OTÁZKY ŽURNALISTIKY

časopis pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie

Index 49 447
ISSN 0322-7049
Reg. č. 6/41

 

OTÁZKY ŽURNALISTIKY – časopis pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie

Vydáva SAP – Slovak Academic Press, spol. s r.o.,
P.O. Box 57,
Nám. slobody 6,
810 05 Bratislava 15

Vychádza štvrťročne

Adresa redakcie:
SAP, spol. s r.o.,
Nám. slobody 6,
810 05 Bratislava.
Tel/Fax: 5556 5862,
e-mail: andrej.tuser@fphil.uniba.sk

Šéfredaktor: Andrej Tušer

Redakčná rada:
Samuel Brečka, Miloš Nemeček, Ľudovít Šrámek, Andrej Tušer, Juraj Vojtek, Peter Zeman, Ivan Žáry

Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma SAP, spol. s r.o., P.O. Box 57, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15

Tlač: FABER Bratislava

Cena výtlačku 30,- Sk, ročné predplatné 120,- Sk.