Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic PressRheumatologiaVolume XV / 2001, Number 3


 


SALMONELLA REACTIVE ARTHRITIS: CLINICAL AND LABORATORY ASPECTS

SALMONELOVÉ REAKTÍVNE ARTRITÍDY: KLINICKÉ A LABORATÓRNE ASPEKTY

F. MATEIČKA, V. BOŠÁK, R. BOTEK, E. JANECHOVÁ
Vysokošpecializovaný odborný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Riaditeľ: prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc.
Nemocnica s poliklinikou, Piešťany
Riaditeľ: MUDr. P. Ottinger

Summary
Objective: Salmonella reactive arthritis is the most important type of reactive arthritis after gastrointestinal infection from the aspect of clinics and epidemiology beside yersinia reactive arthritis.
Methods: Results of retrospective longitudinal study of clinical and selected laboratory parameters in the group of 37 patients with established diagnosis of salmonella reactive arthritis are presented in the paper.
Results: Prominent clinical feature is asymmetric oligoarthritis of large joints on lower extremities and the most frequent affected are knees and ankles. In 1/3 of cases chronic course of the disease was observed and the frequency was comparable with yersinia reactive arthritis. From extraarticular manifestations skin and mucous symptoms (erythema nodosum was present in 11 % of cases), eye symptoms, urogenital features and rarely some organ symptoms (pericarditis in one case) were observed. Complete Reiter syndrome was observed in 3 % of cases. Presence of HLA-B27 antigens was confirmed in 51 % of patients and this number is significantly lower in comparison to chlamydia and yersinia reactive arthritis.
Conclusion: In diagnosis of the disease the estimation of specific salmonella antibodies in sera and synovial fluid is helpful. In our group of patients the correlation of specific IgA antibodies with chronic course of the diseases as well as with the disease activity was not confirmed.
Key words: reactive arthritis, salmonella infections, Salmonella spp., diagnosis, differential diagnosis.

Súhrn
Cieľ: Salmonelové reaktívne artritídy sú popri yersíniových reaktívnych artritídach klinicky a epidemiologicky najvýznamnejšími druhmi reaktívnych artritíd vznikajúcich po infekcii gastrointestinálneho traktu.
Metódy: V práci sa podávajú výsledky retrospektívnej longitudinálnej štúdie klinických a vybraných laboratórnych parametrov v súbore 37 pacientov s diagnostikovanou salmonelovou reaktívnou artritídou.
Výsledky: Dominujúcim klinickým prejavom je asymetrická oligoartritída veľkých kĺbov dolných končatín, pričom najčastejšie sú postihnuté kolená a členky. Chronický priebeh ochorenia sa pozoroval asi v 1/3 prípadov a jeho výskyt je porovnateľný s yersíniovými reaktívnymi artritídami. Z extraartikulárnych manifestácií sa pozorovali kožno-sliznicové zmeny (erythema nodosum sa vyskytlo v 11 % prípadov), očné prejavy, urogenitálne prejavy a zriedkavo niektoré orgánové prejavy (perikarditída v 1 prípade). Kompletný Reiterov syndróm sa pozoroval v 3 % prípadov. Výskyt antigénu HLA-B27 sa potvrdil v 51 % pacientov, čo je významne nižší výskyt ako pri chlamýdiových a yersíniových reaktívnych artritídach.
Záver: Pri diagnostikovaní ochorenia pomáha určovanie špecifických protilátok proti salmonelám v sére aj synoviálnom výpotku, pričom v našom súbore pacientov sme nepotvrdili koreláciu špecifických IgA-protilátok s chronickým priebehom ochorenia ani s aktivitou choroby.
Kľúčové slová: reaktívna artritída, salmonelové infekcie, Salmonella sp., diagnostika, diferenciálna diagnóza.

Rheumatologia 15, 2001, č. 3, s. 81-86

Download full text in PDF format (115 kB)


SALMONELLA REACTIVE ARTHRITIS: IMMUNOGENETIC ASPECTS

SALMONELOVÉ REAKTÍVNE ARTRITÍDY: IMUNOGENETICKÉ ASPEKTY

V. BOŠÁK, F. MATEIČKA
Vysokošpecializovaný odborný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Riaditeľ: prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc.

Summary
Objective: Immunogenetic aspects — antigens of HLA system have been studied in SaReA since 1974. An association with the antigen HLA-B27 was confirmed in a majority of studies. Data about the Slovak population are missing. The aim of presented study is to complete this data in the Slovak population.
Patients and methods: 35 patients with SaReA (18 men 17 women) aged 7 to 69 years were studied. The patients fulfilled diagnostic criteria of Sieper and Braun (1993). HLA-A,B,C antigens (47 antigens) were examined by the microlymphocytotoxicity test in a fluorescent modification.
Results and conclusions: The association between SaReA and the antigen HLA-B27 with a relative risk RR=9 was confirmed in the Slovak population (frequency of B27: ReA — 51.4 %, pop. — 10.6 %, pcorr<0.01). The relationship with HLA-B27 in SaReA is weaker than in Yersinia (RR=24) and Chlamydia ReA (RR=17). In males the association with B27 was stronger than in females (RR=3). Literature data support this finding. The antigen HLA-B27 influences a course of SaReA and B27 typing can be used in prognosis of the the disease — B27-positive patients frequently suffered from oligo/polyarthritis (RR=7), chronic arthritis (RR=41), low back pain (RR=8), sacroiliitis (RR=18), GIT involvement (RR=5) and they have higher values of CRP and ESR. In B27-negative patients a more frequent occurrence of monoarthritis (RR=6) and episodic arthritis (RR=) was observed. We found an increased frequency of the antigen HLA-Cw2 in SaReA. This relationship is secondary towards HLA-B27. It results from linkage disequilibrium and it is not important for clinical practice. The association between SaReA and B27 cross-reacting antigens (B7, B13, B, B40, B60) was not confirmed in our group of SaReA patients. On the contrary an increased frequency of the HLA-A2 antigen was observed (frequency of A2: ReA — 76.9 %, pop. — 46.9 %, p<0.005, RR=4). This relationship is independent from HLA-B27 and it needs further studies therefore HLA-A2 can be besides HLA-B27 another predisposing gene in SaReA.
Key words: HLA system, antigen HLA-B27, Salmonella reactive arthritis, ReA.

Súhrn
Úvod: Imunogenetické aspekty, vzťahy s antigénmi HLA-systému, sa pri salmonelovej reaktívnej artritíde (SaReA) sledujú od roku 1974. Vo väčšine štúdií sa potvrdila asociácia s antigénom HLA-B27. Dáta o slovenskej populácii chýbajú. Cieľom práce je doplniť chýbajúce údaje na úroveň súčasných poznatkov vo svete.
Súbor chorých a metódy: Sledovaný súbor chorých tvorilo 35 pacientov so SaReA (18 mužov, 17 žien) vo veku 7—69 rokov. Diagnóza SaReA sa určila podľa kritérií, ktoré navrhli Sieper a Braun (1993). HLA-A,B,C antigény (spolu 47 antigénov) sa určovali mikrolymfocytotoxickým testom vo fluorescenčnej modifikácii.
Výsledky a závery: Potvrdila sa asociácia medzi SaReA a antigénom HLA-B27 v slovenskej populácii, ktorú charakterizuje hodnota relatívneho rizika RR=9 (frekvencia B27: ReA — 51,4 %; pop. — 10,6 %; pcorr<0,01). Vzťah s HLA-B27 je slabší ako pri yersíniovej (RR=24) a chlamýdiovej (RR=17) ReA. U mužov je asociácia s antigénom HLA-B27 výraznejšia (RR=28) ako u žien (RR=3), kde je vzťah nevýznamný (p>0,05). Tento nález podporuje aj literatúra. Antigén HLA-B27 ovplyvňuje priebeh SaReA a možno ho využiť pri odhade prognózy ochorenia. B27-pozitívni chorí mali častejšie oligo/polyartritídu (RR=7), chronickú artritídu (RR=41), lumbalgie (RR=8), sakroiliitídu (RR=18), postihnutie GIT (RR=5), zvýšené hodnoty CRP (RR=14) a sedimentácie (RR=6). U B27-negatívnych pacientov sa zaznamenal častejší výskyt monoartritídy s epizodickým priebehom. Pri SaReA sa zistila aj významne zvýšená frekvencia antigénu HLA-Cw2. Tento vzťah je sekundárny voči HLA-B27 a pozoruje sa ako dôsledok väzbovej nerovnováhy. V klinickej praxi mu netreba venovať pozornosť. V sledovanom súbore chorých sa nepotvrdil vzťah medzi SaReA a antigénmi krížovo reagujúcimi s B27 – B7, B13, B22, B40, B60, o ktorých sa diskutuje v literatúre. Zaujímavý je nález zvýšenej frekvencie antigénu HLA-A2 pri SaReA (frekvencia A2: ReA — 76,9 %; pop. — 46,9 %; p<0,005, RR=4). Vzťah s HLA-A2 je nezávislý od HLA-B27 a vyžaduje si podrobnejšie štúdium, pretože tento antigén môže byť ďalším génom predispozície na SaReA.
Kľúčové slová: HLA-systém, antigén HLA-B27, salmonelová reaktívna artritída, ReA.

Rheumatologia 15, 2001, č. 3, s. 87–92

Download full text in PDF format (115 kB)


CONCENTRATION OF VITAMIN 1,25(OH)2D3 AT PATIENTS WITH POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS

KONCENTRÁCIA VITAMÍNU 1,25(OH)2D3 U PACIENTOK S POSTMENOPAUZÁLNOU OSTEOPORÓZOU

Z. KILLINGER, J. PAYER, H. KRATOCHVÍLOVÁ, P. HRÚZIKOVÁ, A. KILLINGEROVÁ
I. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice, Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. I. Ďuriš, DrSc.
Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. J. Beňuška, PhD.

Summary
Introduction: Vitamin D deficit can contribute to start and development of osteoporosis.
Objective: The aim of our study was to find out the incidence of D hypovitaminosis in the female osteoporosis out-patients.
Methods: In the group of 68 females with an average age 72.3 years and densitometrically verified osteoporosis, vitamin 1,25(OH)2D3 levels in serum were determined by RIA method.
Results: In 45 % of the patients, concentrations 1,25(OH)2D3 below the lower limit of physiological range were detected. In 54 % of the patients, concentrations of D3 vitamin were within the range of physiological values, but 75 % patients out of them were in the lower half of the range. The clinical significance of our findings is stressed by the fact that the measurements were done in a group of patients with no severe risk factors for D hypovitaminosis and in relatively sunny period.
Conclusion: Our findings shows the significance of all-year-round supplementation of vitamin D, especially in the elderly with osteoporosis.
Key words: vitamin 1,25(OH)2D3, osteoporosis, hypovitaminosis D, postmenopause.

Súhrn
Úvod: Deficit vitamínu D môže byť jednou z príčin vzniku a rozvoja osteoporózy.
Cieľ: Cieľom našej štúdie bolo zistiť výskyt hypovitaminózy D u ambulantne liečených pacientok s osteoporózou.
Metódy: V súbore 68 žien s priemerným vekom 72,3 roka a denzitometricky verifikovanou osteoporózou sme metódou RIA určovali sérové hladiny vitamínu 1,25(OH)2D3.
Výsledky: Zistili sme u 45 % pacientok koncentrácie 1,25(OH)2D3 pod dolnú hranicu fyziologického rozpätia. 54 % pacientok malo síce koncentrácie vitamínu D3 v rozmedzí fyziologických hodnôt, ale z toho až 75 % pacientok bolo v dolnej polovici tohto rozpätia. Klinický význam nášho nálezu zdôrazňuje fakt, že meranie sme uskutočnili v súbore pacientov bez závažnejších rizikových faktorov pre hypovitaminózu D a v relatívne slnečnom období.
Záver: Náš nález poukazuje na význam celoročnej suplementácie vitamínu D najmä u starších pacientov s osteoporózou.
Kľúčové slová: vitamín 1,25(OH)2D3, osteoporóza, hypovitaminóza D, postmenopauza.

Rheumatologia 15, 2001, č. 3, s. 93–95

Download full text in PDF format (91 kB)


LOCUS DR IN PRIMARY SJÖGREN’S SYNDROME

M. Panchovska, Y. Sheitanov, F. Martinova
Clinic of Rheumatology, Medical University, Sofia, Bulgaria
Department of Haemotransfusiology and Immunogenetics, IEMC, Sofia, Bulgaria

Abstract
The primary Sjögren’s syndrome (pSS) is an autoimmune exocrinopathy which is presenting with progressive dryness of the eyes and the mouth, changes in the parotid glands and not rarely with systemic (extraglandular) manifestations. The development of the immunogenetics proved that the course of the disease is genetically determined. HLA-antigens, associated with pSS differ in the separate races, populations and ethnic groups (1).
Key words: primary Sjögren’s syndrome, autoimmune exocrinopathy, progressive dryness, parotid glands.

Rheumatologia 15, 2001, č. 3, s. 95

Download full text in PDF format (68 kB)


MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF RABBIT MODEL OF OSTEOARTHRITIS IN KNEE JOINT

VYUŽITIE MAGNETICKEJ REZONANCIE PRI ZOBRAZOVANÍ KRÁLIČIEHO MODELU OSTEOARTRÓZY V KOLENNOM KĹBE

P. BYSTRICKÝ, K. ŠVÍK, V. MLYNÁRIK, L. ŠOLTÉS
Ústav experimentálnej farmakológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Riaditeľ: doc. MUDr. S. Štolc, DrSc.
Vysokošpecializovaný odborný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Riaditeľ: prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc.
Rádiodiagnostická klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou akad. L. Dérera, Bratislava
Prednosta: doc. MUDr. V. Belan, DrSc.

Summary
Objective: The objective of the study was to prove if it is possible to manifest osteoarthritic changes in rabbit knee joints with SISCO 4.7 T magnetic resonance imaging (MRI) instrument that is available.
Material and methods: Experimental model of osteoarthritis was induced by intraarticular injection of collagenase into knee joints of 3 male rabbits. Changes in knee joints were monitored by MRI method.
Results: Measurements showed that before injection of collagenase the width of cartilage signal in images taken by spin echo technique was in the range of 0.54±0.11 mm and after the injection it increased to 0.75±0.11 mm and the edges of cartilage signal became not well resolved. The width and other characteristics of signal of cartilage did not change after the initial increase. There were no significant differences (or differences detected by the instrument) between individual animals.
Conclusion: It was shown by measurements on MRI SISCO 4.7 T instrument that rabbit model of osteoarthritis induced by collagenase is suitable for screening of course of disease by magnetic resonance imaging.
Key words: osteoarthritis, rabbit, cartilage, magnetic imaging, resonance, MRI.

Súhrn
Cieľ: Cieľom práce bolo prešetriť, či možno s prístrojom SISCO 4,7 T na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MR), ktorý je k dispozícii, diagnostikovať osteoartrotické zmeny v kolenných kĺboch králikov.
Materiál a metódy: Experimentálny model osteoartrózy bol vyvolaný intraartikulárnou aplikáciou kolagenázy do kolenných kĺbov 3 králikov samcov. Zmeny v kolennom kĺbe sa sledovali metódou MR.
Výsledky: Merania kolenných kĺbov ukázali, že pred aplikáciou kolagenázy bola šírka signálu z chrupky v obrazoch snímaných metódou spinového echa v rozmedzí 0,54±0,11 mm. Po aplikácii kolagenázy sa šírka signálu rozšírila na 0,75±0,11 mm a pomerne dobre definované hranice signálu sa stratili. Šírka signálu z chrupky sa po počiatočnom rozšírení už ďalej nemenila do ukončenia experimentu. Medzi jednotlivými zvieratami v rovnakom čase neboli signifikantné rozdiely (resp. rozdiely detegovateľné prístrojom).
Záver:Merania MR prístrojom SISCO 4,7 T ukázali, že králičí model osteoartrózy vyvolaný po intraartikulárnom podaní kolagenázy je vhodný na sledovanie priebehu tohto ochorenia.
Kľúčové slová: osteoartróza, chrupka, zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie, MR.

Rheumatologia 15, 2001, č. 3, s. 97–101

Download full text in PDF format (209 kB)


DIHYDROCODEIN (DHC CONTINUS) IN THE TREATMENT OF THE RHEUMATOID ARTHRITIS

DIHYDROKODEÍN (DHC CONTINUS) V LIEČBE REUMATOIDNEJ ARTRITÍDY

D. ŽLNAY, S. STRUHÁROVÁ, J. ROVENSKÝ
Vysokošpecializovaný odborný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Riaditeľ: prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc.

Summary
Objective: The study evaluates the clinical efficacy of dihydrocodein (DHC CONTINUS), an effective analgesic included into the second degree of analgesic hierarchy according to WHO scale. In rheumatoid arthritis patients it represents a weak opioid. Dihydrocodein is one of the substances with slow controlled release. Monitoring was concentrated to efficacy, safety and the influence to quality of life.
Methods: In the group of 20 patients (4 males and females) aged 19—70 years (an average age 55 years) in an open controlled study with a definite diagnosis of rheumatoid arthritis of II—IV stage according to ARA criteria in the stage of pain, the effect of DHC CONTINUS containing 60 mg of dihydrocodein in two daily doses (120 mg) in an interval 12 hours within 14 days was assessed. The influence of the drug to both pain intensity (10 degree VAS) and duration, lenght of sleep, tolerance to treatment according to severity of side effects and verbally evaluated quality of life of the patients was monitored.
Results: After the administration of DHC CONTINUS in all the patients a statistically significant (p<0.0001) decrease of paint intensity in an from 4.98 cm of VAS to 2.89 cm, persisting all day was observed, similarly the duration of intensive pain decreased and the sleep prolonged. After the end the therapeutic follow up, in 4 rheumatoid arthritis patient the drug was found to be very effective and in 16 patients medium effective. In spite of frequent mild side effects (14 patients), out of which the most frequent were — as it is with weak opioids — obstipation and nausea (2 patients rejected to continue to the study), 14 patients considered the treatment to be safe and four as questionable. No other severe side effect so of the drug were observed. In 17 patients a good improvement in the quality of life was observed, in one patient even an excellent improvement. The risk of development of dependency and possible misuse is minimal.
Conclusion: Dihydrocodein (DHC CONTINUS) extends the range of analgesic agents in the treatment of rheumatoid arthritis. It is an effective analgesic and an antitussive drug which, especially in the periods of high activity of disease with pronounced pains, can improve the quality of life of rheumatoid arthritis patients.
Key words: dihydrocodein (DHC CONTINUS), analgesic agent, rheumatoid arthritis.

Súhrn
Cieľ: Štúdia vyhodnocuje klinickú účinnosť dihydrokodeínu (DHC CONTINUS), účinného analgetika patriaceho do druhého stupňa analgetického rebríčka podľa škály WHO, zaraďovaného medzi slabé opioidy u chorých s reumatoidnou artritídou. Dihydrokodeín patrí medzi látky s pomalým riadeným uvoľňovaním, pričom sledovanie sa zameralo na efektivitu, bezpečnosť a vplyv na kvalitu života.
Materiál a metódy: V súbore 20 chorých (4 muži a 16 žien) vo veku 19—70 rokov (s priemerným vekom 55 rokov) v otvorenej kontrolovanej štúdii s istou diagnózou reumatoidnej artritídy II.—IV. štádia podľa ARA kritérií, v algickom štádiu, sa hodnotil účinok DHC CONTINUS s obsahom 60 mg dihydrokodeínu v dvoch dávkach denne (120 mg) v 12-hodinových intervaloch v priebehu 14 dní. Sledoval sa vplyv na intenzitu (10-stupňová VAŠ) a trvanie bolesti, vplyv na trvanie spánku, znášanlivosť liečby podľa závažnosti nežiaducich prejavov a kvalitu života chorých hodnotenú verbálne.
Výsledky: U všetkých chorých po podaní DHC CONTINUS zaznamenal štatisticky významný (p<0,0001) pokles intenzity bolesti v priemere z 4,98 cm VAŠ na 2,89 pretrvávajúci počas celého dňa, podobne došlo k poklesu trvania intenzívnych bolestí a predĺženiu trvania spánku. Pri ukončení terapeutického sledovania sa zistil u 4 chorých s reumatoidnou artritídou ako veľmi účinný a u 16 chorých ako stredne účinný. Napriek pomerne častým ľahkým vedľajším prejavom (14 pacientov), ktoré boli ako pri slabých opioidoch, najčastejšie obstipácia a nauzea (2 chorí odmietli pokračovať v štúdii), 14 chorých považovalo liečbu za bezpečnú a 4 za neistú. Nezaznamenali sa nijaké iné závažné vedľajšie účinky lieku. U 17 chorých došlo k dobrému zlepšeniu kvality života, u jedného dokonca k výbornému. Riziko vzniku závislosti a prípadného zneužitia je minimálne.
Záver: Dihydrokodeín (DHC CONTINUS) rozširuje paletu analgetík pri liečbe reumatoidnej artritídy o účinné analgetikum a súčasne antitusikum, ktoré najmä v obdobiach vysokej aktivity choroby s výraznou bolestivosťou môže zlepšiť kvalitu života chorých s reumatoidnou artritídou.
Kľučové slová: dihydrokodeín (DHC CONTINUS), analgetikum, reumatoidná artritída.

Rheumatologia 15, 2001, č. 3, s. 103–107

Download full text in PDF format (126 kB)


PIGMENTED VILLONODULAR SYNOVITIS, TENOSYNOVITIS, BURSITIS

PIGMENTOVANÁ VILLONUDULÁRNA SYNOVITÍDA, TENOSYNOVITÍDA, BURZITÍDA

J. KORDOŠ, F. MAKAI, M. KORDOŠ
I. ortopedická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice, Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. F. Makai, DrSc.

Summary
The authors offer recent opinions on the rise, pathogenesis and treatment of pigmented villonodular synovitis (PVNS), tenosynovitis and bursitis. They describe 2 main forms of PVNS, the s.c. villous or villonodular form and a localised nodular form, which can have also extraarticular forms. The authors present also characteristic macroscopic and microscopic pathologic signs. They indicate radiotherapy complementary to surgical treatment, mostly in recurrences. In recurrences there is a main indication for surgical treatment (resynovectomy).
Key words: pigmented villonodular synovitis (PVNS), tenosynovitis, bursitis, extraarticular PVNS, intraarticular PVNS.

Súhrn
Autori uvádzajú súčasné názory na vznik, patogenézu a liečbu pigmentovanej villonodulárnej synovitídy (PVNS), tenosynovitídy a burzitídy. Uvádzajú 2 hlavné formy PVNS, tzn. villóznu alebo villonodulárnu formu a lokalizovanú nodulárnu formu, ktoré môžu mať aj extraartikulárne formy. Autori rozvádzajú aj charakteristické makroskopické a mikroskopické patologické znaky a dokumentujú výsledky operatívnej liečby u 26 pacientov s PVNS. Rádioterapiu indikujú ako doplnenie chirurgickej liečby, najmä pri recidívach. Pri recidívach je však vhodná v prvom rade operačná liečba (resynovektómia).
Kľúčové slová: pigmentovaná villonodulárna synovitída, PVNS, tenosynovitída, burzitída, extraartikulárna PVNS, intraartikulárna PVNS.

Rheumatologia 15, 2001, č. 3, s. 109–114

Download full text in PDF format (222 kB)


LYMPHOCYTOTOXIC ANTIBODIES AND RHEUMATIC DISEASES

LYMFOCYTOTOXICKÉ PROTILÁTKY A REUMATICKÉ CHOROBY

O. LUKÁČOVÁ, V. BOŠÁK, J. ROVENSKÝ
Vysokošpecializovaný odborný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Riaditeľ: prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc.

Summary
Antilymphocyte antibodies (ALA) are antibodies to surface molecules of lymphocytes. ALA defined by lymphocytotoxic test are called lymphocytotoxic antibodies (LCA). LCA are detected by microlymphocytotoxic test in Terasaki’s modification at the temperature 15 °C, as so called cold LCA (which are mainly of IgM class) and at 37 °C as so called hot LCA (which are mainly of IgG class). They can be divided to natural and immunisation-induced ones. LCA probably interact with all types of lymphocytes including the resting and activated T-lymphocytes, B-lymphocytes and monocytes. In an effort to define the target call surface antigen on lymphocytes recognised by LCA an assumption is that it can be the antigen CD45RA, the receptor for T-lymphocytes (TCR) or the beta2-microglobulin (ß2M). Lymphocytotoxic antibodies are the most thoroughly studied at systemic lupus erythematosus (SLE). LCA incidence at SLE is around 93 %, at systemic sclerosis 39 %, at rheumatoid arthritis 14 %, at mixed connected tissue diseases (MCTD) 17 %, at Behcet syndrome 43 %. The presence of LCA at SLE correlates with leucopenia, lymphopenia, hypocomplementemia and CNS involvement.
Key words: lymphocytotoxic antibodies, antilymphocyte antibodies, lymphopenia, systemic lupus erythematosus.

Súhrn
Antilymfocytárne protilátky (ALA) sú protilátky proti povrchovým molekulám lymfocytov. ALA definované lymfocytotoxickým testom sa označujú ako lymfocytotoxické protilátky (LCA). LCA sa detegujú mikrolymfocytotoxickým testom v Terasakiho modifikácii pri teplote 15 °C, ako tzv. chladové LCA (ktoré sú hlavne triedy IgM), a pri 37 °C, ako tzv. tepelné LCA (ktoré sú hlavne triedy IgG). Delia sa na prirodzené a vzniknuté po imunizácii. LCA pravdepodobne reagujú so všetkými typmi lymfocytmi, vrátane pokojových a aktivovaných T-lymfocytov, B-lymfocytov, a monocytmi. V snahe definovať cieľový bunkový povrchový antigén na lymfocytoch, ktorý rozpoznávajú LCA, sa predpokladá, že by mohlo ísť o antigén CD45RA, receptor pre T-lymfocyty (TCR), beta2-mikroglobulín (ß2M). Lymfocytotoxické protilátky sú najlepšie preštudované pri systémovom lupus erythematosus (SLE). Incidencia LCA pri SLE je približne 93 %, pri systémovej skleróze 39 %, pri reumatoidnej artritíde 14 %, pri zmiešaných chorobách spojiva (MCTD) 17 %, pri Behcetovom syndróme 43 %. Pri SLE prítomnosť LCA koreluje s leukopéniou, lymfopéniou, hypokomplementémiou, postihnutím CNS.
Kľúčové slová: lymfocytotoxické protilátky, antilymfocytárne protilátky, lymfopénia, systémový lupus erythematosus.

Rheumatologia 15, 2001, č. 3, s. 115–121

Download full text in PDF format (126 kB)


ABSTRACTS OF 45TH CONGRESS OF SLOVAK AND CZECH RHEUMATOLOGISTS

Abstrakty z 45. zjazdu slovenských a českých reumatológov

Rheumatologia 15, 2001, č. 3, s. 123-140

Download full text in PDF format (1625 kB)


Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press