SLOVENSKÝ NÁRODOPIS
SLOVAK ETHNOLOGY

Edited by Institute of Ethnology,
Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak republic
ISSN 1335-1303

 

Published quarterly by Slovak Academic Press, Ltd. in Slovak language with English resumes.

Slovenský národopis je centrálnym odborným periodikom etnológie na Slovensku. Časopis vydáva Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave v Slovak Academic Press, spol. s r.o.

Slovenský národopis nadviazal na Národopisný sborník Matice slovenskej (8 zväzkov v rokoch 1939-1947). Časopis vychádza od roku 1953, do roku 1958 6-krát do roka, od roku 1959 4-krát do roka. Hlavnými redaktormi Slovenského národopisu boli: J.Mjartan (1953-1957), J.Podolák (1957-1960), B.Filová (1960-1990), M.Leščák (1991-.1996), D.Ratica (1997 - 2000). Od roku 2001 je hlavnou redaktorkou G.Kiliánová.

Časopis publikuje štúdie, materiály, diskusné príspevky, rozhľady a recenzie z oblasti etnológie – etnografie a folkloristiky. Štúdie sú opatrené cudzojazyčným resumé. Príspevky odrážajú aktuálne tendencie vývoja etnológie na Slovensku, pričom sa časopis snaží formovať a presadzovať teoretické a metodologické podnety, interdisciplinárnu a medzinárodnú spoluprácu na poli etnológie. Na stránkach Slovenského národopisu boli publikované početné príspevky s bohatým etnografickým a folklórnym materiálom nielen zo slovenskej tradičnej kultúry, ale z kultúry etnických menšín na Slovensku a slovenskej menšiny v zahraničí. Príspevky o pôsobení jednotlivých vedeckých osobností a inštitúcií na Slovensku i v zahraničí sú prínosom pre poznanie dejín etnológie. V rokoch 1957-1980 Slovenský národopis pravidelne uverejňoval ročné bibliografie etnografie a folkloristiky na Slovensku.

Slovenský národopis od začiatku 90-tych rokov 20. stor. častejšie publikuje aj príspevky zahraničných bádateľov a produkciu slovenských bádateľov medzinárodnej vedeckej obci sprístupňuje publikovaním vybraných štúdií v anglickom alebo v nemeckom jazyku. Štvrté číslo v každom treťom ročníku by malo byť publikované v anglickom jazyku ako výber najkvalitnejších príspevkov uplynulého obdobia.

Členmi Redakčnej rady Slovenského národopisu sú odborníci zo Slovenska i zo zahraničia s vysokým odborným kreditom. Snahou súčasnej redakcie je publikovať kvalitné príspevky, ktoré by odrážali aktuálne metodologické prístupy a tematické výskumné zameranie na všetkých typoch etnologických pracovísk – vo vedeckých ústavoch, na univerzitách, v múzeách.

Redakčná rada:
Ľ.Droppová, A.Gyivicsán (MR), M.Kanovský, S.Kovačevičová, E.Krekovičová, J.Krist (ČR), M.Leščák, M.Mešša, M.Paríková, J.Podolák, P.Salner, Z.Uherek (ČR), M.Válka (ČR)

Redakcia:
H.Hlôšková, T.Podolinská, Z.Vanovičová (jazyková redakcia)

Kontakt:
Slovenský národopis - redakcia
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Tel / fax: 004217 - 52964707
uetsn@klemens.savba.sk