Electronic Library of Scientific LiteratureSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA V ŠKOLEVolume 44 / No. 5-6 / 1997-98
Ideologické posuny vo Vajanského románovej tvorbe

EVA FORDINÁLOVÁ

Anotácia: Pohľad na Vajanského osobnosť bez skresľujúceho tieňa minulosti, snaha o pochopenie zámeru a systému jeho myslenia.
Kľúčové slová: slovenský spoločenský román, zemianska ideológia

pp. 129-134

Download full text in PDF format (158 kB)


Baladická próza Andreja Chudobu

KRISTÍNA KRNOVÁ

Anotácia: Nový pohľad na Chudobovo dielo, v ktorom sa odkrývajú dva modely prozaického lyrizmu.
Kľúčové slová: lyrizmus, baladická próza, naturizmus, spoločensko _ historická konkretizácia

pp. 134-143

Download full text in PDF format (158 kB)


Krízový motív sťahovania u Jána Štrassera

EVA JENČÍKOVÁ

Anotácia: Motív sťahovania nadobúda u J. Štrassera rôzne významy, vstupuje do viacerých kontextových štruktúr.
Kľúčové slová: povrchová rovina textu, hlbšie sémantické roviny, racionálna a civilná obraznosť, sproblematizovanie hodnôt

pp. 144-149

Download full text in PDF format (203 kB)


Konverzia ako špecifický princíp slovotvorby

KATARÍNA BALÁŽIKOVÁ

Anotácia: Dokladom dynamiky súčasnej slovnej zásoby slovenčiny sú neustále prechody či premeny slovnodruhovej príslušnosti. Konverzia je stále živý a funkčný slovotvorný mechanizmus.
Kľúčové slová:
prestupovanie slov _ konverzia, sekundárna slovnodruhová príslušnosť, lexikalizácia, gramtikalizácia, nárast lexiky

pp. 149-161

Download full text in PDF format (203 kB)


Ešte raz o problémoch písania čiarky

MÁRIA IMRICHOVÁ

Anotácia: Problematika písania čiarky pred spojkami a, i, aj, ani, či, alebo v rôznych pozíciách spôsobuje v školskej praxi neustále ťažkosti.
Kľúčové slová: pripájacia funkcia, viacslovné spojky, spojkové výrazy, viacnásobné vetné členy

pp. 162-167

Download full text in PDF format (170 kB)


Didaktické hry

JOZEFÍNA PORUBCOVÁ

Anotácia: V systéme vyučovacích metód má svoje oprávnené miesto didaktická hra. V metodicko-odbornej literatúre sa vyzdvihuje význam a opodstatnenie hry pre dieťa ako charakteristického prejavu detskej mentality, jeho hravosti a zábavy.
Kľúčové slová: motivácia, grafický obraz, kartičky, rébusy, doplňovačky, situačné hry, dramatizácia

pp. 167-171

Download full text in PDF format (170 kB)


Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ

EVA TIBENSKÁ

pp. 171-175


Tvaroslovie zaujímavo a zábavne

BOŽENA KOHÚTOVÁ

pp. 175-179


INFORMÁCIE

Literárna výchova ako komplexný celok

Praktická príručka slovenčiny

Čítame slovenskú literatúru

Umelecký prednes v súčasnosti

Vznikla terminologická komisia pri MŠ SR

Stimulácia rozvoja gramotnosti v podmienkach elementárneho vzdelávania

Download full text in PDF format (432 kB)