Electronic Library of Scientific Literature
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA V ŠKOLEVolume 44 / No. 1-2 / 1997-98
Metaproblémy psychopedagogiky

MIRON ZELINA

Príspevok sa zapodieva úvahou o metaproblémoch školstva, edukácie. Načrtáva tri bazálne metaproblémy. Prvým je odtrhnutosť obsahu vzdelávania od života v novom tisícročí. Druhým je nekomplexný rozvoj poznávacích funkcií osobnosti. Tretím metaproblémom je nedostatočné rozvíjanie nonkognitívnych oblastí z čoho, podľa autora, pramení ľudské zlo a ľudské zlyhanie. V závere vyzýva na riešenie metaproblémov.
Kľúčové slová: metaproblém, psychopedagogika, zmena, tvorivosť, humanizmus, nonkognitívny rozvoj, kognitívny rozvoj

pp. 2-6

Download full text in PDF format (177 kB)


Sociolingvistický výskum a vyučovanie slovenčiny

ĽUBOMÍR KRALČÁK

Sociolingvistická teória a sociolingvistický výskum dosiahli v ostatnom čase aj na Slovensku úroveň, ktorá u nás výrazne prispieva k formovaniu sociolingvistiky ako hraničnej vednej disciplíny. Preto pokladáme za nevyhnutné poskytnúť poslucháčom VŠ odboru slovenský slovenský jazyk aj možnosť absolvovať sociolingvistiku aspoň ako nepovinnú disciplínu; na nižších stupňoch škôl je potrebné uvažovať o rozšírení základných lingvistických pojmov o niektoré sociolingvistické pojmy.
Kľúčové slová: sociálne faktory jazykovej komunikácie, predmet sociolingvistiky, sociolingvistický výskum, sociolingvistická teória, sociálna diferenciácia jazyka, jazyk ako sociálno-komunikačný systém.

pp. 6-8

Download full text in PDF format (177 kB)


Sugestívnosť a emfatickosť v rečníckom prejave

ŠTEFAN HOLIČ

Príspevok skúma niektoré otázky sugestívnosti a emfatickosti v rečníckom prejave a zameriava sa hlavne na prakticko-didaktický aspekt tejto problematiky.
Kľúčové slová: Nová rétorika. Jazyková stránka rečníckeho prejavu. Sugestívnosť a emfatickosť v rečníckom prejave. Jazykové prostriedky ako stimulátory sugestívnosti a emfatickosti.

pp. 8-13

Download full text in PDF format (177 kB)


Vzťah štylistiky a komunikácie vo vyučovaní slovenského jazyka v základných a stredných školách

NATÁLIA IHNÁTKOVÁ

Autorka v príspevku porovnáva zbližovanie sa štylistiky a komunikácie vo vedeckej teórii a vo vyučovaní. Následne odporúča prehĺbiť, rozšíriť a systemizovať komunikatívne činnosti v učebných osnovách a učebniciach, najmä v základnej škole.
Kľúčové slová: zložky učebného predmetu, komunikatívna koncepcia vyučovania, štylistika, komunikácia, sloh, učebné osnovy, učebnice, komunikačné činnosti.

pp. 13-16

Download full text in PDF format (177 kB)


O komunikačních funkcích výpovědi v hodinách českého jazyka a slohu na 1. stupni základní školy

IVANA KOLÁŘOVÁ

Příspěvek poukazuje na některé konkrétní možnosti aplikace teorie o komunikačních funkcích výpovědi ve slohové a jazykové výuce na základní škole. Opíráme se zde především o výsledky diplomové práce posluchačky studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ L. Lánské, která vznikla ve spolupráci s autorkou příspěvku, stejně jako ona však přihlížíme i ke zpracování uvedené tematiky v některých stávajících učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základní školy.
Klíčová slova: jazyková výuka, skladba, sloh, druhy vět, oznámení, otázka, rozkaz, přání, mluvní akt, komunikační funkce, text, učebnice, zpracování.

pp. 16-19

Download full text in PDF format (177 kB)


Nekonvenčná intonácia v bežnej komunikácii

MARTA BUGÁROVÁ

Zvláštnosťou bežnej komunikácie je, že sa tu vo veľkej miere využíva variantnosť základných intonačných typov. Súvisí to predovšetkým s vyjadrením emócií a psychického stavu hovoriaceho. Hodnotenie situácie sa niekedy vyjadruje len pomocou intonácie, bez lexikálnych a gramatických prostriedkov. Aj emfatická intonácia má svoje funkčné využitie.
Kľúčové slová: nekonvenčná intonácia, intonačný typ, timbrové odtienky, intonačné prostriedky, tempo reči, dôrazové slovo, prízvuk, enumeratívna výpoveď, emfáza, expresívna výpoveď, intonačné centrum, aktuálne vetné členenie.

pp. 21-25

Download full text in PDF format (159 kB)


Dynamika vo vývine slovenskej lexiky

EMA KROŠLÁKOVÁ, ĽUDMILA BENEDIKOVÁ

Príspevok skúma zmeny v oblasti slovenskej slovnej zásoby na báze Krátkeho slovníka slovenského jazyka (1987) a heslára Mičátkovho slovníka (1900). Časť slov heslára tvorí v súčasnosti stabilnú zložku spisovnej slovenčiny. Niektoré slová prešli hláskoslovnými a pravopisnými zmenami, odstránili sa dubletné podoby, mnohé slová hodnotíme ako nárečové, iné ako bohemizmy, rusizmy. Konštatuje sa, že pohyb, dynamika slovenského jazyka je značná.
Kľúčové slová: svojbytnosť slovenčiny, tematické zameranie, lingvistická analýza slov, zanikanie nárečových slov, zanikanie slov cudzieho pôvodu, hláskoslovné a pravopisné zmeny, stabilná zložka glosára, štylistické prehodnotenie slov.

pp. 25-28

Download full text in PDF format (159 kB)


Hrajte sa so slovami
Rozvoj lexiky nielen v školách s vyučovacím jazykom maďarským

KATARÍNA BALÁŽIKOVÁ

Práca s textom nesie všetky znaky tvorivej vyučovacej metódy. Môžeme ju zaradiť do rôznych fáz vyučovacej hodiny. Básne pre deti obsahujú výstavbový prvok - hru so slovom, čo možno didakticky využiť.
Kľúčové slová: znaky tvorivej metódy, práca s textom ako vyučovacia metóda, umelecký text ako východisko pre poznávanie gramatického systému

pp. 29-34

Download full text in PDF format (159 kB)


Tradičná kultúra v humanizácii výučby jazykov

ERIKA ONDREJČEKOVÁ

V príspevku sa poukazuje na možnosti využitia fenoménov tradičnej duchovnej kultúry vo výučbe materinského jazyka a cudzích jazykov ako na jednu z možnosti humanizácie edukačného procesu (výchova a vzdelávanie) na stredných
Kľúčové slová: humanizácia edukácie, tradičná duchovná kultúra, rozvíjanie emocionality, hodnotiaca výučba, výučba jazykov, tvorivé myslenie, sebarealizácia, jazyková indulgencia.

pp. 34-38

Download full text in PDF format (159 kB)


Výsledky prijímacích skúšok na súkromnom gymnáziu TOP Slovakia

ĽUBOŠ TUŽINSKÝ

pp. 38-44


Čakajú nás ďalšie prijímacie skúšky

RENÁTA LUKAČKOVÁ, BEATA SOLČANSKÁ

pp. 45-46


Ústne maturitné skúšky boli, treba sa pripraviť na ďalšie

DANIELA ONDIKOVÁ

pp. 46-48


Niekoľko poznámok o rozširovaní slovnej zásoby

LADISLAV HORVÁTH

pp. 48-50


Ako vychovávať žiakov k publicistickej činnosti

DANA HUBAČOVÁ

pp. 50-55


Naša zlatá svadba

pp. 56-59


INFORMÁCIE

Kniha o efektívnom čítaní

Jičín - město pohádky

8. september - Medzinárodný deň gramotnosti

Download full text in PDF format (1593 kB)