Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press


Cardiology - Kardiológia

Volume 13 / 2004 / number 3

 

Obsah čísla v PDF formáte
Inštrukcie pre autorov
Súťaž

ÚVODNÍK * EDITORIAL

ORIGINÁLNE ČLÁNKY * ORIGINAL ARTICLES

PREHĽADNÉ ČLÁNKY * REVIEW ARTICLES

KAZUISTIKY * CASE REPORTS

ODPORÚČANIA * GUIDELINES

 

INFORMÁCIE SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, PRACOVNÝCH SKUPÍN SKS A SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
***
SLOVAK SOCIETY OF CARDIOLOGY, WORKING GROUPS OF SSC AND SLOVAK SOCIETY OF HYPERTENSION NEWS

 

Správy z vedeckých podujatí

Informácie SKS

Listy redakcii

Súhrny z XIX. pracovnej konferencie SHS


Electronic Library of Scientific Literature - © Academic Electronic Press