Electronic Library of Scientific LiteratureRheumatologia


Volume IX / 1995, Number 3


CHEMILUMINISCENCNA ODPOVED FAGOCYTOV OD PACIENTOV S REAKTIVNOU ARTRITIDOU INDUKOVANOU IN VITRO BAKTERIOVYMI ANTIGENMI

PHAGOCYTE CHEMILUMINISCENCE RESPONSE FROM PATIENTS WITH REACTIVE ARTHRITIS INDUCED IN VITRO WITH BACTERIAL ANTIGENS

O. GREGUSKA, F. MALIS, F. MATEICKA, V. BOSAK

Vyskumny ustav reumatickych chorob, Piestany
Riaditel: prof. MUDr. J. Rovensky, DrSc.

Suhrn
Cielom prace bolo objasnit priciny zvysenej reaktivnosti buniek synovialneho prostredia pri reumatoidnej artritide a reaktivnej artritide.
Produkcia reaktivnych intermediatov kyslika ako vysledok metabolickej odpovede fagocytujucich buniek sa sledovala chemiluminiscencnou technikou vyuzitim luminolu. Ako stimulacne faktory fagocytov in vitro sa vyuzili bakteriove antigeny Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica a Borrelia burgdorferi. Subor obsahuje 49 pacientov so seropozitivnou reumatoidnou artritidou, 15 pacientov so seronegativnou reumatoidnou artritidou, 15 pacientov s reaktivnou artritidou, 11 pacientov s degenerativnymi chorobami klbov, s bunkami synovialnej tekutiny, ako aj perifernej krvi a 10 zdravych kontrol buniek perifernej krvi.
Zistili sme, ze pri osteoartroze bola metabolicka odpoved fagocytov synovialnej tekutiny velmi nizka - nizsia ako v paralelne vysetrenych fagocytoch perifernej krvi. Metabolicka odpoved fagocytov synovialnej tekutiny pri seronegativnej reumatoidnej artritide bola jednoznacne nizsia ako pri seropozitivnej reumatoidnej artritide. Pri reaktivnej artritide bola metabolicka odpoved fagocytujucich buniek vyrazne zvysena, a to tak v bunkach perifernej krvi, ako aj v bunkach synovialnej tekutiny. Vyrazne zvysenie sa dosiahlo vo vypotkoch pacientov etiologicky diagnostikovanych ako yersiniova a chlamydiova reaktivna artritida. Vyskyt antigenu HLA-B27 u pacientov s reaktivnou artritidou bol 63 % (slovenska populacia = 8,9 %, P[_corr] =< 0,01, relativne riziko = 17).
Dosiahnute vysledky naznacuju, ze studium chemiluminiscencnej odpovede s bakteriovymi antigenmi moze napomoct pri diferencialnej diagnostike zapalovych reumatickych chorob.
Klucove slova: luminolom zosilnena chemiluminiscencia, fagocyty, synovialne bunky, bunky perifernej krvi, bakteriove antigeny, reaktivna artritida, reumatoidna artritida.

Summary
Aim of study was make clear the reasons of the higher synovial cells reactivity in rheumatoid arthritis and reactive athritis.
The production of the reactive oxygen intermediates as a result of metabolic response of phagocyting cells was monitored with the help of the chemiluminescent technique utilising luminol. As stimulating factors of fagocytes in vitro, the bacterial antigens Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica and Borrelia burgdorferi were used. The group consists of 49 patients with rheumatoid arthritis seropositive, 15 patients with rheumatoid arthritis seronegative, 15 patients with reactive arthritis, 11 patients with degenerative joint diseases. In these patients we examined the cells of synovial fluid as well as peripheral blood and in 10 healthy controls we examined the cells of peripheral blood.
It was found that, in osteoarthrosis the metabolic response of the synovial fluid fagocytes was rather low, lower than in the parallelly examinated fagocytes of peripheral blood. The metabolic response of the synovial fluid fagocytes in the seronegative rheumatoid arthritis was definitely lower than in the seropositive rheumatoid arthritis. In reactive arthritis the metabolic response of fagocyting cells was markedly increased in the cells of both peripheral blood and synovial fluid. Pronounced increase was observed in the effusion of the patients etiologically diagnosed as yersinia a chlamydia reactive arthritis. Frequency of the HLA-B27 antigen in the patients with reactive arthritis was 63 % (Slovak population = 8.9 %, P[_corr] =< 0.01, relative risk = 17).
The results suggest that, the study of chemiluminiscence response with bacterial antigens can help in the differentiating diagnostics of the inflammatory rheumatic diseases.
Key words: Luminol-amplified chemiluminescence, phagocytes, synovial cells, cells of peripheral blood, bacterial antigens, reactive arthritis, rheumatoid arthritis.

pp. 137-144


REVIZNE OPERACIE PO CEMENTOVANYCH A NECEMENTOVANYCH TOTALNYCH NAHRADACH BEDROVEHO KLBU

REVISION SURGERIES AFTER CEMENTED AND NON-CEMENTED THP

F. MAKAI, A. SVEC, S. CHLEBOVIC

I. ortopedicka klinika LFUK a FN, Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. F. Makai, DrSc.

Suhrn
Autori prezentuju v praci subor 155 pacientov reoperovanych po totalnych nahradach (TEP) na I. ortopedickej klinike v Bratislave v rokoch 1990-1994. Hodnotili udaje z kontrolnych vysetreni 118 pacientov s priemernym vekom 59,1 roka, u ktorych od poslednej kontroly uplynulo viac ako pol roka. Dokumentuju staly narast reviznych operacii po TEP od roku 1990.
Najcastejsou pricinou reoperacie bolo asepticke uvolnenie acetabula, potom femoralneho komponenta, alebo oboch komponentov. Na dalsom mieste bolo septicke uvolnenie nasledovane defektom alebo odlomenim casti polyetylenoveho acetabula. Pri reoperaciach sa osvedcilo vlozenie spongioznych implantatov z hlav femorov do acetabula a Eichlerov, Reimerov a Schneiderov prstenec. Pri reviznych operaciach bolo relativne vela (35) komplikacii, ktore sa v praci uvadzaju aj na obrazkoch.
Vysledky reviznych operacii hodnotene podla Merle d'Aubigne a Postela boli celkovo uspokojive.
Klucove slova: TEP, revizne operacie, uvolnenie acetabula, Eichlerove a Schneiderove acetabularne prstence.

Summary
The study presents a group of 155 patients re-operated after THP at the I Clinic of Orthopedics in Bratislava in the years 1990-1994. The data from the control examinations of 118 patients with the average age 59.1 years were evaluated, in whom more than 1/2 year has passed since the last control. A steady increase of THP revision surgeries since 1990 has been documented.
The most frequent cause of the re-operation was an aseptic acetabular loosening, followed by the femoral component or both components. At the second place was a septic loosening, followed by a defect or breakage of a part of polyethylene acetabulum. In the reoperations, insertion of sponge grafts from femoral heads into acetabulum and Eichler, Reimer and Schneider rings proved to be good. Of the revision surgeries the authors noted complications in 32 %. These complications are described in the study and are documented in the figures.
The results of revision surgeries evaluated according to Merle d'Aubigne and Postel were as a whole satisfactory.
Key words: THP, revision surgeries, acetabular loosening, Eichler and Schneider acetabular rings.

pp. 145-150


YERSINIOVE REAKTIVNE ARTRITIDY: KLINICKA A LABORATORNA PRIEREZOVA STUDIA SUBORU PACIENTOV

YERSINIA REACTIVE ARTHRITIDES: CLINICAL AND LABORATORY CROSS-SECTIONAL STUDY OF A GROUP OF PATIENTS

F. MATEICKA, M. CHNAPKOVA, V. BOSAK

Vyskumny ustav reumatickych chorob, Piestany
Riaditel: prof. MUDr. J. Rovensky, DrSc.

Suhrn
Yersiniove reaktivne artritidy su klinicky a epidemiologicky najvyznamnejsimi druhmi enteroartritid vznikajucich po infekcii Yersinia enterocolitica a Y. pseudotuberculosis.
Autori v praci podavaju prierezovu charakteristiku klinickych a vybranych laboratornych ukazovatelov v subore pacientov s diagnostikovanou yersiniovou reaktivnou artritidou. Typickym prejavom klboveho postihnutia bola asymetricka oligoartritida a najcastejsie postihnute klby boli clenok, koleno, drobne klby ruk, zapastia a MTP klby noh. Chronicky priebeh ochorenia sa pozoroval v mensej miere ako pri reaktivnych artritidach vznikajucich na zaklade infekcie urogenitalneho systemu. Z extraartikularnych manifestacii sa pozorovali kozno-sliznicove afekcie (vyskyt erythema nodosum bol v 6,3 %), ocne prejavy (celkovo 14,5 %), urogenitalne prejavy (18,8 %). Kompletny Reiterov syndrom sa vyskytoval u 6,3 % pacientov.
Pri diagnostike ochorenia ma velky vyznam urcovanie specifickych protilatok. Test ELISA ukazal, ze perzistencia protilatok IgA vo velkej miere koreluje s chronickym priebehom ochorenia a pretrvavanim aktivity klbovych prejavov.
Klucove slova: reaktivne artritidy, seronegativne spondylartritidy, yersiniove infekcie, Yersinia sp., diagnostika, diferencialna diagnostika.

Summary
Yersinia reactive arthritides are clinically and epidemiologically most important types of enteroarthritides, occurring after infection by Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis.
The authors present a cross-sectional characteristics of clinical and selected laboratory parameters in a group of patients with diagnosed yersinia reactive arthritis. A typical manifestation of the articular involvement was asymmetric oligoarthritis, the most frequently involved joints were the ankle, the knee, small joints of the hands, the wrist and the MTP joints. A chronic course of the disease was observed to a smaller extent than in reactive arthritides occurring after the urogenital tract infection. Out of extraarticular manifestations dermato-mucosal affections (occurrence of erythema nodosum in 6.3 %), eye manifestations (total of 14.5 %), urogenital manifestations (18.8 %) were observed. A complete Reiter's syndrome was present in 6.3 % of patients.
In the diagnostics of the disease the determination of specific antibodies is of a great significance. ELISA assessment showed that the persistence of IgA antibodies to a great extent corelates with chronic course of the disease and persistence of the activity of joint manifestations.
Key words: reactive arthritides, seronegative spondyloarthritides, yersinia infections, Yersinia sp., diagnostics, differential diagnostics.

pp. 151-155


YERSINIOVE REAKTIVNE ARTRITIDY: IMUNOGENETICKA STUDIA

YERSINIA REACTIVE ARTHRITIDES: AN IMMUNOGENETIC STUDY

V. BOSAK, F. MATEICKA, M. CHNAPKOVA

Vyskumny ustav reumatickych chorob, Piestany
Riaditel: prof. MUDr. J. Rovensky, DrSc.

Suhrn
Uvod a ciel: Asociacia medzi yersiniovou reaktivnou artritidou (YeReA) a antigenom HLA-B27 je znama uz viac ako 20 rokov. Potvrdila sa aj v slovenskej populacii. Cielom prezentovanej prace je preverit asociaciu medzi YeReA a antigenom HLA-B27 v novej zostave chorych, doplnit udaje o vyskyte dalsich antigenov HLA-A,B,C pri YeReA a porovnat priebeh ochorenia pri B27-pozitivnej a B27-negativnej YeReA. Doraz sa kladie predovsetkym na vyuzitie typizacie HLA-B27 v klinickej praxi.
Metody: Subor chorych, v ktorom sa sledovali antigeny HLA-A,B,C, tvorilo 45 nepribuznych pacientov s YeReA (32 muzov, 13 zien) vo veku od 21 do 65 rokov. Urcovalo sa 16 antigenov HLA-A, 26 antigenov HLA-B a 6 antigenov HLA-Cw.
Vysledky: V subore chorych s YeReA sa zistil vyznamne zvyseny vyskyt antigenov HLA-A2, HLA-B27 a HLA-Cw2 (P[_corr]<0,01). Vztah s HLA-B27 bol najvyraznejsi. B27-pozitivnu YeReA charakterizoval castejsi vyskyt polyartritidy, chronickej artritidy, lumbalgii, sakroileitidy, spondylitidy a enteritid.
Zavery: asociaciu medzi antigenom HLA-B27 a YeReA charakterizuje v slovenskej populacii hodnota relativneho rizika RR=41 a vyskyt; pri YeReA sa pozoruje aj zvyseny vyskyt antigenov HLA-A2 a HLA-Cw2, ako dosledok vazbovej nerovnovahy s HLA-B27; s antigenom HLA-B27 sa pravdepodobne spajaju prognosticky zavaznejsie formy YeReA.
Klucove slova: yersiniova reaktivna artritida, imunogeneticke aspekty, antigen HLA-B27, priebeh ochorenia.

Summary
Introduction and the aim: The association between yersinia reative arthritis (YeReA) and HLA-B27 antigen has been known for more than 20 years. It has been confirmed also in the Slovak population. The aim of the presented study is to verify the association between YeReA and HLA-B27 antigen in a new group of patients, to complete the data on the occurrence of further HLA-A,B,C antigens in YeReA and to compare the course of the disease in the B27-positive and B27-negative YeReA. The emphasis is laid especially on the use of HLA typisation in the clinical practice.
Methods: The group of patients in which HLA-A,B,C antigens were studied, included 45 non-related patients with YeReA (32 men, 13 women) aged 21-65 years. Sixteen HLA-A antigens, 26 HLA-B antigens and 6 HLA-Cw antigens were determined.
Results: In the group of YeReA patients a significantly increased frequency of HLA-A2, HLA-B27 and HLA-Cw2 (P[_corr]<0.01) was found. Most marked was the relation to HLA-B27. B27-positive YeReA was characterized by higher frequency of polyarthritis, chronic arthritic, lumbalgias, sacroiliitis, spondylitis and enterritides.
Conclusions: association between HLA-B27 antigen and YeReA in the Slovak population is characterized by the relative risk ratio RR=41 and 80 % frequency in the patients; in YeReA also an increased HLA-A2 and HLA-Cw2 antigen frequency is observed, as a consequence of the linkage disequilibrium with HLA-B27; prognostically more severe YeReA forms are probably associated with HLA-B27 antigen.
Key words: yersinia reactive arthritis, immunogenetic aspects, HLA-B27 antigen, disease course.

pp. 157-160


NASE SKUSENOSTI S VYVOJOM PROGRAMOVEHO VYBAVENIA PRE AMBULANTNU REUMATOLOGICKU PRAX

OUR EXPERIENCE WITH THE SOFTWARE EQUIPMENT DEVELOPMENT FOR OUT-PATIENT RHEUMATOLOGIC PRACTICE

F. MALIS, J. LUKAC, J. ZON

Vyskumny ustav reumatickych chorob, Piestany
Riaditel: prof. MUDr. J. Rovensky, DrSc.

Suhrn
Laboratorium biokybernetiky VURCH Piestany v spolupraci so sukromnou programatorskou firmou SoftProgres dva roky vyvija programove vybavenie pre ambulantnu prax, ktore nazvali AMBULANCIA. Program je vytvoreny v databazom prostredi CA Clipper. Jeho obsluha a ovladanie bolo navrhnute co najjednoduchsie a podoba sa praci v textovom editore T602.
Za dva roky existencie bola AMBULANCIA okrem VURCH a niektorych reumatologickych ambulancii vdaka svojej flexibilnej architekture nainstalovana asi 100 pouzivatelom v celej Slovenskej republike, ktori ju vyuzivaju v dennej prevadzke.
Novy pouzivatelia programu mavaju casto problemy s prechodom na pracu v novom prostredi. Autori programu okrem prisposobenia ovladania AMBULANCIE textovemu editoru T602 zaciatocnu zdrzanlivost novych pouzivatelov riesia vypracovanou metodou konzultacii s nimi. Najlepsie sa osvedcil postup dvoch posedeni s buducim pouzivatelom hned na zaciatku, potom lekari konzultuju s autormi problemy, ktore sa objavia priamo pocas prevadzky programu.
Klucove slova: ambulantna prax, osobny pocitac, programove vybavenie.

Summary
The laboratory of biokybernetics of the Research Institute of Rheumatic Diseases (VURCH) in Piestany in cooperation with the private software firm SoftProgres has been developing a software equipment called AMBULANCIA for out-patient practice since 1993. The programe is created in the CA Clipper database environment. Its operation and command was designed to be the easiest possible and is similar to the work in the T602 text editor.
During two years of its existence the AMBULANCIA was installed in addition to VURCH and some other rheumatologic outpatient departments due to its flexible architecture also to some 100 users all over the Slovak republic, using it in their daily practice.
The new program users have often problems with the transition to the work in a new environment. The authors of the program besides adaptation of the AMBULANCIA operation to the T602 text editor overcome the initial reservation of the new users by offering a method of consultations with them. As a best method, it has been proved to start with two sessions with the future user right at the beginning, then the physicians consult with the authors the problems occuring during the operation with program itself.
Key words: outpatient practice, personal computer, software equipment.

pp. 161-164


CALCIUM EXTRA TABL. V LIECBE MALNUTRICNYCH PACIENTOV SO ZAPALOVYMI REUMATICKYMI CHOROBAMI

CALCIUM EXTRA TABLETS IN THE TREATMENT OF MALNUTRITION PATIENTS WITH INFLAMMATORY RHEUMATIC DISEASES

E. KOSKOVA, P. MASARYK, S. BLAZICKOVA, Z. VESELKOVA

Vyskumny ustav reumatickych chorob, Piestany
Riaditel: prof. MUDr. J. Rovensky, DrSc.

Suhrn
Chronicke zapalove reumaticke choroby su casto sprevadzane roznymi poruchami metabolizmu. K najzavaznejsim patri nedostatok bielkovin.
Autori podavali 13 pacientom so zistenou poruchou vyzivy kombinovany pripravok Calcium extra, ktory obsahuje vitaminy skupiny B, D, C a mineraly vapnik a zelezo pocas 35 dni v davke 2-krat 1 tabl. Hodnotili vybrane klinicke a laboratorne ukazovatele a jeho toleranciu.
Pri kontrolnom vysetreni zistili pozitivny efekt na pocit zdravia, na chut do jedla, zmiernila sa hypochromna anemia a statisticky preukazne sa zvysili hodnoty seroveho albuminu. Liecbu pacienti tolerovali velmi dobre a napriek vyssiemu obsahu vitaminu D pri tomto davkovani nedoslo k naruseniu stability hladin vapnika a fosforu v sere.
Calcium extra priaznivo ovplyvnuje metabolizmus bielkovin, preto ho mozno odporucit ako podporny liecebny pripravok aj v liecbe dlhotrvajucich zapalovych reumatickych chorob.
Klucove slova: malnutricia, zapalove reumaticke choroby, Calcium extra.

Summary

Chronic inflammatory rheumatic diseases are frequently accompanied by various metabolism disorders, of which the lack of proteins belongs to the most severe ones.
The authors administered to 13 patients with detected malnutrition the combined drug Calcium extra, containing vitamins of B, D, and C group and minerals Ca and Fe during 35 days in the dosage 2x1 tablet. Selected clinical and laboratory parameters and its tolerance were evaluated.
During the control examination a positive effect on the well-being and appetite was found, hypochromic anemia decreased and serum albumin values statistically significantly increased. The treatment was tolerated by the patients very well and inspite of a higher D vitamin content, there was no impairment of the stability of serum Ca and Ph levels with this dosage.
Calcium extra favourably influences protein metabolism, therefore, it can be recommended as a supportive therapeutic agent also in the treatment of chronic inflammatory rheumatic diseases.
Key words: malnutrition, inflammatory rheumatic diseases, Calcium extra.

pp. 165-168


FIBROMYALGIE A CHRONICKY UNAVOVY SYNDROM

FIBROMYALGIA AND CHRONIC FATIGUE SYNDROME

Z. HRNCIR

2. interni klinika LF UK, Hradec Kralove
Prednosta: prof. MUDr. V. Pidrman, DrSc.

Souhrn
Podan aktualni prehled vyvoje poznatku o fibromyalgii a chronickem unavovem syndromu (ChUS). V rozpoznavani obou techto stavu je zduraznen normativni prinos kriterii American College of Rheumatology (1990) a kriterii Center for Disease Control (1988) pro diagnozu fibromyalgie, pro diagnozu ChUS i rozsah prekryvani, az prolinani obou techto stavu. V kritickem rozboru lecebnych moznosti je venovana pozornost hlavne psychologickemu vedeni, fyzikalni lecbe a soucasnym moznostem farmakoterapie. Stat doplnuje prehled vlivu zvazovanych v etiopatogeneze fibromyalgie a ChUS.
Klicova slova: fibromyalgie, fibromyalgicke body, chronicky unavovy syndrom, ACR kriteria pro diagnozu fibromyalgie, CDC kriteria pro diagnozu chronickeho unavoveho syndromu, principy lecby fibromyalgie a chronickeho unavoveho syndromu.

Summary
A survey of the development of the konwledge of fibromyalgia and chronic fatigue syndrome (CFS) is presented. In the differentiation of these two conditions normative contribution of the criteria of the American College of Rheumatology (1990) for fibromyalgia diagnosis and that of the criteria of the Center for Disease Control (1988) for diagnosis of CFS is emphasized, as well as the extent of their overlapping even permeation of these two conditions. In a critical analysis of the therapeutic possibilities the attention is devoted especially to the psychologic guidance, physical therapy and the present possibilities of pharmacotherapy. A survey of influences considered in the etiopathogenesis of fibromyalgia and CFS is included.
Key words: fibromyalgia, fibromyalgic points, chronic fatigue syndrome, ACR criteria for fibromyalgia diagnosis, CDC criteria for diagnosis of chronic fatigue syndrome, principles of therapy of fibromyalgia and chronic fatigue syndrome.

pp. 169-174


EROZIVNA ARTRITIDA INTERVERTEBRALNYCH KLBOV BEDROVEJ CHRBTICE PRI REUMATOIDNEJ ARTRITIDE

EROSIVE ARTHRITIS OF INTERVERTEBRAL DISKS OF LUMBAR SPINE IN RHEUMATOID ARTHRITIS

M. ORLOVSKA, P. SCHULTZ, M. TOTHOVA

Vyskumny ustav reumatickych chorob, Piestany
Riaditel: prof. MUDr. J. Rovensky, DrSc.

Suhrn
Postihnutie intervertebralnych (apofyzarnych) klbov pri reumatoidnej artritide (RA) destruktivnym zapalovym procesom sa povazuje za nie prilis caste, a ked sa opisovalo, tak prevazne v krcnom useku. S rozvojom zobrazovacich metod - komputerovej tomografie a nuklearnej magnetickej rezonancie sa zlepsili diagnosticke moznosti. Ukazalo sa, ze destruujuca artritida intervertebralnych klbov sa moze objavit v ktoromkolvek useku chrbtice.
V nasledovenej kazuistike opisujeme pripad pacientky so seropozitivnou RA, so skorym zaciatkom, chronickym remitujucim priebehom a lahkym polyartikularnym postihnutim bez deformit na periferii. Po 22 rokoch trvania ochorenia sa diagnostikovala erozivna artritida intervertebralnych klbov L4/5 a L5/S1 ako pricina chronickeho lumboischiadickeho syndromu L5/S1. Diagnoza sa urcila na zaklade vysetrenia computerovou tomografiou (CT).
Klucove slova: reumatoidna artritida, bedrova chrbtica, apofyzarne klby.

Summary
In rheumatoid arthritis (RA) the involvement of the intervertebral (apophyseal) joints by destructive inflammatory process, is considered to be not too frequent. When it was described, it was mostly in the cervical segment. With the development of the imaging methods - computer tomography and nuclear magnetic resonance, the diagnostic possibilities improved. It was demonstrated that the desctructive arthritis of the intervertebral joints can occur in any segment of the spine.
In the following case report we describe a female patient with seropositive RA, with an early onset, chronic remitting course and a mild polyaerticular involvement without deformities in the periphery. After 22 years of the disease duration erosive arthritis of the intervertebral joints L4/5 and L5/S1 was diagnosed as a cause of chronic lumboischiadic syndrome L5/S1. The diagnosis was established on the basis of computer tomography (CT) examination.
Key words: rheumatoid arthritis, lumbar spine, apophyseal joints.

pp. 175-178