Electronic Library of Scientific LiteratureSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA V ŠKOLESLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA V ŠKOLE, ČASOPIS PRE OTÁZKY JAZYKA A LITERATÚRY

Vydáva: PaedDr. Mária Melichárová
Odborná spolupráca: PhDr. Natália Ihnátková, CSc.
Redakčná rada: PaedDr. Peter Andruška, PaedDr. Katarína Balážiková, CSc., PaedDr. Jozef Berta, Mgr. Tatiana Brtáňová, PhDr. Eva Cesnaková, Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.(predseda), Mgr. Viera Gančová, PhDr. źubica Geletová, PaedDr. Milan Ligoš, CSc., Doc. PhDr. Gustáv Moško, CSc., Doc. PhDr. Ivan Sulík, CSc., PaedDr. Rudolf Trutz.

Vychádza s finančným prispením MŠ SR.
Adresa redakcie: Pražská 1, 811 04 Bratislava; č. t. 391 189.

ISSN 1335–2040.

Sadzba: Academic DTP Bratislava.

Š Vydavatežstvo SJLŠ


SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA V ŠKOLE, 1997-8, No. 1-2
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA V ŠKOLE, 1997-8, No. 3-4
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA V ŠKOLE, 1997-8, No. 5-6


Orders should be sent to:

e-mail: koresp@a-press.savba.sk
fax: -421-7-5664495