Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic PressSLOVENSKÁ GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVOVolume 7 / 2000 / No. 4

 

 


STAROSTLIVOSŤ O ŽENU V NOVOM MILÉNIU

M. Borovský

Slov. Gynek. Pôrod., 7, 2000, č. 4, s. 180–181

 


TRANSVAGINAL SONOGRAPHICALLY GUIDED DRAINAGE IN THERAPY OF PELVIC ABSCESSES

TRANSVAGINÁLNA SONOGRAFICKY VEDENÁ PUNKCIA PRI LIEČBE PELVICKÝCH ZÁPALOVÝCH TUMOROV

T. BIELIK
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP, Brezno
Vedúci: prim. MUDr. T. Bielik

SÚHRN
V liečbe tuboovariálnych abscesov je známých mnoho techník zahŕňajúcich systémovú antibiotickú liečbu, punkciu a drenáž abscesu s intraabscesovou instiláciou antibiotík, alebo bez nej, až po exstirpáciu abscesu laparoskopickou alebo laparotomickou cestou. Transvaginálna sonograficky vedená punkcia predstavuje minimálne invazívny prístup v diagnostike a liečbe zápalových tumorov malej panvy. V štúdii 12 pacientok s diagnózou tuboovariálneho abscesu sa použila v celkovom počte 18 transvaginálna sonograficky vedená punkcia. Hodnotilo sa množstvo získaného aspirátu, mikrobiologické vyšetrenie punktátu a jeho korelácia s pošvovým kultivačným nálezom. Úspešnosť liečby dosiahnutá u 9 pacientok (75 %) sa hodnotila ústupom klinických, laboratórnych a sonografických kritérií panvového zápalu. Tri pacientky (25 %) sa pre definitívne vyriešenie problému podrobili limitujúcej klasickej chirurgickej a laparoskopickej intervencii. Opísaná technika je na pracovisku autora zaradená medzi prvé kroky diagnosticko-terapeutického postupu pri liečbe zápalových tumorov malej panvy.

Kľúčové slová: gynekologický zápal, tuboovariálny absces, transvaginálna sonografia, sonograficky vedená punkcia, drenáž.

SUMMARY
Several techniques are suggested for treating of tuboovarian abscesses, including conservative system antibiotic therapy, puncture and drainage of the abscess with or without intraabscess antibiotic instillation up to the extraction of the abscess by laparoscopy or laparotomy. Transvaginal sonographically guided drainage is minimal invasive approach in the diagnosis and treatment of tuboovarian abscesses. In a study of 12 women being diagnosed as suffering from tuboovarian abscess was underwent transvaginal sonographically guided punction in the number of 18 procedures. It was evaluted volume, microbiologic analysis of obtained fluid its correlation with microbiologic findings in the vagina. The successful clinical response was obtained in 9 women (75 %) and was characterized by continuous decrease of clinical, laboratory and sonographic criteria of the pelvic disease. Three women (25 %) for definitely treatment must be underwent limited classic and laparoscopic surgery. Described technique is one of the first steps in the diagnosis and treatment of pelvic abscesses on department of obstetrics and gyneacology in Brezno.

Key words: pelvic inflammatory disease, tuboovarian abscess, transvaginal sonography, sonographically guided puncture, drainage.

Slov. Gynek. Pôrod., 7, 2000, č. 4, s. 182–188

 


THE PREDICTIVE VALUE OF FERRITIN SERUM LEVELS IN THE DIAGNOSIS OF PREMATURE DELIVERY AND THEIR RELATION TO SUBCLINICAL UROGENITAL INFECTION

PREDIKČNÍ HODNOTA SÉROVÝCH HLADIN FERITINU V DIAGNOSTICE PŘEDČASNÉHO PORODU A JEJICH VZTAH K SUBKLINICKÉ UROGENITÁLNÍ INFEKCI

T. BURNOG, A. ROZTOČIL, H. KAPRÁLOVÁ
I. gynekologicko-porodnická klinika LFMU, Brno
Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc.

SOUHRN
Cíl práce. Určit zdali jsou vysoké koncentrace sérového feritinu během druhého a třetího trimestru těhotenství a subklinická mateřská infekce indikátory hrozícího předčasného porodu.
Materiál a metodika. Celkem 60 těhotných bolo prospektivně sledováno od 15.3.1999 do 31.12.1999 na I. gynekologicko-porodnické klinice MU Brno ve II. a III. trimestru gravidity. U 30 z nich se projevovaly známky hrozícího předčasného porodu (kontrakce, objektivizované na CTG) (skupina 1).
Kontrolní skupina 30 těhotných se shodovala paritou, věkem, délkou gravidity, ale známky hrozícího předčasného porodu se nevyskytly (skupina 2). Pacientkám byla odebrána vzorka na kultivaci moči, pochvy a hrdla, byl natočen CTG záznam a proveden odběr feritinu, zhodnoceno imunofluorescenční metodou. Srovnali jsme výsledky skupin 1 a 2. Dále jsme srovnali skupinu 1 versus pokračování gravidity a v téže skupině urogenitální infekce versus negativní bakteriologické vyšetření. Výsledky jsme zhodnotili podle Studentova t-testu.
Výsledky a závěr. Hladiny feritinu se u obou skupin signifikantně nelišily. Vhodnějším ukazatelem, který poukazuje na riziko hrozícího předčasného porodu je nález subklinické urogenitální infekce. Neprokázali jsme souvislost vyšších hodnot feritinu se subklinickou urogenitální infekci.

Klíčová slova: feritin, předčasný porod, urogenitální infekce.

SUMMARY
Subjective: The determination as to whether high concentrations of serum ferritin during the third trimester of pregnancy and subclinical maternal infections represent the indicators of the risk of premature birth.
Material and methods. The total of 60 pregnant women in their third trimester of pregnancy were prospectively investigated at the I. Gynaecologic and Obstetric Clinic MU in Brno within the period from 15th March 1999 to 31st December 1999. 30 patients of this group displayed the signs of upcoming premature delivery (contractions, CTG verification (group 1)).
The control group of 30 pregnant women were consistent with the investigated group as to parity, age, stage of pregnancy, however they were without signs of premature delivery risk (group 2). The patients were taken cultivation samples of urine, vagina and cervix, CTG record was taken, and the levels of ferritin were assessed. Evaluation was performed by means the immunofluorescent method. We have compared the results gained in groups 1 and 2. Additionally, we have settled the continuity of pregnancy and negative bacteriologic results in group 1. The results were evaluated according to Student t-test.
Results and Conclusion: The levels of ferritin in both groups did not differ significantly. The finding of subclinical urogenital infection appeared to be a more appropriate factor indicating the risk of premature delivery. We have not proven the coincidence of higher levels of ferritin with subclinical urogenital infection.

Key word: ferritin, premature delivery, urogenital infection.

Slov. Gynek. Pôrod., 7, 2000, č. 4, s. 189–192

 


INFLUENCE OF SELECTED LIFE CONDITIONS ON IVF RESULTS

VLIV VYBRANÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK NA VÝSLEDKY IVF

I. CRHA, J. FIALA, D. HRUBÁ, Z. BRÁZDOVÁ, P. VENTRUBA, J. ŽÁKOVÁ, M. PETRENKO
I. gynekologicko-porodnická klinika LFMU, Brno
Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc.
Ústav preventivního lékařství LFMU, Brno
Přednostka: doc. MUDr. D. Hrubá, CSc.

SOUHRN
Ve studii bylo sledováno 159 párů léčených pro neplodnost v programu asistované reprodukce. U 35 žen (22,1 % na cyklus) bylo dosaženo těhotenství. Skupiny žen, které otěhotněly a které neotěhotněly, se nelišily věkem, vzděláním a profesionální expozicí možným rizikovým faktorům. Významné rozdíly byly v jejich kuřáckém chování: mezi ženami, které otěhotněly, byla vyšší prevalence těch, které nikdy nekouřily (74 % versus 53 %), žádná pravidelná kuřačka neotěhotněla. U žen, které otěhotněly po IVF/ET, byla také nižší prevalence mužů – kuřáků (17 % versus 38 %). Odpověď na hormonální stimulaci a “fertilization rate” byly lepší u žen, které otěhotněly. Průměrný obsah kadmia ve venozní krvi byl signifikantně vyšší ve skupině žen, které neotěhotněly (0,75 versus 0,44 ng/ml). Hodnoty reziduí kadmia ve folikulech byly v obou souborech podobné a ve srovnání se zahraničními údaji více než desetkrát nižší (0,26 versus 0,30 ng/ml). Studie potvrdila negativní vliv kouření na plodnost.

Klíčová slova: kouření, neplodnost, IVF, kadmium, folikulární tekutina.

SUMMARY
A group of 159 infertile couples undergoing IVF/ET treatment was investigated. Among them, 35 women (22.1 %) became pregnant. There was no difference in the average age, level of education and occupational risk factors exposure between group of women pregnant and non pregnant after IVF/ET. On the other hand, in the group of pregnant women the prevalence of never smokers was significantly higher (74.3 % vs. 53.0 %), and the prevalence of smoking partners significantly lower (17.2 % vs. 37.6 %). Not a single regular smoking woman has become pregnant. Better response to ovarian hyperstimulation and fertilization rate were observed in the group of pregnant women. The mean cadmium concentration in the blood was higher in the group of non-pregnant patients (0.75 vs. 0.44 ng/ml). The follicular cadmium residues in the follicular fluid were similar in both groups and more than ten times lower than those published by foreign authors (0.26 versus 0.30 ng/ml). This study confirmed a deleterious effect of smoking on human fertility.

Key words: smoking, infertility, IVF, cadmium, follicular fluid.

Slov. Gynek. Pôrod., 7, 2000, č. 4, s. 193–198

 


PERINATAL RISK FACTORS OF BRAIN DAMAGE IN LOW BIRTH WEIGHT NEWBORNS

PERINATÁLNE RIZIKOVÉ FAKTORY POŠKODENIA MOZGU U NOVORODENCOV S NÍZKOU PÔRODNOU HMOTNOSŤOU

D. CHOVANCOVÁ, M. HUTTOVÁ, E. RAPOŠOVÁ, J. GLÓS, H. ŠČIBRÁNYOVÁ
II. detská klinika SPAM, NsP sv Cyrila a Metoda, Bratislava
Prednostka: prof. MUDr. M. Huttová, CSc.

SÚHRN
Etiológia poškodenia mozgu u novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou je nejasná. Cieľom prezentovanej práce bola korelácia niektorých perinatálnych faktorov s nepriaznivým psychomotorickým vývinom novorodencov s hmotnosťou pod 2500 g.
Analyzovaný súbor tvorilo 374 detí, pôrodnej hmotnosti od 670 do 2490 g, s gestačným vekom 25.-42. týždňov, ktorí boli hospitalizovaní na našej klinike v období 1.1.1991-31.12.1993 a po prepustení chodili do našej odbornej ambulancie pre nedonosené deti.
Z anamnestických údajov o priebehu gravidity sa v našom súbore najčastejšie vyskytovala serkláž (16,3 %), krvácanie v 13,1 % (v III. trimestri až v 8,0 %) a predčasný odtok plodovej vody v 23,3 %. Väčšina novorodencov sa narodila spontánne záhlavím – 193 (51,6 %), cisárskym rezom 151 (40,4 %). Pri analýze neurologických nálezov detí nášho súboru v 18. mesiacoch sme zistili, že 286 (76,5 %) detí malo neurologický nález v norme, ľahkú retardáciu 25 (6,7 %), psychomotorickú retardáciu 17 (4,5 %). Najzávažnejší nález – cerebrálnu parézu (CP) malo 36 detí (9,6 %). Ťažkú spastickú kvadruplégiu malo 17 (4,5 %) detí, ľahkú spastickú kvadruplégiu 8 a diparetickú formu cerebrálnej parézy 11 detí. Pri štatistickej analýze perinatálnych faktorov vo vzťahu k dlhodobej prognóze detí s NPH sme potvrdili signifikantný vzťah predčasného odtoku plodovej vody a nepriaznivej prognózy dieťaťa (p<0,001). Spôsob vedenia pôrodu, porucha fétoplacentárnych prietokov (FPP), retardácia rastu plodu (IUGR) ani gestóza matky v našom súbore nemali signifikantný vplyv na dlhodobú prognózu detí.
Zápalový proces spojený s chorioamnionitídou v gravidite ohrozuje dlhodobú prognózu plodu, a preto je zo strany pôrodníkov dôležitá správna stratégia liečby infekcie, najmä pri predčasnom odtoku plodovej vody.

Kľúčové slová: perinatálne faktory, novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou, infekcia v gravidite, neurologický nález, cerebrálna paréza.

SUMMARY
The etiology of brain damage in low birth weight newborns is not clearly understood. The aim of our long-term prospective study was to find correlations of perinatal factors with adverse outcome of newborns under 2500 grams. We analysed 374 LBW newborns (birth weight 670-2490 g, gestational age 25-42 weeks) who were treated in the period from January 1, 1991 to december 31, 1993 in our department and afterdischarge they were follow-up in our out-patient clinic. There were 36 infants (9,6 %) with cerebral palsy. The analysis of perinatal history showed that adverse outcome of infants significantly correlated with PROM (p<0,001), but not with IUGR, preeclampsia, maternal hemorrhage and mode of delivery. Together with other authors we assume that infection – chorioamnionitis can develop after premature rupture of membranes and represents high-risk for cerebral tissue to be damaged. The management of pregnant women with PROM should concentrate on chorioamnionitis prevention.

Key words: perinatal factors, low birth weight newborns, infection in pregnancy, neurologic outcome, cerebral palsy.

Slov. Gynek. Pôrod., 7, 2000, č. 4, s. 199–202

 


TOTAL LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMY – FIRST EXPERIENCE

TOTÁLNA LAPAROSKOPICKÁ HYSTEREKTÓMIA – PRVÉ SKÚSENOSTI

D. KUŠNÍR
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP, Levice
Prednosta: prim. MUDr. D. Kušnír

SÚHRN
Autori v práci hodnotia súbor 11 pacientok operovaných totálnou laparoskopickou hysterektómiou (TLH). Pri použití špeciálneho uterinného manipulátora je operovanie bezpečné. Prvé výsledky sú veľmi povzbudivé.

Kľúčové slová: hysterektómia, totálna laparoskopická hysterektómia, uterinný manipulátor.

SUMMARY
In their study, the authors evaluate a group of 11 patients surgically treated by total laparoscopic hysterectomy (TLH) by use of a special uterine manipulator which makes the treatment safe. The first results are very encouraging.

Key words: Hysterectomy, total laparoscopic hysterectomy, uterine manipulator

Slov. Gynek. Pôrod., 7, 2000, č. 4, s. 203–205

 


ETHICAL AND LEGAL PROBLEMS OF REPRODUCTIVE HEALTH CARE IN GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS

ETICKÉ A PRÁVNE PROBLÉMY PRI OCHRANE REPRODUKČNÉHO ZDRAVIA V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE

M. KLIMENT, V. CUPANÍK
Katedra gynekológie a pôrodníctva, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. J. Štencl, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka NsP, Bratislava
Riaditeľ: MUDr. V. Cupaník, CSc.

SÚHRN
Autori upozorňujú na medzinárodné ideologické a politické pozadie rôznych interpretácií etiky týkajúcej sa reprodukčného zdravia. Uvádzajú definíciu reprodukčného zdravia podľa Akčného programu poslednej populačnej konferencie OSN v Káhire roku 1994. Upozorňujú na medzinárodné záväzky, ktoré vyplývajú pre členské krajiny OSN z podpisu medzinárodných dokumentov, ako aj na základné ľudsko-právne a etické princípy, od ktorých sa má odvíjať lekárska prax zasahujúca do oblasti reprodukčného zdravia. Uvádzajú dva základné etické princípy – povinnosť konať dobro pre pacienta a povinnosť rešpektovať jeho autonómiu. Uvádzajú aj oblasť najčastejších konfliktov pri interpretácii etických noriem vo vzťahu k tehotnej žene a plodu a zároveň aj odporúčania na ich riešenie, s uvedením všeobecne akceptovanej povinnosti rešpektovať autonómiu tehotnej ženy. Pozornosť venujú aj podmienkam, za ktorých je lekár povinný hájiť záujem plodu pri konflikte so záujmami matky, direktívnemu a nedirektívnemu typu manažmentu klinickej starostlivosti, kedy treba považovať plod za pacienta, čo to znamená životaschopný a neživotaschopný plod. Na záver uvádzajú etické zásady Medzinárodnej federácie gynekológov a pôrodníkov, ktoré vytvárajú rámec pre celú gynekologicko-pôrodnícku prax.

Kľúčové slová: etické normy, gynekológia a pôrodníctvo.

SUMMARY
The authors attract attention to the international ideological and political backgrounds of different interpretations of ethics in coincidence with reproductive health care. They present the definition of reproductive health according to the Action Programme of the last OSN Population Conference in Cairo in 1994. They indicate that by signing the international documents, the members of OSN have committed themselves to comply with the basic human, legal and ethical principles which should form the basis for the medical practice in the field of reproductive health. They present two basic ethical principles – the physician’s duty to act beneficially on the behalf of patients, and the duty to respect their autonomy. They present also the most frequent conflicts in the interpretation of ethical norms in relation to pregnant women. They also concentrate on the conditions under which the physician is obliged to protect the interests of the foetus in opposition to those of the mother, directive and non-directive types of management in clinical care. They specify the conditions under which the foetus is to be considered as a patient, and what actually refers to the fact of the foetus being assigned as being vital or not vital. The authors conclude their study by presenting the ethical principles of the International Federation of Gynaecologists and Obstetricians, which form the frame for the entire gynaecologic and obstetric practice.

Key words: ethical norms, gynaecology and obstetrics

Slov. Gynek. Pôrod., 7, 2000, č. 4, s. 206–211

 


ULTRASOUND EXAMINATION OF PLACENTAL CIRCULATION

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE PLACENTÁRNEJ CIRKULÁCIE

I. RUSŇÁK, J. ŠTENCL, P. FEITSCHER, A. ČUNDERLÍK
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. J. Štencl, CSc.

SÚHRN
Autori opisujú základné možnosti využitia ultrazvukového dopplerovského vyšetrenia placentárnej cirkulácie pri včasnej diagnostike patologického priebehu gravidity. Cielene sa zameriavajú na predikciu preeklampsie a najmä včasnú diagnostiku intrauterinnej hypoxie plodu na princípe kvalitatívnej analýzy dopplerovskej krivky.

Kľúčové slová: dopplerovská flowmetria, preeklampsia, intrauterinná hypoxia.

SUMMARY
The authors describe the basic possibilities of the use of ultrasound Doppler examination of placental circulation in early diagnosis of pathological course of pregnancy. They focus on the prediction of preeclampsia and especially on the possibility of early diagnosis of intrauterine hypoxia of the foetus on the basis of qualitative analysis of the Doppler curve.

Key words: Doppler flowmetry, preeclampsia, intrauterine hypoxia

Slov. Gynek. Pôrod., 7, 2000, č. 4, s. 212–216

 


ACTIVELLE – THE NEW PRODUCT OF CONTINUOUS COMBINED HORMONAL SUBSTITUTION THERAPY

ACTIVELLE – NOVÝ PRÍPRAVOK KONTINUÁLNEJ KOMBINOVANEJ HORMONÁLNEJ SUBSTITUČNEJ TERAPIE

J. DANKO, S. TOMÁŠ, K. DÓKUS, M. KALISKÝ
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLFUK, Martin
Prednosta: prof. MUDr. J. Danko, CSc.

SÚHRN
Menopauza je fyziologický proces, pri ktorom v dôsledku poklesu ovariálnej funkcie dochádza k zastaveniu menštruačného krvácania. Pokles funkcie ovárií vedie k zmenám v hladinách cirkulujúcich hormónov predovšetkým v hodnotách estradiolu a gonádotropínov. Nedostatok estrogénov zapríčiňuje fyziologické zmeny v organizme ženy a súvisí s výskytom vazomotorických symptómov, akými sú predovšetkým návaly tepla, nočné potenie, alebo suchosť pošvy. Tieto symptómy sú najčastejšími príčinami, pre ktoré ženy žiadujú hormonálnu substitučnú terapiu (HST).
Kontinuálnu kombinovanú HST charakterizuje denné podávanie estrogénov v kombinácii s gestagénmi a je alternatívou sekvenčnej terapie u postmenopauzálnych žien.
Novým prípravkom kontinuálnej kombinovanej HST je Activelle, ktorý je účinný najmä u žien v postmenopauze. Activelle obsahuje 1 mg 17-beta-estradiolu a 0,5 mg noretisterónacetátu. Liečba je vhodná u žien s intaktnou maternicou, ktoré si neželajú pravidelné mesačné krvácanie, aké pozorujeme pri sekvenčnej HST. Podľa klinických štúdií až u 90 % postmenopauzálnych žien liečených Activelle došlo ku kompletnému zastaveniu krvácania po jednom roku liečby a viac ako polovica pacientok nezaznamenala žiadne krvácanie ani v prvých mesiacoch liečby.
Activelle znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a lipoproteínu (a), kým triacylglyceroly a pomer LDL/HDL zostávajú nezmenené. Liečba s použitím Activelle nevedie ku glukózovej intolerancii a nezapríčiňuje ani zhoršenie inzulínsenzitivity indexu. Activelle nemá nepriaznivé účinky ani na pečeňové parametre.

Kľúčové slová: Activelle, menopauza, postmenopauza, kontinuálna kombinovaná HST.

SUMMARY
The menopause is the physiological event in which a woman's menstruation ends as a result of the cessation of ovarian function. This cessation of ovarian function leds to alteration in circulating hormone levels, primarily in estradiol levels and a rise in follicle – stimulating hormone (FSH) levels. Estrogen deficiency associated with the menopause causes physiololgical changes and it is associated with the emergence of vasomotor symptoms, such as hot flushes, night sweats and vaginal dryness. This symptoms are the most common reasons why women request and receive HRT.
A continuous – combined HRT regimen is characterized by daily concomitant and continuous administration of estrogen in combination with progesteron and it provides an alternation to sequential therapy in postmenopausal women.
The new hormone replacement therapy product is Activelle which is suitable especially for estrogen deficiency symptoms in women more the one year after menopause. Activelle contains 1 mg 17-beta-estradiol and 0.5 mg norethisteron acetate and it is an optimized therapy for women with an intact uterus who wish to avoid the monthly bleeding episodes associated with sequential regiment. In clinical trials after one year of treatment by Activelle, 90% of postmenopausal women stopped bleeding completely and almost half of all women in the trials never experienced even one episode of unwanted bleeding.
A dose of 1 mg 17-beta-estradiol is effective in relieving estrogen eficiency symptoms and in preventing bone loss. A dose of 0.5 mg norethisterone acetate provides adequate protection of endometrium.
Activelle decreases the levels of total cholesterol, LDL cholesterol an lipoprotein (a), while triglycerides and LDL/HDL ratio remain unchanged. Treatment with Activelle does not lead to glucose intolerance an does not cause deterioration of insulin resistance index. Activelle have no unfavourable changes in liver parametres.

Key words: Activelle, menopause, postmenopause, continuous-combined hormone replacement therapy.

Slov. Gynek. Pôrod., 7, 2000, č. 4, s. 217–219

 


INVERSION OF THE UTERUS DURING CAESAREAN SECTION IN THE PATIENT WITH PROGRESSIVE MUSCULAR DYSTROPHY

INVERZIA MATERNICE POČAS CISÁRSKEHO REZU U PACIENTKY S PROGRESÍVNOU SVALOVOU DYSTROFIOU

M. DRÁB, J. SÍLEŠ, J. WALLA, A. FÁBIK
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP, Topoľčany
Primár: MUDr. J. Síleš
Oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny NsP, Topoľčany
Primár: MUDr. A. Fábik

SÚHRN
Autori prezentujú prípad inverzie uteru počas cisárskeho rezu u pacientky s progresívnou svalovou dystrofiou. Kombinácia týchto dvoch zriedkavých patologických stavov je raritou, ktorej opis sme nezaznamenali v našej ani zahraničnej literatúre. Vhodný typ anestézie, včasné pochopenie situácie a urýchlená repozícia maternice zabráni ďalším komplikáciám.

Kľúčové slová: inverzia uteru, progresívna svalová dystrofia, cisársky rez, anestézia.

SUMMARY
The authors present the case of inversion of the uterus during Caesarean section in the patient with progressive muscular dystrophy. Coincidence of these two seldon events is so rare, that we didn’t find any similar case in our and international literature. Proper type of anaesthesia, prompt understanding and immediate repositioning inversion of the uterus can prevent any further complications.

Key words: inversion of the uterus, progressive muscular dystrophy, Caesarean section, anaesthesia.

Slov. Gynek. Pôrod., 7, 2000, č. 4, s. 220–222

 


ODBORNÉ INFORMÁCIE A SPRÁVY

 


Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press