-nemeckými vzťahmi z dvoch rozličných pohľadov: vzťahov Ruskej federácie s Európskou úniou (EÚ) a bilaterálnou agendou zahrňujúcou nemecké politické, ekonomické a sociálne záujmy.

Európska agenda nemecko-ruských vzťahov

EÚ, tak ako aj Nemecko samotné, si je vedomá dôležitosťou bezpečnostnej spolupráce s Ruskou federáciou, a aj preto doposiaľ každé zasadnutie Rady Rusko-EÚ (EU-Russia Council) bolo ukončené spoločným vyhlásením, počínajúc Spoločnou stratégiou (Common Strategy) v rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ uplatňovanej voči Rusku. Aj napriek očakávaniam je však praktický výsledok bezpečnostnej spolupráce limitovaný, a to najmä z dvoch dôvodov: Stratégia bola vypracovaná v období napätých vzťahov medzi Ruskom a EÚ v dôsledku krízy v Kosove, keď Rusko odvolalo svojich zástupcov zo Spoločného Výboru NATO-Rusko. V dôsledku týchto udalostí bolo len málo pravdepodobné, že by Stratégia bola prijatá počas nemeckého predsedníctva, najmä kvôli účasti väčšiny štátov EÚ v konflikte. Aj napriek tomu však Stratégia bola prijatá počas nemeckého predsedníctva. Po druhé, bola výsledkom vnútorných rozhodovacích procesov v EÚ. Najdôležitejším prvkom, ktorý odlišuje Stratégiu od ostatných dokumentov, ako napríklad Zmluva o partnerstve a spolupráci, je mechanizmus kvalifikovanej väčšiny prijatej v Amsterdamskej zmluve. V tejto súvislosti bola Stratégia vytvorená ako mechanizmus spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky. Ako odpoveď na dokumenty EÚ prijala ruská strana Strednodobú stratégiu rozvoja vzťahov medzi Ruskou federáciou a EÚ.
Okrem uvedených dokumentov sa obe strany dohodli na pravidelných špecifických konzultáciách o bezpečnostných a obranných otázkach, ako aj na strategickom dialógu týkajúceho sa bezpečnostných výziev. Navyše, v dôsledku teroristických útokov zo septembra 2001, bol tento prístup prehĺbený Spoločným vyhlásením o medzinárodnom terorizme (Joint Statement on International Terrorism) a Spoločnou deklaráciou širšieho dialógu a spolupráce v politických a bezpečnostných otázkach (Joint Declaration on Increasing Dialogue and Cooperation on Political and Security Matters), ktoré boli prijaté v Bruseli v októbri 2001.
Bohužiaľ, spolupráca medzi oboma stranami sa nerozvíjala na požadovanej úrovni, a to nie kvôli nedostatku deklarácií alebo potrebnej politickej vôle, ale kvôli nejednotnosti členov EÚ, ako dokázala aj iracká kríza.
Hlavným cieľom politiky voči novým susedom je zabrániť vytvoreniu nových deliacich čiar medzi budúcimi členskými štátmi a ich východnými susedmi. Prvým iniciátorom dialógu o priamych susedských vzťahoch medzi rozšírenou EÚ a Ruskou federáciou, ktorý začal už v roku 1998, bolo mníchovské Center for Applied Policy Research. V novembri 2002 vypracovala Európska rada politiku voči novým susedom, ktorej hlavnými bodmi sú silnejúca spolupráca s budúcimi susedskými štátmi, zvýšená pozornosť na regionálne špecifiká a rozširovanie cezhraničnej spolupráce.
Pravdepodobne najideálnejším scenárom budúcich dobrých susedských vzťahov budú bilaterálne zmluvy a dohody medzi krajinami EÚ a budúcimi susednými štátmi, ktoré by mali obsahovať aj všetky štyri slobody (voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu).
Súčasná politika EÚ voči susedným štátom predstavuje, aj napriek kritike, dôležitý krok vpred k posilneniu vplyvu EÚ za svojimi hranicami. Na druhej strane táto politika neponúka stratégiu pre EÚ ako európskeho hráča so spoločným bezpečnostným rámcom. Iracká kríza nepoukázala len na divergencie vo vnútri EÚ, ale aj na dôležitosť Ruska ako opory a potenciálneho partnera EÚ v oblasti bezpečnostnej spolupráce. V tomto kontexte plní Rusko dve funkcie: susedný štát a globálny hráč.
Od roku 2000 dominuje vzťahom Rusko-EÚ otázka Kaliningradu. Najdôležitejšou otázkou je, či Kaliningrad má byť predsunutou vojenskou základňou Ruska alebo jeho bránou do Európy.
Na začiatku diskusie o Kaliningrade prejavovali európske elity len málo vôle urobiť akúkoľvek výnimku zo schengenského acquis okrem niektorých technických ústupkov a finančnej podpory pre zavedenie vízových pravidiel vyplývajúcich z tranzitných problémov občanov Kaliningradu. V máji 2002, keď Rada Rusko-EÚ začala hľadať technické riešenie, problém sa stával zložitejším. Aby sa pripravila cesta pre rozšírenie EÚ, Únii neostávalo nič iné, len počas summitu Rusko-EÚ v Bruseli v novembri 2002 pristúpiť na určité kompromisy. V spoločnom vyhlásení sa obe strany rozhodli pre zavedenie „zjednodušených tranzitných dokumentov“ pre pozemný transport ruských obyvateľov medzi Kaliningradom a ostatnými časťami Ruska. Ďalšie detaily sa musia dohodnúť trilaterálne pred zavedením víz 1. 6. 2003.
Na prvý pohľad sa zdá, že technické vyriešenie problému je výsledkom ruských záujmov a európskeho kompromisu. Na druhej strane však treba zvážiť limitovanú udržateľnosť tohto riešenia, ktorá síce rieši otázku víz, ale neznižuje ekonomickú a sociálnu slabinu daného regiónu.

Bilaterálna agenda nemecko-ruských vzťahov

Nemecko-ruské vzťahy sú založené na troch pilieroch: politické vzťahy, sociálne kontakty a ekonomický dialóg.
Politické vzťahy na najvyššej úrovni vybudované Jeľcinom a Kohlom boli po menších problémoch opäť počas vlád Putina a Schrödera revitalizované. V júni 2000 sa obaja predsedovia vlád dohodli na pravidelných konzultáciách na najvyššej úrovni. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v apríli 2001 v Petrohrade a malo charakter výmeny názorov a hľadania riešení na konkrétne problémy. Stretnutie bolo zakončené podpisom dvoch zmlúv. Druhé stretnutie sa uskutočnilo v apríli 2002 vo Weimare, na ktorom ruská strana súhlasila s vyplatením 500 mil. eur nemeckej vláde, zatiaľ čo nemecká vláda podporí obchodné vzťahy 1 mld. v Hermes bondoch.
Po septembri 2001 sa obe strany zhodli na potrebe spolupráce v oblasti bezpečnosti a boja proti medzinárodnému terorizmu. Obzvlášť zdôrazňovali situáciu na Blízkom východe.
Po troch rokoch vzťahov vedených Putinom a Schröderom možno pozorovať kontinuitu špecifického politického partnerstva. Okrem dobre zavedeného inštitucionálneho rámca na najvyššej úrovni Putin so Schröderom pokračovali aj v rozvíjaní osobných vzťahov, ad hoc stretnutiach a operatívnych rozhodnutiach.
Kvôli asymetrickosti vzťahov, spôsobenej vnútornými problémami v Rusku, Rusko je stále zložitým partnerom pre Nemecko, ale rovnako môže byť hnacou silou silnejúcej európskej obrannej a bezpečnostnej spolupráce.
Druhým pilierom je sociálna oblasť. Vedená myšlienkou nového charakteru vzťahov s Ruskom nemecká vláda sa rozhodla pre širší rámec, zameraný na vzťahy zdola a podporu ruskej občianskej spoločnosti. Keď však Putin so Schröderom iniciovali dialóg o občianskej spoločnosti, bola to skôr aktivita nemeckej vlády. Schröder uplatnil koncept Königwinterských rozhovorov iniciovaných po druhej svetovej vojne na zmierenie nemecko-britských vzťahov.
Od prvého stretnutia, týkajúceho sa uvedenej oblasti, sa uskutočnili tri ďalšie, na ktorých sa zúčastnilo 50 účastníkov z každej strany. Sú organizované v šiestich pracovných skupinách, ktoré sa zaoberajú medzinárodnou bezpečnosťou, úlohou občianskej spoločnosti v modernom štáte, kultúrou a pod. Na rozdiel od Königwinterských rozhovorov sú rozhovory v Petrohrade organizované dvoma prípravnými výbormi. Obe strany zriaďujú rady asi s 15 členmi, menovanými vládami.
Petrohradský dialóg poskytuje dodatočnú platformu pre tvarovanie vzájomného porozumenia, ale aj tak sa mu zatiaľ nepodarilo prekonať opačné ciele oboch strán.
Treba spomenúť početné iniciatívy Nemecka v sociálnej oblasti v Rusku, napr. nemecko-ruské fórum, nemecké nadácie sídliace v Rusku, ako aj tucty partnerstiev regiónov. Aj keď sa rusko-nemecké iniciatívy zdajú byť pôsobivé, trpia určitou asymetriou; najmä kvôli finančným rozdielom je väčšina projektov „západných“.
Tretím pilierom je ekonomická spolupráca. Od roku 1997 je Nemecko najväčším obchodným partnerom Ruska. V roku 2001 smerovalo do Nemecka 9,2 % celkového exportu Ruska a 13,8 % importov do Ruska bolo z Nemecka. Naproti tomu Rusko je až 14. najväčším obchodným partnerom Nemecka. Obchodné vzťahy sú rozdielne nielen po stránke kvantitatívnej, ale aj kvalitatívnej. Kým hlavnými obchodnými artiklami Nemecka sú tovary, Rusko sa sústreďuje na obchod so surovinami a polotovarmi.
Nemecká vláda sa snaží podporovať transformačné procesy v Rusku a podporuje integráciu Ruska do západných ekonomických štruktúr, ponúka strategické smernice pre ekonomickú spoluprácu a hľadá riešenia dlhových problémov Ruska. Jedným z nástrojov nemeckej vlády na zvýšenie exportov do Ruska sú štátom garantované úvery pokrývajúce obchodné a politické riziká spojené s transformačnými procesmi v Rusku. Okrem toho v rámci Európskeho programu technickej podpory spustila nemecká vláda program TRANSFORM, prostredníctvom ktorého bolo v roku 2002 vyčlenených 200 mil. eur na transformačné procesy v Rusku, zdôrazňujúc vládne konzultácie, konzultácie v rámci finančného a bankového sektora a podporu súkromného podnikania s dôrazom na program školení pre manažérov.
Hlavným politickým cieľom nemeckej vlády je záujem o rozvoj strategického hospodárskeho a transformačného partnerstva s budúcim moderným Ruskom, ktoré ponúka nielen prírodné zdroje, ale aj rozsiahly trh. Záujem Putinovej administratívy je zameraný na posilnenie vstupu na medzinárodné kapitálové trhy, rast priamych zahraničných investícií a integráciu Ruska do najdôležitejších svetových ekonomických organizácií, najmä WTO, ale aj na budovanie spoločného európskeho ekonomického priestoru.


Odmietanie vojny proti Iraku ako katalyzátor kontinuity a premien nemeckej zahraničnej politiky

The Refusal of the War against Iraq as a Catalyzer of Continuity and Changes of the German Foreign Policy

Marianna Oravcová

“Continuity is a key term of the German foreign policy, multilateralism its method”, W. von Bredow characterises the period from the creation of the Federal Republic of Germany until the German unification and the beginning of the 90’s. The German foreign policy kept the tradition of the cardinal multilateralism since the period of the Adenauer’s government. It was based on two reliable pillars – strong position in Europe and strong Trans Atlantic relations. The continuity was also a kind of respond of the German foreign policy to the worries stemming from the possible renewal of the idea of supremacy of Europe, which were associated with German unification in the period of 1989 – 1990 when Germany gained its own sovereignty.
In the 90’s, the politicians as well as the political theorists advocated the opinion of the foreign policy corresponding with the significance of self-confidence of the unified Germany as a middle-sized country.
The German interest in the position of a permanent member in the UN Security Council since 1992/93 willing to take over more responsibility in the international community, which in fact means to abandon the policy of self-repression (Selbstbeschränkung), is only one of the examples of maintaining continuity and multilateralism regardless the nature of German government. The process of foreign policy emancipation was strongly manifested in the field of security policy. The changes were indicated by three steps: the resolution of the Constitutional Court from 1994 on constitutional conditions of Bundeswehr employment out of area; the red – green coalition’s decision to participate in the military intervention against Yugoslavia within NATO even without the UN SC approval; and the government coalition’s decision not to participate in military operations against Iraq.
Concerning the German foreign policy bases, the decision not to participate in war against Iraq means the abandonment of present balance based on the two pillars. Not only the abandonment of one pillar, but also polarisation of the second one – European unity. In both cases the decision is naturally accompanied by the intensive diplomatic activities aimed at the mitigation of the caused damages. In case of the relations to the USA the opinions on the nature of discrepancy – primarily structural or personal differ. As far as the differences among EU countries are concerned, the opinions are connected with the EU enlargement and its structural reform. In both cases the government’s decisions are accepted by the German public.
Prospectively, German policy is interested in maintaining the both pillars. The necessity of Trans Atlantic co-operation and the need for good bilateral relations with the USA were not questioned by any political party. Similarly, all the German politicians supported the victory of the allied powers in Iraq. The opposition “strongly supported USA”. The government evaluated the different opinions on war as a clear difference in opinions between the governments, not as the deep discrepancy between both countries. The basis of the German – USA relations was not considered as jeopardised. And similarly the analysts who considered the military intervention against Iraq neither legitimate nor necessary (as they did not perceive the Iraqi regime as a direct threat, reasoning the pre-emptive war) shared the same opinion, i. e. “the USA must not lose the war”.
The whole period of German – USA cool relations was accompanied by discussion on the political scene, as well as in German society. On one hand, the debate included the appreciation of the historic role of the USA as a European stabilising power, emphasising the indebtedness, thank and valued fellowship with the USA mainly for the period of 1945 – 1990. On the other hand, the criticism of Bush administration’s exercise of power for the period 2001 – 2002 concerning the paradigm of US foreign policy strategy caused by the terrorist attacks from the September 11, for which Europe and Germany had no answer.
Therefore, in the period before the military intervention, German analysts attempted to offer an objective view and proposal for some steps for Schröder’s Government. They pointed out power difference between the USA and the other countries including Germany which should be respected as a starting point for the analysis. The consequence of this difference is that the USA can act as the only power, which lost significant counterbalance after the Cold War period. Besides the new foreign policy strategy, this new role of the USA requires to search for own strategies of adaptation and
co-operation in Europe and Germany. The USA are no longer “well-disposed hegemony” setting their own self-repression, preferring multilateral institutions and mechanisms, which enabled other participating countries to promote their own interests and viewpoints.
The foreign policy debates in Germany stem from constitutional viewpoints as their relevant basis. The reason for this is the fact that the German Constitution forces the German foreign policy to take initiative in the direction of strengthening the UN, co-operation in EU formation and the development of the friendly Trans Atlantic relations. The constitutionality demands to follow the way of “co-operative sovereignty” (P. Kirchhof).
For Germany, the lesson from Iraqi crisis, which brought certain discrepancies in Trans Atlantic and European relations, basically is a return to its foreign policy bases: to continuity given by the reliability of both pillars – European and Trans Atlantic. The problem is that the restoration is required mainly by their security policy dimension – Trans Atlantic security policy as well as Common Foreign and Security Policy (CFSP). Summit, held in Brussels on April 29, 2003, showed that the abovementioned aims as well as the steps to achieve them are of a controversial nature.
By searching its substantiation and anchor in CFSP and CESDP which will provide the dimension of flexibility, the German foreign policy meanwhile continues in the trend of changes that started at the beginning of the 90’s. Its special role is to remove the tension accumulated in German – USA relations which gave rise to previously established inner “asymmetric interdependence”. Who can take over this task in Germany and in what period? Will the present Government manage this task or is it the one waiting for the potential change of government after the elections in 2006?
The differences between the coalition and the opposition in the issue of the war against Iraq, as mentioned before, were not of principal character. They can be better identified in opinions on “political and diplomatic performance”. And thus CDU/CSU can benefit from good personal relations with American partners which were maintained thanks to respectable political rhetorics emphasising the moment of continuity in Trans Atlantic relations as well as thanks to critical standpoint to inefficient narrowly defined attitude of the government coalition. The government coalition, on the other hand, has opportunities of political action and decision making. And it is enough to say that these opportunities are systematically used.


Stručný náčrt základov islamského fundamentalizmu

Brief Description of the Main Characteristics of the Islamic Fundamentalism

Jozef Hudec

The contribution is focused on a brief description of the history and main characteristics of the Islamic fundamentalism. This social phenomenon is going to be the most discussed item not only in the internal security of several African and Asian countries but also in their political relations to the Western countries, adherent to the idea of the liberal democracy.
In the first chapter the meaning of the term “fundamentalism” is described, together with the relation between ideology of fundamentalism and radical militant persons or groups, using its philosophy. There are some terminological examples shown, used for the phenomenon in English, French and Arabic languages.
The second chapter mentions the extention of the Islam in the world – in Asia, Africa and also in Europe. Despite the fact that Arabic language is the lingua franca of the Islamic world, the Arabs represent only a smaller part of the Moslem community. The heterogenity of the Islamic society (umma) is also a basis for different variants of Islamic fundamentalism.
Basic Islamic terms, such as koran (al-Kur´án), sunna, shi´a, umma, shari´a, fikh, jahiliyya, shura, kufr, takfir, dair as-salam, dair al-harb and jihad are briefly explained in the next chapter.
The fourth chapter is focused on the development of the reformative ideology in Islam. There are four streams of thinking in the Islamic society at the turn of the 19th and 20th century: sunnitic Islam based of tradition of Khalifa; popular Islam of folk ideas and sects; secular nationalism and Islamic reformism. Three main shapes of the reformism were as follows: mass rural or tribal movements; Islamic modernism and Egyptian salafiya.
Moslem Brothers Association represents one of the most influential Islamic movements even in the present. Its origin and brief historical outline in Egypt is described in the fifth chapter.
The next chapter lists reasons for the development of fundamentalism from the 1970’s onwards. External political reasons, internal political reasons, external economic reasons, internal economic reasons, social reasons, moral and emotional reasons, and last but not least the religious reasons are introduced among the most important sources of the Islamistic revival. Also the main goals of the fundamentalist movements are briefly mentioned in the chapter.
Present state and the international influence of the Islamic fundamentalism is outlined in the last chapter. For the future it is important to separate the legitimate return of the Moslem to their roots from the misusing these traditionalist sentiments for militant or terrorist purposes.


Zahraničná politika USA voči strednej Európe v rokoch 1989 – 1994

U.S. Foreign Policy towards Central Europe in 1989 – 1994

Barbora Gábelová

The year 1989 represented a historical milestone for the world politics. Communism collapsed, the Cold War ended, the Soviet Union disintegrated and countries from the Baltic to the Black Sea regained their independence and started to establish new democratic and market based political and economics systems. These processes represented a dramatic change to all foreign policy actors who had to change their black and white foreign policy strategy to a multicoloured one. Among the most affected was the only post-Cold War superpower, the United States of America. Before 1989 was the U.S. foreign policy towards Europe based on containment, Marshall Plan and NATO – “Us” and “Them” were clearly defined terms. After that year, former enemies became potential allies and former allies were not as loyal as expected.
In this remarkable period of change Central Europe reappeared on the ruins of the former Soviet block. Its core, represented by the so-called Visegrad countries, i.e. the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic, called for “historical satisfaction” for Yalta and claimed a quick integration to the West. If Central Europe considered the U.S. as its natural partner, how did “lone” superpower perceived this region? The answer to this question is a matter of this essay.
On the basis of the findings one can identify four alternatives to the future of Central Europe. The first one was to preserve the status quo, i.e. the system of two blocks. This seemed to be the easiest solution and some of the West European countries and even the Soviet Union preferred it before any radical changes. However, this alternative was not acceptable to Central and East European countries which perceived it as backward.
The second alternative was neutralisation of the Central European region. This alternative appeared in the early 1990s as a form of agreement between the main world powers. A plan for neutralisation counted with a creation of some kind of a buffer zone between the Soviet Union/Russia and the Western Europe. This was, of course, unacceptable to the Central and Eastern European region itself, as well as for the U.S. Administration.
The third alternative was a creation or support of creating some sort of regional co-operation, either in Central Europe or in Europe as whole. Both U.S. Administrations that were in power during the analyzed period supported any attempt for regional co-operation in Central and Eastern Europe while they were perceived as a prevention of nationalist and ethnic tensions. However, while the U.S. considered regional co-operation as an alternative to Central Europe’s integration to NATO and the EU, countries of Central Europe considered it as a means of faster integration to these structures.
The fourth alternative was the integration to West European structures, to NATO and the EU. This was primary foreign policy goal of the Central and East European countries and when all the other alternatives ceased to be relevant, this alternative became one of the top foreign policy goals of the Clinton Administration.
All of these alternatives evolved in the analysed time period and all of them were for a certain time considered as a possible policy towards the region. At the end, only one of them withstood all challenges and became a “policy”. Thus, the time period from 1989 till 1994 represents a symbolic arch from uncertainty to an open-door U.S. policy towards this region.


Nemecko a štáty Visegrádskej štvorky

Germany and the Visegrad Four Countries

Wilma Jober

In this contribution the author offers a comprehensive view on the German – V4 relations concerning the historical background, bilateral agenda in the 90’s, the asymmetry, different attitudes and the future of the mutual relations.
In the period of the 90’s the German – V4 relations were successful, although certain perturbing influences can be observed. One of them is the historical background as one of the most important factors of the mutual relations, for example dissolution of Poland, Hitler – Stalin Pact etc. The significance of the historical experience is underlined by a different approach towards the Iraqi crisis. Another perturbing influence is the asymmetry of the bilateral relations of Germany and the individual V4 countries. Germany is more important for the Slovak Republic, the Czech Republic, the Republic of Poland and the Republic of Hungary than all these countries for Germany. It is applied to the political as well as historical aspects. The asymmetry is not a uniqueness of the German – V4 countries relations; it is the part of the standard large – small countries relations. Thus the asymmetry in German – V4 relations is the fact that can be hardly overcome. One of the possibilities for the small countries to settle the differences is a co-operation with the other small countries and thus influencing even large ones.
Notwithstanding the objectives of the mutual relations – EU and NATO enlargement – will be soon met, the relations between Germany and the V4 countries maintain essential. The Union cannot tolerate the differences in the cardinal political issues and therefore Germany must avoid the differences in opinions on political objectives with its neighbours and the future EU partners.
The very recent development has pointed out the fact that Germany will have to attempt to explain and promote its own political objectives and attitudes in international issues in more understandable way in the future. In respect to this, importance of the Central and Eastern European countries for Germany will increase. Furthermore, the V4 countries will have the important votes in the EU and NATO. To convince the other countries, Germany must be sure about its own role and objectives in the foreign policy (national consensus in foreign policy remains the priority objective).


Francúzsko-nemecké vzťahy: bilancia a perspektívy

French-German Relations: Evaluation and Prospects

Stanislav Vallo

Recent French-German commemoration of the 40th anniversary of the Elysian Treaty signing (January 22, 1963) posed, on one hand, the opportunity to evaluate all positive and negative influences of the bilateral relations and, on the other hand, the opportunity to strengthen the basis of the extraordinary relations set by the abovementioned Treaty. At the beginning of the contribution, author offers the brief historical overview of the mutual relations from the June 1, 1948 when France signed the “London Recommendations” assuming the establishment of the Central German Administration until the September 23, 2002 when G. Schröder was reelected.
On 40th anniversary of the Elysian Treaty signing, the 80th French-German summit was held on January 22 – 23, 2003 in Paris and Berlin. In the context of bilateral relations this summit will be considered as one of the most significant steps on the path towards the closest co-operation in the all fields of the German and French societies’ lives. For the very first time in the history of mutual relations, the joint meeting of the governments and parliaments of the both countries was held.
At the governments representatives’ meeting, the ministers informed about the achievements, current situation and prospects for the bilateral co-operation. They also adopted the decision to establish the post of the “Secretary General for a French-German Co-operation” who would be responsible for providing impulses and new ideas for the development of mutual relations.
Notwithstanding the meeting of the parliaments was of important anniversary commemoration character, the highest representatives of both countries stressed the further improvement of the mutual relations especially in the fields of education, culture, science and people to people contacts in their speeches.
The Joint Declaration adopted at this meeting represents the document of significant importance for the further development and the deepening of the French-German co-operation in all fields. The text of the single articles stemmed from the eagerness of both countries to deepen significantly the mutual linkages on the level of the population, to improve the standards of the mutual recognition and to reform the political dialogue.
It can be stated that France and Germany showed willingness to incorporate new ideas into the areas where the co-operation has had a tradition and thus they have raised the future co-operation to a higher level. In general, it can be said that such significant strengthening and deepening of the relations can be conducive for other, not only European countries if these will be able to perceive this process in the context of international policy in its whole complexity.


Slovensko-nemecké vzťahy v kontexte nemeckej zahraničnej politiky

Slovak-German Relations in the Context of the German Foreign Policy

Marianna Oravcová

In the period of 1998 – 2002, the bilateral Slovak-German relations were of a good and stable nature, developing with positive inner dynamics. The relations were built on the following factors: the compensation of contact and co-operative political deficits from the previous period, valuable partnership considering the interests of the Slovak Republic as a smaller partner, appreciation of the ongoing democratic changes, and last but not least the support of the accession process of the Slovak Republic to NATO and the EU. A positive evaluation of the Slovak Republic by Germany at the same time had a positive influence on the interior political development of Slovakia.
The last election in the Slovak Republic and Germany, held on the same day (21. 9. 2002), confirmed the previous political orientation aiming at the further development of the bilateral relations. Moreover, the results were positive also due to the fact that the new period of optimistic prospects concerning the NATO Summit in Prague and the EU Summit in Copenhagen started with the Germans’ proclaimed support for the Slovak Republic.
During the elections, internal process of the development of the German foreign policy resulted in the stage when German foreign policy, similarly to the French one, became “the matter of the boss”. Since 2001, this phenomenon was preceded by steps towards its emancipation in respect to the current military challenges predominantly in the field of security policy. In 2001, the security dimension of the German foreign policy changed quickly and radically compared to the four decades of the Cold War and the whole period since German unification. Thus the after war period of the German foreign policy characteristic for selfrestriction finished and the change of the Security Policy Doctrine as well as the change of paradigm came into being. The opportunity to declare politically “taking over more responsibility“ in international community corresponding with the size and importance of the unified country (2001) appeared; the Chancellor’s elections’ slogan of the “German way“ (the summer of 2002) was the next option; and finally, an individual refusal attitude towards the War on Iraq (2002/2003). Despite the different opinions on the Iraqi crisis solution, the Schröder’s Government never questioned the transatlantic pillar of the German foreign policy and preventively warned of antiamericanism. The eminent interest in the maintenance of the transatlantic relations and the prevention from antiamericanism as well as seeking the common European standpoint despite the different attitudes towards the war against Iraq remains included in the common attitude of the Federal Republic of Germany and the Slovak Republic.
To overcome the different position, Germany intensified the dialogue with the future members. Thanks to continuing communication the pro-
-American motivation of the signatories of the Letter of Eight and the Declaration of V10 became clear as neither anti-European nor anti-German rather quickly. The Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany J. Fisher assured that the priority of the German foreign policy remained the EU enlargement and the dialogue with the candidate countries on the future structure of the EU. This attitude was reflected even in the Slovak – German relations after Germany had listened to Slovak arguments and standpoints emphasising the need for the dialogue among the old and the new member countries about substantial issues which became of secondary importance due to the urgency of tasks resulting from the accession process.
The Slovak counterpart appreciates the continuity and the consequentiality of the German attitude in the issue of the EU enlargement. The Slovak Republic welcomes positively German interest in the improvement of the communication, which is understood as the acceptance of the new member countries’ expectations that they are going to be included not excluded from the institutional mechanisms. As it is shown in bilateral consultations concerning future of the EU, the major German (to be more exact German-French) proposals are acceptable for the Slovak Republic, although the differences are not negligible.
In respect to this it is enough to say that debate on Beneš Decrees issues, being raised in Germany in the spring of 2002 again, has never been turned against Slovakia and has never had a negative influence either on dynamics and the quality of bilateral relations or the change of the attitude of German society towards Slovakia. The German Government has never proclaimed the opposition’s requirement and has not set the revision of the legal system (which would practically mean its abolition) of the candidate countries as a condition of accession to the EU.
As far as NATO is concerned, the German Government achieved the following: firstly, German society perceives NATO as positively as never before. Even the previous critics do not question NATO. Secondly, which is more surprising, Bundeswehr employment in out of area is generally accepted.
All the political parties agree on support for NATO enlargement. The Federal Republic of Germany, considering its permanently supportive attitude towards NATO enlargement, does not intend to be a problematic country in the process of ratification due to technically more difficult procedure compared to other European countries (the bicameral confirmation is required considering that the opposition occupies the majority in Bundesrat). Therefore, in Germany the ratification process of the Slovak Republic accession as well as other six countries should be confirmed by the majority of votes.
Based on the experience with the Iraqi crisis, the need for European foreign policy with its defence and security dimension has become a major issue. Germany has been taking initial steps towards its institutional realisation. The Government declaration of the Bundes Chancellor from April 3, 2003 as well as the standpoints of J. Fisher in German Budestag indicate the fact that Germany examines the opportunities of new positions after the end of the Iraqi crisis. The new position is expected to bring the improvement in relationship with the USA together with strengthening of the EU as an important foreign policy and security factor globally. The success of this policy would mean a stronger position of CFSP and thus moderating the new member countries’, including the Slovak Republic, dilemma. The candidate countries contemplate where to put an emphasis of their foreign policy and search for the balance in individual decision as well as in the co-operation within international organisations.
The Slovak Republic is becoming the member of the EU in the period when in the consequence of the Iraqi crisis and the war the relations among the EU member countries undergo a test. The two problematic issues have risen in the EU: the first one among the member countries, the second between the member countries and the candidate countries. The German foreign policy has been put into a new situation by the Iraqi crisis as well as the new period of relations has been established. This also means a number of messages and expectations towards the candidate countries.
Messages: the need for EU coherence (more co-operation will prevent the confrontation), the need for the grouping of responsibilities and a common new methodology of conflict management, the return of the debate on substantial issues (predominantly on transatlantic relations, foreign policy, defence and security) to the EU – latest in parallel with the implementation of Convent’s conclusions, strengthening of EU military capacities as EU will not be viewed as a strong partner without effective SEBOP, last but not least the maintenance of transatlantic relations as a pillar of the German foreign policy.
Expectations: the new member countries will express solidarity necessary for the strengthening of the position of EU as a global player, the new member countries will bring dynamics into CSFP assuming that they will fully participate in its realisation, the common effort should aim at strengthening of the UN position not at its weakening.
The fundamental problem remains in the field of finding new way to restore the original double-pillar architecture of German foreign policy which has been simple and effective at the same time and which Germany according to its policy does not want to get rid of and as the Iraqi crisis showed, cannot do so. The renewal of the transatlantic relations can overcome the problematic issue in the EU. And thus the EU can be communicated to the new members in the image which will be closer to the one in the period before the Iraqi crisis. The question is, whether EU is able to rebuild its relations within the USA – EU – NATO triangle in a way which will prevent the situation of choosing the allies.


Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press