Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press


 

PSYCHOLÓGIA A PATOPSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA
PSYCHOLOGY AND PATOPSYCHOLOGY OF A CHILDVolume 38 / No. 1 / 2003NIEKTORÉ ASPEKTY TEÓRIE MYSLE U DETÍ S DETSKOU MOZGOVOU OBRNOU II. SÚVISLOSTI MYLNÝCH PRESVEDČENÍ S JAZYKOVÝMI A KOGNITÍVNYMI SCHOPNOSŤAMI

SOME ASPECTS OF THEORY OF MIND IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY II. RELATIONS OF FALSE BELIEFS WITH LINGUISTIC AND COGNITIVE ABILITIES

MAGDALÉNA ŠPOTÁKOVÁ, EVA FILIPPOVÁ*, VLADIMÍR DOČKAL 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava 
*Department of Human Development and Applied Psychology, University of Toronto, Canada

Abstract: Compared were 12 intellectually intact children with quadruparetic form of cerebral palsy at the age of 5 up to 10 years with their typically developing peers. Standard tasks focused on false beliefs of the first and second order were used as indicators of theory of mind (ToM); 6 subtests from the 3th revision of Stanford-Binet Scale and Heidelberg Test of Linguistic Development were used as indicators of the level of verbal abilities; nonverbal abilities were determined by means of ad hoc prepared Matrix Test; the level of operational thinking in terms of J. Piaget’s Theory was determined by 3 subtests of TEKO battery. The results gave grounds for the formulation of the following hypotheses: Children with cerebral palsy significantly lag behind in formation of theory of mind; their disability extends over the unambiguous relationship of cognitive functions with chronological age; the influence of linguistic development on the formation of ToM probably depends on concrete communication conditions, which are difficult for children with cerebral palsy; nonverbal abilities are not related to ToM; the development of operational thinking and ToM take place independently; use of concrete operations in cerebral palsied children can precede the develpoment of ToM.
Key words: theory of mind, cerebral palsy, cognitive abilities, cognitive development

Súhrn: Autori porovnávali 12 intelektovo intaktných detí s kvadruparetickou formou detskej mozgovej obrny vo veku päť až desať rokov s ich typicky sa vyvíjajúcimi rovesníkmi. Ako indikátory teórie mysle boli použité štandardné úlohy zamerané na mylné presvedčenie prvého a druhého stupňa, ukazovateľmi úrovne verbálnych schopností bolo šesť subtestov z 3. revízie Stanford-Binetovej škály a Heidelberského testu rečového vývinu, neverbálne schopnosti sa zisťovali pomocou ad hoc zostaveného testu Matrice, úroveň operačného myslenia v zmysle teórie J. Piageta tromi subtestami batérie TEKO. Výsledky viedli k formulovaniu nasledujúcich hypotéz: Deti s DMO výrazne zaostávajú vo formovaní teórie mysle; ich postihnutie prekrýva jednoznačný vzťah kognitívnych funkcií k chronologickému veku; vplyv rečového vývinu na formovanie teórie mysle je pravdepodobne závislý od konkrétnych podmienok komunikácie, ktoré majú mnohé deti s DMO zťažené; neverbálne schopnosti s teóriou mysle nesúvisia; vývin operačného myslenia a teórie mysle prebiehajú nezávisle, u detí s DMO môže používanie konkrétnych operácií teóriu mysle predchádzať.
Kľúčové slová:
teória mysle, detská mozgová obrna, kognitívne schopnosti, kognitívny vývin

Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 38, 2003, č. 1, s. 3–20.


OSVOJOVANIE SLOV V SOCIÁLNOM KONTEXTE: BRUNER–TOMASELLOVSKÝ PRÍSTUP

ACQUISITION OF WORDS IN SOCIAL CONTEXT: BRUNER-TOMASELLO’S APPROACH

ZUZANA PETROVÁ 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta UK, Bratislava

Abstract: The contribution makes systemization of some interpretations of the speech development of child based upon Bruner-Tomasello’s tradition in psychology of language, which accentuates mostly the intentional character of testimonies used in communication situations between the child and the adult. These conceptions of native language acquirement are focused mostly on the communication function of language and social context in which acquirement of language takes place; they increasingly highlight the means of interaction between the child and the adult. From the character of these interactions follow influences on the extent and character of child’s vocabulary.
Key words: labeling interactions, principles of acquirement of words and their meanings, Bruner-Tomasello’s tradition in psychology of language, testimonial acts, holophrases, expansion of vocabulary

Súhrn: Príspevok systematizuje niektoré interpretácie rečového vývinu dieťaťa opierajúce sa o Bruner–Tomasellovskú tradíciu v psychológii jazyka, ktorá zdôrazňuje predovšetkým intencionálny charakter výpovedí používaných v komunikačných situáciách medzi dieťaťom a dospelým. Tieto koncepcie osvojovania si rodného jazyka sú zamerané predovšetkým na komunikačnú funkciu jazyka a sociálny kontext, v ktorom osvojovanie si jazyka prebieha. Zvýšený dôraz kladú na spôsoby interagovania medzi dieťaťom a dospelým. Z charakteru týchto interakcií sú odvodené vplyvy na rozsah a charakter slovnej zásoby dieťaťa.
Kľúčové slová:
„labelingové“ interakcie, princípy osvojovania si slov a ich významov, Bruner–Tomasellovská tradícia v psychológii jazyka, výpovedné akty, holofrázy, rozširovanie slovnej zásoby

Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 38, 2003, č. 1, s. 21–31.


PRÍSTUPY K INTEGROVANÉMU VZDELÁVANIU POSTIHNUTÝCH DETÍ

APPROACHES TO INTEGRATED EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN

BEÁTA TOMČÁNIOVÁ 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

Abstract: Education of handicapped children is relatively a frequently discussed issue of problems. Presently, highlighted are individual child’s needs, i.e., child personality, its social environment, context of situation. For every child with disability it is important to find the most suitable form of education possible, not to include it into a universally prepared model. The integrated form of education appears, contrary to the segregated one, more successful from the aspect of social integration and acceptance of disabled children by the majority society. However, experts agree in the opinion that the very placement of child into the integrated collective is not a sufficient factor, it must be supported and developed.
Key words:
integration, handicapped child, special education

Súhrn: Vzdelávanie postihnutých detí je pomerne často diskutovaným problémovým okruhom. V súčasnosti sa kladú do popredia individuálne potreby dieťaťa, t.j. osobnosť dieťaťa, jeho sociálne prostredie, kontext situácie. Pre každé dieťa s postihnutím je dôležité nájsť čo najvhodnejšiu formu vzdelávania, nie zaradiť ho do univerzálne pripraveného modelu. Integrovaná forma vzdelávania sa oproti segregovanej ukazuje byť úspešnejšou z hľadiska sociálnej integrácie a akceptovania postihnutých detí majoritnou spoločnosťou. Odborníci sa však zhodujú v názore, že samotné umiestnenie dieťaťa v integrovanom kolektíve nie je postačujúcim faktorom, treba ho podporovať a rozvíjať.
Kľúčové slová:
integrácia, postihnuté dieťa, špeciálna edukácia

Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 38, 2003, č. 1, s. 32–39.


MEZINÁRODNÍ LONGITUDINÁLNÍ STUDIE ELSPAC (DRUHÁ VLNA PSYCHOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ)

THE INTERNATIONAL LONGITUDINAL ELSPAC STUDY (SECOND WAVE OF PSYCHOLOGICAL EXAMINATION)

LENKA LACINOVÁ, ELEN SEJRKOVÁ, EVA PAVLÍKOVÁ, RADKA MICHALČÁKOVÁ, JAN ŠIRŮČEK 

Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, FSS MU, Brno

Abstract: In March in 2002, the second wave of psychological examination of children started within the scope of the project – the European Longitudinal Study of Pregnancy of Childhood. The authors yielded information on the research sample and on methods used in the follow-up of eleven-year-old children and their parents. The first results will be available at the end of the year 2002.
Key words:
ELSPAC, longitudinal research, children, parents

Souhrn: V březnu 2002 začala druhá vlna psychologického šetření dětí v rámci mezinárodního projektu The European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood. Autoři informují o výzkumném vzorku a metodách použitých při sledování jedenáctiletých dětí a jejich rodičů. První výsledky budou k dispozici koncem roku 2002.
Klíčová slova:
ELSPAC, longitudinální výzkum, děti, rodiče

Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 38, 2003, č. 1, s. 40–45.


DASEINSANALYTICKÁ PSYCHOPATOLOGIE A PSYCHOTERAPIE

DASEInsANALYTICAL PSYCHOPATHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY

PAVEL HLAVINKA 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Abstract: The study deals with a suggestion of possible psychopathological classification, as presented by daseinsanalysis. This intention is presented by phenomenological description of schizophrenia, mood disorders, narcism and hysteria. The second part of the article shows basic clues according to which daseinsanalytical psychotherapist works both in individual and group therapy. The main objective of this therapy is to be liberated in direction of relaxed realization of unique possibilities of every man’s existence.
Key words
: analysis of human existence, phenomenology, schizophrenic existence, depression, hysteria, dissolving of resistance, to be liberated in direction of realization of one’s own possibilities

Souhrn: Článek se zabývá návrhem možné psychopatologické klasifikace, kterou představuje daseinsanalýza. Tento záměr je ukázán na fenomenologické deskripci schizofrenie, poruch nálad, narcismu a hysterie. Druhá část článku ukazuje základní vodítka, podle kterých daseinsanalytický psychoterapeut při individuální a skupinové terapii pracuje. Hlavním cílem této terapie je osvobozování směrem k uvolněné realizaci jedinečných možností existence každého člověka.
Klíčová slova:
analýza lidské existence, fenomenologie, schizofrenní existence, deprese, hysterie, rozpouštění odporů, osvobozování k realizaci vlastních možností

Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 38, 2003, č. 1, s. 46–63.


PRÍSPEVOK K MOŽNOSTIAM DEPISTÁŽE PORÚCH SPRÁVANIA V PORADENSKOM A REEDUKAČNOM PROCESE

CONTRIBUTION TO POSSIBILITIES OF DÉPISTAGE OF BEHAVIOR DISORDERS IN COUNSELING AND REEDUCATION PROCESS

ALENA KOPÁNYIOVÁ, ŠTEFAN MATULA 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

Abstract: The contribution deals with dépistage of behavior disorders in counseling and reeducation process by means of Individual Reeducational Program. The authors formulate the strategy of work with problem child: from intercepting the problem (in counseling facilities) up to placing the child into institutional care, which is preceded by diagnostics in the Diagnostics Center by means of unified form of analysis of educational condition and reeducational strategies. The other part of the contribution deals with diagnostics of behavior by means of A. Mezera’s evaluating questionnaires. It presents some psychometric results that showed substantiated use of these tools in dépistage of behavior disorders.
Key words:
individual reeducational program, reeducation, psychodiagnostics, evaluating questionnaires

Súhrn: Príspevok sa venuje depistáži porúch správania v poradenskom a reedukačnom procese pomocou Individuálneho reedukačného programu. Autori formulujú stratégiu práce s problémovým dieťaťom: od zachytenia problému v centre výchovnej a psychologickej prevencie alebo v pedagogicko-psychologickej poradni až po umiestnenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti, ktorému predchádza diagnostika v diagnostickom centre pomocou unifikovanej formy analýzy východísk edukačného stavu a reedukačných stratégii. Ďalšia časť príspevku sa venuje diagnostike správania pomocou posudzovacích dotazníkov A. Mezeru. Prezentuje niekoľko psychometrických výsledkov, ktoré ukázali opodstatnené používanie týchto nástrojov v depistáži porúch správania.
Kľúčové slová:
individuálny reedukačný program, reedukácia, psychodiagnostika, posudzovacie dotazníky

Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 38, 2003, č. 1, s. 64–70.


Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press