Electronic Library of Scientific LiteratureRheumatologiaVolume X / 1996, Number 1VYBRANE EXTRAINTESTINALNE PREJAVY CROHNOVEJ CHOROBY

SELECTED EXTRAINTESTINAL MANIFESTATIONS OF CROHN’S DISEASE

D. ZLNAY, M. PRIKAZSKA, J. LUKAC, J. ROVENSKY

Vyskumny ustav reumatickych chorob, Piestany
Riaditel: prof. MUDr. J. Rovensky, DrSc.
Vyskumny ustav vyzivy, Bratislava
Riaditel: doc. MUDr. R. Simoncic, CSc.

Suhrn
Pozadie problemu: Crohnova choroba a ulcerozna kolitida sa zaraduju do skupiny enteropatickych spondartritid, pri ktorych sa moze okrem charakteristickych enteralnych priznakov objavovat viacero extraintestinalnych prejavov, ktore sa mozu v urcitych pripadoch vyvijat autonomne, nezavisle od aktivity crevneho zapalu.
Ciel a vychodiska: Autori v praci upozornuju na vyskyt a frekvenciu niektorych vybranych extraintestinalnych prejavov Crohnovej choroby, s ktorymi sa najcastejsie stretavaju reumatologovia v klinickej praxi.
Metody: Prezentuju subor 51 chorych na Crohnovu chorobu (24 muzov a 27 zien), u ktorych sleduju artrologicke prejavy v oblasti chrbtice a perifernych klbov a niektore vaskularne zmeny, ako erythema nodosum a poruchu akralnej cirkulacie, ktore davaju do suvislosti so zakladnym ochorenim. Cievne zmeny objektivizovali kapilaroskopicky a termograficky.
Hlavne vysledky: V zhode s literaturou zistuju 5,9 % vyskyt ankylozujucej spondylitidy a 25,9 % vyskyt epizodickej artritidy. Pomerne caste su neurcite zmeny v oblasti sakroiliakalnych klbov (23,5 %), casto bez rozvoja. Objavenie sa premenliveho erythema nodosum v 13,7 % a poruchy akralnej cirkulacie v podobe Raynaudovho syndromu v 21,5 % mozu byt v suvislosti s enteralnymi prejavmi zakladnej Crohnovej choroby, perifernou artritidou a ankylozujucou spondylitidou.
Zavery: Autori predpokladaju, ze extraintestinalne priznaky Crohnovej choroby sa vyskytuju na zaklade vaskulitidy, ktora sa moze manifestovat v spojitosti s enteralnymi prejavmi, a mozu byt v imunologickej zavislosti zakladnej choroby a jej komplikacii.
Klucove slova: Crohnova choroba, seronegativne spondartritidy, vaskulitidy.

Summary
Background of the problem: Crohn’s disease and ulcerative colitis are classified in the group of enteropathic spondarthritides, where besides characteristic enteral symptoms a number of extraintestinal manifestations can occur, which can in certain instances develop autonomously, independent of the activity of the intestinal inflammation.
The aim and the starting points: The authors draw the attention to the occurrence and frequency of selected extraintestinal manifestations of Crohn’s disease encountered by the rheumatologists in the clinical practise most frequently.
The methods: The authors present a group of 51 patients with Crohn’s disease (24 men and 27 women) in whom they study arthrologic manifestations in the region of the spine, peripheral joints and some vascular changes, such as erythema nodosum and the acral circulation disorder, which they relate to the basic disease. They objectified the vascular changes capilaroscopically and thermographically.
The main results: Their findings of 5.9 % occurrence of ankylosing spondylitis and 25.9 % occurrence of episodic arthritis is in accordance with the literature. Relatively frequent are indefinite changes in the region of the sacroiliac joints (23.5 %), not rarely without development. The finding of erythema nodosum migrans in 13.7 % and the acral circulation disorder under the form of Raynaud’s syndrome in 21.5 % can be in relation to enteral manifestations of the basic Crohn’s disease, peripheral arthritis and ankylosing spondylitis.
Conclusions: The authors presume that the extraintestinal symptoms of the Crohn’s disease develop on the basis of vasculitis which can be manifested in relation with enteral manifestations and can be in an immunological relation to the basic disease and its complications.
Key words: Crohn’s disease, seronegative spondarthritides, vasculitides.

pp. 1-4


KYSELINA HYALURONOVA V SYNOVIALNI TEKUTINE NEMOCNYCH REVMATICKYMI CHOROBAMI

HYALURONIC ACID IN SYNOVIAL EFFUSION OF PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES

J. KRAJICKOVA, K. TRNAVSKY

Revmatologicky ustav, Praha
Reditel: doc. MUDr. K. Pavelka, CSc.

Souhrn
Metodou kapalinove chromatografie za vysokych tlaku byl vysetren obsah kyseliny hyaluronove a stupen jeji polymerizace v synovialni tekutine u 114 nemocnych se zanetlivymi revmatickymi chorobami (revmatoidni artritidou, juvenilni chronickou artritidou, reaktivni artritidou, dnavou a psoriatickou artritidou a artritidou u ankylozujici spondylitidy). Dosazene vysledky byly porovnany s nalezy u 15 nemocnych s osteoartrozou. Koncentrace kyseliny hyaluronove nebyla odlisna v zanetlivych vypotcich od hodnot v tekutine z osteoartrotickych kloubu. Celkovy obsah hyaluronove kyseliny se zvysoval v synovialni tekutine u zanetlivych revmatickych chorob a vyrazne se snizoval podil kyseliny hyaluronove s vyssi molekularni hmotnosti.
Klicova slova: revmaticke choroby, synovialni tekutina, kyselina hyaluronova.

Summary
By the method of high performance liquid chromatography under high pressure the hyaluronic acid content and the grade of its polymerisation in the synovial fluid was studied in 114 patients with inflammatory rheumatic diseases (rheumatoid arthritis, juvenile chronic arthritis, reactive arthritis, gout, psoriatic arthritis and arthritis in ankylosing spondylitis). The results obtained were compared with fin-dings in 145 patients with osteoarthrosis. Hyaluronic acid concentration in the inflammatory effusions did not differ from the values of the fluid from osteoarthrotic joints. The total hyaluronic acid content in inflammatory rheumatic diseases was increased and the proportion of the hyaluronic acid with higher molecular weight was decreasing.
Key words: rheumatic diseases, synovial fluid, hyaluronic acid.

pp. 5 – 7


SUBPOPULACIE LYMFOCYTOV PRI SYSTEMOVEJ SKLEROZE

SUBPOPULATIONS OF LYMPHOCYTES IN SYSTEMIC SCLEROSIS

L. RAUOVA, J. LUKAC, J. ROVENSKY

Vyskumny ustav reumatickych chorob, Piestany
riaditel: prof. MUDr. J. Rovensky, DrSc.

Suhrn
Systemova skleroza (SSc) je systemova choroba spojiva charakterizovana zapalovymi fibroproduktivnymi zmenami a poruchou celularnej a humoralnej imunity. Prietokovym cytometrom boli pomocou dvojfarebnej imunofluorescenie vysetrene subpopulacie lymfocytov CD3/CD57, CD3/DR, CD5/CD19, CD4/CD45RA, CD8/CD11b, CD16, CD25 a CD71, ako aj expresia receptorov HLA-DR na monocytoch u 39 pacientov so SSc, 30 pacientov so systemovym lupus erythematosus (SLE) a 18 pacientov s reumatoidnou artritidou (RA). 17 pacientov so SSc, vsetci pacienti so SLE a RA boli lieceni len nesteroidnymi antireumatikami a/alebo vazodilatanciami. U pacientov so SSc sa zistil vyznamne zvyseny relativny pocet B-lymfocytov a znizeny pocet lymfocytov CD8+CD11b na zaciatku choroby, zvysenie poctu lymfocytov CD3+CD57+ a znizenie poctu lymfocytov CD3-CD57+ a zvysenie poctu aktivovanych lymfocytov v perifernej krvi. Zvysenie poctu lymfocytov CD3+CD57+ korelovalo s produkciou autoprotilatok (ANA a ENA typu Ro a/alebo U1). U pacientov s ulceraciami boli vyznamne zvysene pocty lymfocytov CD8+CD11b+. U liecenych pacientov s dlhsie trvajucim ochorenim sa pozoroval vzostup poctu pamatovych lymfocytov CD4+CD45RA-. U pacientov s postihnutim plucneho intersticia koreloval pokles difuznej kapacity pre oxid uholnaty so vzostupom poctu naivnych lymfocytov CD4+CD45RA+. U pacientov s pritomnou sekundarnou bakterialnou infekciou sa pozorovala znizena expresia receptorov HLA-DR na monocytoch. Uvedene vysledky potvrdzuju ucast aktivovanych lymfocytov na patogeneze a rozvoji SSc.
Klucove slova: subpopulacie lymfocytov, DR+ monocyty, systemova skleroza, systemovy lupus erythematosus, reumatoidna artritida.

Summary
Systemic sclerodermia (SSc) is a systemic connective tissue disease characterized by inflammatory fibroproductive changes and a cellular and humoral immunity disorder. Using two colour flow cytometry subpopulations of lymphocytes CD3/CD57, CD3/DR, CD5/CD19, CD4/CD45RA, CD8/CD11, CD16, CD25 and CD71 as well as the expression of HLA-DR receptors on monocytes were examined in 39 SSc patients, 30 patients with systemic lupus erythematosus (SLE) and 18 patients with rheumatoid arthritis (RA). Seventeen SSc patients and all the patients with SLE and RA were treated only with non-steroidal antirheumatic and/or vasodilatant drugs. The SSc patients were found to have a significant increase of relative number of B lymphocytes, a decrease of CD8+CD11b- lymphocytes at the onset of the disease, an increase of CD3+CD57+ lymphocytes and a decrease of CD3-CD57+ lymphocytes, and an increase of activated lymphocytes in the peripheral blood. The increase of CD3+CD57+ lymphocytes correlated with the production of autoantibodies (ANA and ENA of Ro and/or U1 type). In patients with ulcerations CD8+CD11b+ lymphocytes were significantly increased. In the treated patients with the disease of longer duration an increase of memory CD4+CD45RA- lymphocytes was observed. In patients with involvement of the lung interstitium, there was a correlation of a decrease of the diffuse capacity for carbon oxide, with an increase of naive CD4+CD45RA+ lymphocytes. In patients with the presence of secondary bacterial infection a decreased expression of HLA-DR receptors on monocytes was observed. The results presented confirm the role of activated lymphocytes in the pathogenesis and development of SSc.
Key words: subpopulations of lymphocytes, DR+ monocytes, systemic sclerosis, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis.

pp. 9 – 15


KYSELINA HYALURONOVA (HYALGAN[^R]) V LECBE GONARTROZY

HYALURONIC ACID (HYALGAN[^R]) IN THE TREATMENT OF GONARTHROSIS

K. PAVELKA, V. VLASAKOVA, J. VITOVA, H. STEHLIKOVA, J. SLANSKY

Revmatologicky ustav, Praha
Reditel: doc. MUDr. K. Pavelka, CSc.
Interni oddeleni Nemocnice, Ceske Budejovice
Primar: MUDr. Z. Stepanek
Revmatologicke oddeleni Nemocnice, Kolin
Reditel: MUDr. J. Rakusan
Farmakologicky ustav AV CR, Praha
Reditel: RNDr. J. Seifert, CSc.

Souhrn
Cile studie: Prokazat ucinnost a bezpecnost lecby aktivovane gonartrozy serii intraartikularne aplikovanych injekci kyseliny hyaluronove (Hyalgan[^R]).
Metody: Otevrena, multicentricka studie v delce trvani 17 tydnu. Sledovane parametry — bolest na vizualni analogove skale, algofunkcni index ISK, index pro hodnoceni bolesti, klinicke vysetreni, celkove hodnoceni lecby pacientem a lekarem, cas chuze na 20 metru a spotreba analgetik. Pacienti — 30 pacientu (5 muzu a 25 zen) ve II. a III. stadiu gonartrozy, v aktivovanem stadiu.
Vysledky: Doslo k vysoce signifikantnimu (p=0,001) poklesu vsech sledovanych subjektivnich i objektivnich parametru vetsinou po 2. injekci. Tento pokles proti vychozimu stavu byl vyznamny jeste 13 tydnu po skonceni posledni aplikace. Nezadouci ucinky: 1 pacient udaval silne bolesti po 1. injekci a lecba byla prerusena.
Zaver: Intraartikularne aplikovana kyselina hyaluronova splnuje kriteria pro tzv. symptomaticky pomalu pusobici lek osteoartrozy (SYSADOA). Jde o lecbu bezpecnou s priznivym pomerem ucinek/riziko.
Klicova slova: gonartroza, kyselina hyaluronova, intraartikularni lecba.

Summary
Aims of the study: To demonstrate the efficacy and safety of the treatment of activated knee osteoarthritis by a series of intraarticularly applied hyaluronic acid injections (Hyalgan[^R]).
The methods: An open, multicentric study of 17 weeks duration. The studied parameters — the pain on visual analogue scale, algofunctional index ISK, pain evaluation index, clinical examination, overall evaluation of the treatment by the patient and the physician, the time of the walking for 20 meters and the analgetics consumption. The patients — 30 patients (5 men and 25 women) in II and III grade of knee osteoarthritis in the activated stage.
The results: There was a highly significant (p=0.001) decrease in all the studied subjective as well as objective parameters, mostly after the second injection. In comparison with the initial state this decrease was significant even 13 weeks after the finishing of the last application. The undesirable effects: 1 patient indicated strong pain after the 1st injection and the treatment was discontinued.
The conclusion: The intraarticularly applied hyaluronic acid fulfills the criteria for so-called „symptomatically slowly acting drug for osteoarthritis (SYSADOA)". It is a safe treatment with a favourable risk/benefit ratio.
Key words: gonarthrosis, hyaluronic acid, intraarticular treatment.

pp. 17 – 21


GLUKOKORTIKOIDOVE RECEPTORY V LYMFOCYTOCH U PACIENTOV S REUMATOIDNOU ARTRITIDOU

GLUCOCORTICOID RECEPTORS IN LYMPHOCYTES OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

S. BLAZICKOVA, M. ALEXANDROVA, J. ROVENSKY

Vyskumny ustav reumatickych chorob, Piestany
Riaditel: prof. MUDr. J. Rovensky, DrSc.
Ustav experimentalnej endokrinologie SAV, Bratislava
Riaditel: prof. MUDr. L. Macho, DrSc.

Suhrn
Pozadie problemu: Glukokortikoidy su pocas poslednych 40 rokov liekmi, ktore maju schopnost svojou protizapalovou a imunosupresivnou aktivitou potlacat zapalove prejavy pri vybranych reumatickych chorobach, najma pri reumatoidnej artritide a systemovom lupus erythematosus. Predpokladom ucinku glukokortikoidov je ich vazba so specialnymi receptormi v cielovych tkanivach.
Ciel a vychodiska: V praci sme sledovali glukokortikoidove receptory v lymfocytoch perifernej krvi u 32 pacientov s reumatoidnou artritidou.
Metody: V izolovanych lymfocytoch sme urcovali vazbu [^3]H-dexa-metazonu na glukokortikoidove receptory, ich koncentraciu a disociacnu konstantu sme vypocitali pomocou Scatchardovej grafickej zavislosti.
Hlavne vysledky: Zistili sme preukazne znizenie koncentracie glukokortikoidovych receptorov u pacientov s reumatoidnou artritidou v zavislosti od davky prednizonu a od dlzky jeho podavania v porovnani s kontrolnou skupinou. Vazbova afinita (disociacna konstanta) glukokortikoidovych receptorov sa u pacientov s reumatoidnou artritidou nelisi od kontrolnej skupiny a nezavisi ani od davky glukokortikoidov.
Klucove slova: lymfocyty, glukokortikoidove receptory, glukokortikoidy, reumatoidna artritida.

Summary
Background of the problem: During the last 40 years glucocorticoids have been the drugs having the capacity by their antiinflammatory and immunosuppressive action to suppress inflammatory manifestations in selected rheumatic diseases especially rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. The prerequisite of the effect of glucocorticoids is their binding with special receptors in the target issues.
The aim and the starting points: We have studied glucocorticoid receptors in the peripheral blood lymphocytes in 32 rheumatoid arthritis patients.
The methods: In the isolated lymphocytes we have determined the binding of [^3]H-dexametasone on glucocorticoid receptors, their concentration and dissociation constant were calculated according to the method of Scatchard.
Main results: We have found a significant decrease of glucocorticoid receptors concentration in rheumatoid arthritis patients in relation to the prednisone dose and the duration of its administration in comparison with the control group. The binding affinity (dissociation constant) of the glucocorticoid receptors does not differ in the rheumatoid arthritis patients from the control group nor is it dependent from the glucocorticoid dose.
Key words: lymphocytes, glucocorticoid receptors, glucocorticoids, rheumatoid arthritis.

pp. 23 – 26


CHRONOBIOLOGIA DNAVEHO ZACHVATU I.
ROCNE A TYZDENNE CYKLY

CHRONOBIOLOGY OF ACUTE GOUT ARTHRITIS. I.
YEARLY AND WEEKLY CYCLES

A. VALACHOVA, J. ROVENSKY, K. BOSMANSKY, R. MASAROVA, M. MIKULECKY

I. interna klinika LFUK a FN, Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. I. Duris, DrSc.
Vyskumny ustav reumatickych chorob, Piestany
Riaditel: prof. MUDr. J. Rovensky, DrSc.
Ustav preventivnej a klinickej mediciny, Bratislava
Riaditel: doc. MUDr. T. Trnovec, DrSc.

Suhrn
V predlozenej praci sa posudilo casove rozlozenie zachvatov dny v priebehu roka a tyzdna. Udaje pochadzaju z dokumentacie Vyskumneho ustavu reumatickych chorob v Piestanoch za roky 1961 az 1994. Spolu sa takto zhodnotilo pomocou periodogramovej a kosinorovej analyzy 250 zachvatov u 79 chorych. Z nich pri 126 zachvatoch zaznamenanych u 55 pacientov bolo mozne ziskat aj udaj o kalendarnom datume prihody. Najviac zachvatov bolo v marci az maji, najmenej v auguste. V tyzdnovom rozpati bol najfrekventovanejsi stred tyzdna, najpokojnejsi vikend. Pri vysvetlovani tychto javov sa uvazovalo o vplyve striedania teplot, najma ochladenia, zvysenej telesnej zataze a "vystrelkov" v stravovani a piti alkoholu. Ziskane poznatky mozno vyuzit teoreticky na spresnenie uvah o patogeneze dnaveho zachvatu a azda aj prakticky na zlepsenie ich prevencie.
Klucove slova: dnavy zachvat, sezonnost, tyzdenny rytmus, analyza casovych radov, vyvolavajuce cinitele.

Summary
The aim is to evaluate the time distribution of the gout attacks during year and week. The data have been taken from the files of the Research Institute of Rheumatology in Piestany for the years 1961 to 1994. Altogether, 250 attacks of 79 patients were analysed with the aid of the periodogram and cosinor analysis. Of them, for 126 attacks, registered at 55 patients, also the complete calendar date was available. The highest frequency was seen between March and May, the lowest one in August. As to the week span, the middle of week was the most frequented time while weekend was the most quiet part of week. To understand the mechanisms of these phaenomena, influences of alternating temperatures, particularly those of getting colder, then those of increased physical load and of excesses in dietary regimen, including alcohol consumption, were taken into consideration. The obtained knowledge can be exploited theoretically in favour of making the ideas concerning pathogenesis of acute gout arthritis more precise, and perhaps also practically towards improving the corresponding preventive measures.
Key words: acute gout arthritis, seasonality, weekly rhythm, time series analysis, precipitating factors.

pp. 27 – 31


VPLYV TRYPSINU NA VYBRANE POVRCHOVE ANTIGENY LYMFOCYTOV PERIFERNEJ KRVI U PACIENTOV SO SLE IN VITRO

THE INFLUENCE OF TRYPSIN ON SELECTED SURFACE ANTIGENS OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN SLE PATIENTS IN VITRO

A. TUCHYNOVA, S. BLAZICKOVA, L. RAUOVA, J. ROVENSKY

Vyskumny ustav reumatickych chorob, Piestany
Riaditel: prof. MUDr. J. Rovensky, DrSc.

Suhrn
Pozadie problemu: Funkcne poruchy lymfocytov pri autoimunitnych ochoreniach su predmetom neustaleho sledovania.
Ciel: Cielom predlozenej prace bolo sledovat schopnost spontannej znovuobnovy diferenciacnych antigenov (CD2, CD4, CD8, CD45RA) na lymfocytoch perifernej krvi po experimentalnej trypsinizacii.
Metoda: Vysetrovany subor tvorilo 16 pacientov so systemovym lupus erythematosus (SLE), ktori boli podla aktivity ochorenia rozdeleni na skupinu s aktivnym SLE (7 pacientov) a neaktivnym SLE (9 pacientov). Kontrolnu skupinu tvorilo 9 zdravych osob. Lymfocyty po vyizolovani z perifernej krvi a trypsinizacii boli nasledne inkubovane v kultivacnom mediu. Citlivost na trypsin a rychlost znovuobnovy jednotlivych antigenov bola vyjadrena relativnym poctom lymfocytov viazucich prislusnu monoklonovu protilatku.
Vysledky: Zistilo sa, ze lymfocyty perifernej krvi u pacientov s aktivnym SLE po kultivacii s trypsinom obnovuju schopnost viazat monoklonovu protilatku CD2 preukazne pomalsie ako lymfocyty pacientov s neaktivnou formou SLE a zdravych darcov. Dalej sa zistila preukazne vyssia citlivost antigenu CD8 na trypsin pri aktivnych formach SLE. Znovuobnova antigenu CD8 bola v tejto skupine rychlejsia ako u chorych s neaktivnym SLE a zdravych darcov.
Zaver: Nase pozorovania potvrdzuju predchadzajuce zistenie spomalenej obnovy tvorby E-roziet pri aktivnych formach SLE. Z klini-ckoimunologickeho hladiska tento nalez umoznuje definovat imunologicke poruchy T-lymfocytov nielen pri aktivnych formach SLE, ale aj pri prechode klinicky aktivneho stavu do remisie.
Klucove slova: systemovy lupus erythematosus, znovuobnova antigenov lymfocytov perifernej krvi.

Summary
Background of the problem: Functional disorders of lymphocytes in autoimmune diseases are subject of incessant study.
The aim: The aim of the presented work was to study the capacity of the spontaneous recovery of differentiation antigens (CD2, CD4, CD8, CD45RA) on peripheral blood lymphocytes after experimental trypsinization.
The method: The group examined included 16 patients with systemic lupus erythematosus (SLE), divided according to the activity of the disease into the group with active SLE (7 patients) and with inactive SLE (9 patients). The control group comprised 9 healthy persons. The lymphocytes after isolation from the peripheral blood and trypsinization were incubated in the cultivation medium. The sensitivity to trypsin and the velocity of the recovery of the individual antigens were expressed by relative numbers of lymphocytes binding the respective monoclonal antibody.
The results: The peripheral blood lymphocytes in patients with active SLE after cultivation with trypsin were found to recover their capacity to bind monoclonal antibody CD2 significantly slowlier than the lymphocytes of patients with inactive form of SLE and healthy donors. Further, CD8 antigen was found to have a significantly higher sensitivity to trypsin in active SLE forms. The recovery of CD8 antigen was in this group more rapid than in the patients with inactive SLE and healthy donors.
Conclusion: Our observations confirm the previous findings of a slowed down recovery of E-rosettes in active forms of SLE. From the point of view of clinical immunology this finding enables to define immunologic disorders of T-lymphocytes not only in active forms of SLE but also in the transition of the clinically active state into the remision.
Key words: systemic lupus erythematosus, recovery of antigens of peripheral blood lymphocytes.

pp. 33 – 38


PROBLEM HODNOCENI STAVU NEMOCNEHO S ANKYLOZUJICI SPONDYLITIDOU

PROBLEM OF THE ANKYLOSING SPONDYLITIS PATIENT EVALUATION

K. TRNAVSKY, Y. SULCOVA, J. KNEBORTOVA

Arthrocentrum, Praha
Lekarsky reditel: prof. MUDr. K. Trnavsky, DrSc.

Souhrn
Je podan prehled nekterych novejsich pristupu k hodnoceni stavu nemocneho s ankylozujici spondylitidou. Tyto pristupy se zameruji vice na funkcni stav nemocneho a jeho subjektivni vypoved o kvalite zivota. Nadejny je funkcni a kloubni index Dougadose a indexy funkce a aktivity nemoci navrzene Calinem.
Klicova slova: ankylozujici spondylitida, funkcni testy.

Summary
A review of some more recent approaches to the evaluation of the ankylosing spondylitis patient condition is presented. These approaches are focused more on the functional state of the patient and his subjective statement about the quality of his life. Promising is the functional and articular index according to Dougadose and indexes of the function and the activity of the disease proposed by Calin.
Key words: ankylosing spondylitis, functional tests.

pp. 39 – 42