SLOVENSKÁ HUDBA

Revue pre hudobnú kultúru

Časopis Slovenskej hudobnej únie

MIČ 49 680

ISSN 1335 – 2458

 

Vydáva Slovenská muzikologická asociácia s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Michalská 10, 815 36 Bratislava.

Šéfredaktorka: Hana Urbancová
Jazyková úprava: Tibor Hrozáni
Korektúry: Lýdia Dohnalová, Katarína Godárová
Notová sadzba: Stanislav Bartovič
Anglický preklad: Peter Zagar
Návrh obálky a grafickej úpravy: Eva Kovačevičová-Fudala

Redakčná rada: Vladimír Godár, Ľubomír Chalupka, Ladislav Kačic, Jana Lengová, Zuzana Martináková, Eva Szórádová

Adresa redakcie: Slovenská hudba, Michalská 10, 815 36 Bratislava

Fax: 00421 2/54430188
E-mail: slovenskahudba@post.sk
Elektronická verzia: www.elis.sk

Registračné číslo: 371/91 MIČ 49680

Vychádza štyrikrát do roka. Cena jedného čísla 45.- SK, cena dvojčísla 90.- SK

Predplatné na celý rok 150.- SK

Rozširuje: L. K. Permanent, pošt. prieč. 4, 834 14 Bratislava,
tel. a fax 07/44453711, e-mail: lkperm@lkpermanent.sk
Objednávky a reklamácie prijíma: L. K. Permanent a redakcia časopisu