Electronic Library of Scientific LiteratureSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA V ŠKOLEVolume 44 / No. 3-4 / 1997-98
Častice ako výstavbové prostriedky diskurzu

JÁN HORECKÝ

Častice sú konštrukčné výrazy používané pri výstavbe diskurzu (jazykového prejavu). Nevymedzujú sa ako morfologické slovné druhy a zahrnujú aj útvary, ktoré sa v morfológii nezahrnujú do slovného druhu častice. Takéto chápanie môže byť užitočné pri analýze hotových jazykových prejavov, ale aj pri poučení o ich štylizácii, formulácii, ba aj pri vyučovaní cudzích jazykov.
Kľúčové slová: diskurz (jazykový prejav), častice, formulovanie jazykového prejavu, vyučovanie cudzích jazykov.

pp. 65-67

Download full text in PDF format (158 kB)


Stručný prehľad vymedzenia počtu slovných druhov

Ladislav Navrátil

Slovná zásoba jazyka sa podľa určitých jazykových kritérií člení na isté skupiny slov. Podľa J. Horeckého (1978, s. 125) „v indoeurópskych jazykoch sa tradične používa triedenie na slovné druhy, a to na základe formálnych a významových vlastností." Členenie slovnej zásoby na jednotlivé morfologické triedy slov - slovné druhy - je nielen základným systémovým prvkom slovnej zásoby (jediným činiteľom, ktorý vnáša akú-takú organizovanosť do slovnej zásoby), ale aj centrálnou otázkou morfológie. Morfológia ako jazykovedná náuka o tvarovej rovine v systéme jazyka sa zaoberá predovšetkým slovnými druhmi a ich morfologickými kategóriami. Takto je v podstate definovaná morfológia vo viacerých morfologických i gramatických prácach našich autorov.
Kľúčové slová: slovné druhy, slovná zásoba, morfológia, morfologické kategórie, všeobecnojazykovedná teória, ohybné a neohybné slovné druhy.

pp. 68-72

Download full text in PDF format (158 kB)


Komplexná analýza vety

JURAJ VAŇKO

V školskej praxi sa pri rozbore vety berie na zreteľ iba jej gramatická štruktúra. Veta je však taká jazyková jednotka, ktorá okrem gramatickej štruktúry má aj sémantickú a obsahovú výstavbu a komunikatívnu funkciu. Analýza vety by preto mala byť komplexná, t. j. mala by vychádzať z vecného obsahu, v súvise s ním by sa mala skúmať komunikatívna funkcia vety a potom by mala nasledovať analýza jej sémantickej a gramatickej štruktúry.
Kľúčové slová: gramatická (formálna) štruktúra vety, sémantická štruktúra vety; vecný (propozičný) obsah, komunikatívna funkcia; komplexná analýza; postup analýzy.

pp. 72-74

Download full text in PDF format (158 kB)


Poznatky z experimentu v jazykových triedach ZŠ

KRISTÍNA VRLÍKOVÁ

Priebežné výsledky z experimentálneho vyučovania potvrdzujú hypotetické predstavy o postupnom narastaní komunikačnej kompetencie rozšírením jazykovej výchovy o druhý vyučovací jazyk už v l. a 2. ročníku ZŠ. Do jazykových tried sa prijímajú žiaci, ktorí spĺňajú kritériá psychologických testov. Dosiahnuté výsledky experimentu za štyri roky signalizujú viditeľný nárasť kvality vo všetkých skúmaných zložkách jazyka.
Kľúčové slová: modifikácia učebného plánu - variant „3" kvantitatívna a kvalitatívna analýza výsledkov experimentu, retesty, kontrolná sonda komunikačnej kompetencie žiakov 1. - 4. roč. ZŠ, autentické výpovede, rozvinuté kritické myslenie.

pp. 75-78

Download full text in PDF format (158 kB)


Tvorivá komunikácia o literárnom diele

JOŽE LIPNIK

Literárne dielo ponúka veľa možností na tvorivú komunikáciu medzi žiakmi, učiteľom a literárnym textom. Možnosť vyjadrenia odlišných názorov na obsah literárneho diela vplýva na rozvoj problémového a tvorivého myslenia žiakov i učiteľov.
Kľúčové slová: komunikácia, subjekt vzdelávania, právo na omyl.

pp. 78-81

Download full text in PDF format (163 kB)


Niekoľko poznámok k položeniu a funkcii vojnovej tematiky v tvorbe Vladimíra Mináča

KRISTÍNA KRNOVÁ

Časové rozpätie koniec 40. rokov a rozhranie 60. a 70. rokov charakterizuje konštituovanie novodobých sociálnych mýtov a ich rôznorodé uplatňovanie sa v literatúre - v závislosti od meniacich sa vonkajších okolností.
Kľúčové slová: proces demýtizácie, konformný a nekonformný prúd povstaleckej prózy, literárnokritické názory, umelecká disproporcionalita

pp. 81-92

Download full text in PDF format (163 kB)


Tvorivosťou učiteľov k tvorivosti žiakov?

MARIE ČECHOVÁ

pp. 92-102


Situačná hra ako rozvíjanie hodnotiaceho myslenia

EVA ŠTEVKOVÁ

pp. 103-105


Ľudová slovesnosť ako zdroj motivácie pri vyučovaní zámen

BOŽENA KOHÚTOVÁ

pp. 105-109


Literárnohistorické pamiatky Bratislavy

EMÍLIA MAŤAŠOVÁ

pp. 109-117

Download full text in PDF format (502 kB)


INFORMÁCIE

Jubileum Ruda Brtáňa

Odišiel Juraj Koutun

Retrospektívne a perspektívne o jazykovej komunikácii

Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl

Vyhodnotenie literárnych prác 44. ročníka aktivity Európa v škole v školskom roku 1996/97

Poviedka 97 literárna súťaž J&B

Využitie pojmových máp vo vyučovaní

Download full text in PDF format (151 kB)